Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποια Δικαιοσύνη; Εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους ο Δ. Λιγνάδης

Εκτός φυλα­κής βγαί­νει ο Δημή­τρης Λιγνά­δης, καθώς το δικα­στή­ριο κατά πλειο­ψη­φία απο­φά­σι­σε να δώσει ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα στην έφε­ση του κατα­δι­κα­σθέ­ντος σε 12 χρό­νια κάθειρ­ξη για δύο βια­σμούς ανηλίκων.

Όπως ανα­κοί­νω­σε η πρό­ε­δρος, η από­φα­ση για ανα­στο­λή στην έφε­ση ελή­φθη με πλειο­ψη­φία 4 προς 3, με μειο­ψη­φού­ντες 2 ενόρ­κους και μία δικα­στή οι οποί­οι έκρι­ναν ότι ο ηθο­ποιός πρέ­πει να παρα­μεί­νει στη φυλακή.

Το δικα­στή­ριο όρι­σε για την έξο­δο του Δημή­τρη Λιγνά­δη από τη φυλα­κή τους περιο­ρι­στι­κούς όρους της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα, της εμφά­νι­σης κάθε 1, 6 και 20 του μήνα σε Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα του τόπου κατοι­κί­ας του, καθώς και χρη­μα­τι­κή εγγύ­η­ση 30.000 ευρώ, τα οποία πρέ­πει να κατα­βά­λει έως τις 23 Ιουλίου.

Η από­φα­ση ανα­γνώ­στη­κε εν μέσω έντο­νων αντι­δρά­σε­ων και απο­δο­κι­μα­σιών από την πλευ­ρά των θυμά­των και μελών του ακροατηρίου.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο