Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποια ανδρικά μπουφάν είναι τα κατάλληλα για την άνοιξη; Αυτά είναι τα πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε ένα!

Ανοι­ξιά­τι­κα λεπτά μπου­φάν που αγα­πούν περισ­σό­τε­ρο οι άνδρες τους πιο θερ­μούς μήνες. Bomber, τζιν και στρα­τιω­τι­κού τύπου μπου­φάν είναι οι πρω­τα­γω­νι­στές αυτής της άνοιξης!

Γιατί τα bomber μπουφάν θεωρούνται must have ενδύματα για κάθε ανδρική ανοιξιάτικη ντουλάπα;

Το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό των ανδρών σκέ­φτο­νται ότι τα μπου­φάν είναι για να φοριού­νται τον φθι­νό­πω­ρο ή τον χει­μώ­να, αλλά όσο πλη­σιά­ζουν οι θερ­μό­τε­ροι μήνες της άνοι­ξης υπάρ­χουν φορές που τους λεί­πει ένα λεπτό μπου­φάν. Η μεγά­λη ποι­κι­λία των ανοι­ξιά­τι­κων μπου­φάν υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα να σας μπερ­δέ­ψει, γι’ αυτό καλό θα ήταν να επι­κε­ντρω­θεί­τε μόνο σε μία. Μία από τις σελί­δες που έχει έναν μεγά­λο αριθ­μό ανοι­ξιά­τι­κων και μοντέρ­νων μπου­φάν είναι η https://www.bolf.gr/gre_m_Ανδρικά-ρούχα_Ανδρικά-μπουφάν-54379.html. Τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα του να αγο­ρά­σε­τε ένα τέτοιο μπου­φάν είναι πολ­λά, με το πιο σημα­ντι­κό από όλα να είναι η δια­τή­ρη­ση της καλής θερ­μο­κρα­σί­ας στο σώμα. Ένα άλλο πλε­ο­νέ­κτη­μα φορώ­ντας το είναι το γεγο­νός ότι με τις τσέ­πες που έχει δεν χρειά­ζε­ται να κρα­τά­τε μαζί κανε­νός είδους τσα­ντά­κι ή πορ­το­φό­λι. Μια φρέ­σκια εναλ­λα­κτι­κή ιδέα για την αγο­ρά ενός και­νούρ­γιου ανοι­ξιά­τι­κου μπου­φάν είναι αυτά που ονο­μά­ζο­νται bomber. Είναι το είδος του μπου­φάν που έχει έρθει και πάλι στην μόδα, μετά από τα 80s και συνή­θως έχουν μια πιο γυα­λι­στε­ρή υφή και μαν­σέ­τα στα μανί­κια. Επι­λέ­γο­ντας ένα τέτοιο μπου­φάν, θα είστε από­λυ­τα σίγου­ροι ότι συμ­βα­δί­ζε­τε με τις επι­τα­γές της μόδας αλλά και ότι φορά­τε ένα μπου­φάν που δεν έχει ως σκο­πό να σας ανε­βά­σει την θερ­μο­κρα­σία του σώμα­τος αλλά να την δια­τη­ρή­σει σε νορ­μάλ επίπεδα.

Το τζιν μπουφάν ως ένα είδος ενδύματος που επιλέγουν οι περισσότεροι άνδρες

Εδώ και χρό­νια το τζιν ανδρι­κό μπου­φάν, κατα­τάσ­σε­τε στην πρώ­τη θέση των επι­λο­γών αγο­ράς ενός άνδρα. Αυτό συμ­βαί­νει για­τί είναι ένα πανω­φό­ρι τόσο ευκο­λο­φό­ρε­το όσο κανέ­να άλλου είδους ένδυ­μα από αυτά που έχε­τε δοκι­μά­σει. Αν λοι­πόν η άνε­ση και η μόδα είναι τα δύο κρι­τή­ρια που σας επη­ρε­ά­ζουν κάθε φορά που είναι να αγο­ρά­σε­τε κάποιο είδος ρού­χου, τότε το τζιν μπου­φάν είναι το ιδα­νι­κό πανω­φό­ρι για εσάς. Το τζιν μπου­φάν είναι ένα είδους μπου­φάν που μπο­ρεί να φορε­θεί παντού και οπο­τε­δή­πο­τε από ένα ταξί­δι ανα­ψυ­χής μέχρι και με ένα που­κά­μι­σο ή ένα hoodie βγά­ζο­ντας απέ­ξω την κου­κού­λα και κάντε το δικό σας fashion statement με μια μονα­δι­κή εμφά­νι­ση. Με μια γρή­γο­ρη ματιά θα παρα­τη­ρή­σε­τε ότι το τζιν μπου­φάν μπο­ρεί να φορε­θεί και σε πιο trendy μορ­φή κάτω από ένα παλ­τό ακό­μα και με φόρ­μα και είναι σίγου­ρο ότι όποιος σας δει θα προ­σπα­θή­σει στο μέλ­λον να σας αντι­γρά­ψει. Η επέν­δυ­ση σε ένα τζιν μπου­φάν δεν έχει κανέ­να ρίσκο, εφό­σον ακό­μη και αν δεν σας αρέ­σει ο τρό­πος με τον οποίο συν­δυά­ζε­ται με τα ρού­χα που είχα­τε σκε­φτεί εξ’ αρχής, μπο­ρεί­τε να το δοκι­μά­σε­τε σε συν­δυα­σμό με οποιο­δή­πο­τε άλλο είδος ρούχου.

Προστασία και άνεση με την αγορά ενός ανοιξιάτικου ανδρικού μπουφάν

Μιλώ­ντας για ανδρι­κά ανοι­ξιά­τι­κα μπου­φάν, μιλά­με για εκεί­να που έχουν ως σκο­πό να σας συντη­ρούν σε μια καλή θερ­μο­κρα­σία σώμα­τος και που τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους έχουν να κάνουν περισ­σό­τε­ρο με το πόσο λεπτά είναι αλλά και με το υλι­κό από το οποίο φτιά­χνο­νται. Μια πολύ καλή λύση για την άνοι­ξη που πλη­σιά­ζει είναι η αγο­ρά ενός υφα­σμά­τι­νου ανδρι­κού μπου­φάν σε στρα­τιω­τι­κό στυλ με εξω­τε­ρι­κές τσέ­πες που θα δώσουν μια πιο φρέ­σκια πνοή στο στυλ σας. Αν λοι­πόν αγα­πά­τε τις μονο­χρω­μί­ες στα μπου­φάν σας και θέλε­τε κάτι πολύ λεπτό για το καλο­καί­ρι, τότε καλό θα ήταν να βρεί­τε ένα τέτοιο μπου­φάν σε χακί ανοι­ξιά­τι­κή από­χρω­ση που μπο­ρεί να φορε­θεί με φόρ­μα αλλά και σε συν­δυα­σμό με το αγα­πη­μέ­νο σας στυλ.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο