Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΕΣΥ: Τα ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και να σταματήσει η προβολή της

Η πανελ­λή­νια ομο­σπον­δία των δημο­σιο­γρά­φων ζητά με ψήφι­σμά του  8ου Τακτι­κού Πανελ­λή­νιου Συνε­δρί­ου της, τα ΜΜΕ να αντι­με­τω­πί­ζουν τη Χρυ­σή Αυγή ως εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και να στα­μα­τή­σει η προ­βο­λή της

Το Ψήφισμα της ΠΟΕΣΥ για τη Χρυσή Αυγή

Το Συνέ­δριο της ΠΟΕΣΥ ζητά­ει την επι­τά­χυν­ση των δια­δι­κα­σιών στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής.

Κατα­δι­κά­ζου­με κάθε επί­θε­ση και κάθε απει­λή σε βάρος συνα­δέλ­φων, αλλά και δημο­κρα­τι­κών πολι­τών, προ­σφύ­γων και μεταναστών.

Το συνέ­δριο της ΠΟΕΣΥ ζητά­ει από τα ΜΜΕ να μην αντι­με­τω­πί­ζουν τους υπό­δι­κους και κατ’ ομο­λο­γί­αν δολο­φό­νους ως πολι­τι­κό κόμ­μα, αλλά ως εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και να στα­μα­τή­σει η προ­βο­λή τους, πλην των θεμά­των που απο­κα­λύ­πτουν την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο