Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποια ελληνική ομάδα έχει τους περισσότερους φιλάθλους; — Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Μια νέα δημο­σκό­πη­ση της εται­ρεί­ας ALCO για τον «οπα­δι­κό χάρ­τη» της Ελλά­δας παρου­σιά­στη­κε χθες στην εκπο­μπή «Total Football» του OPEN.

Σε πανελ­λή­νιο δείγ­μα 2.000 ατό­μων ανα­ζη­τή­θη­κε ποια ομά­δα υπο­στη­ρί­ζουν οι φίλα­θλοι, αν επη­ρε­ά­στη­κε το ενδια­φέ­ρον τους για το ποδό­σφαι­ρο την επο­χή της παν­δη­μί­ας, τι γνώ­μη έχουν για την αξιο­πι­στία του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου και το ρόλο του Υφυ­πουρ­γού Αθλη­τι­σμού, μαζί με άλλα  ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία που αφο­ρούν το ποδόσφαιρο.

Σύμ­φω­να με την έρευ­να, ο Ολυ­μπια­κός παρα­μέ­νει η δημο­φι­λέ­στε­ρη ομά­δα στη χώρα με ποσο­στό 28%, ενώ δεύ­τε­ρος σε κοντι­νή από­στα­ση είναι ο Πανα­θη­ναϊ­κός με 26%. Άνο­δο παρου­σιά­ζει ο ΠΑΟΚ που έρχε­ται τρί­τος με 18%, περ­νώ­ντας την ΑΕΚ που βρί­σκε­ται στο 13%. Στην πέμ­πτη θέση των προ­τι­μή­σε­ων βρί­σκε­ται ο Άρης με 3% και ακο­λου­θούν με 1,5% οι ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάν­νε­να, Λάρι­σα, Ατρό­μη­τος και Αστέ­ρας Τρίπολης.

ALCO1

Αρνη­τι­κή δεί­χνει να είναι η άπο­ψη της πλειο­ψη­φί­ας για το πρω­τά­θλη­μα της Super League καθώς ένα ποσο­στό της τάξης του 58% δήλω­σε πως έχει «πολύ αρνη­τι­κή» και «αρνη­τι­κή» άποψη.

ALCO 2

«Η πρώ­τη μεγά­λη έρευ­να για το ποδό­σφαι­ρο μετά από πολ­λά χρό­νια, ανα­δει­κνύ­ει το πολύ  μεγά­λο ενδια­φέ­ρον για το άθλη­μα, που απο­τε­λεί ισχυ­ρή συνή­θεια ζωής και ταυ­το­χρό­νως υψη­λής εμπο­ρι­κής αξί­ας «προ­ϊ­όν», σημεί­ω­σε κατά την παρου­σί­α­ση της δημο­σκό­πη­σης ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της εται­ρεί­ας ALCO, Κώστας Παναγόπουλος.

Η έρευ­να προ­κά­λε­σε ποι­κίλ­λες αντι­δρά­σεις και σχο­λιά­στη­κε εκτε­νώς στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο