Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποια η σημασία της παλαιστινιακής Νάκμπα;

Οι Παλαι­στί­νιοι σε όλο τον κόσμο τιμούν στις 15 Μαΐ­ου τη μνή­μη των 76 χρό­νων από την απώ­λεια της πατρί­δας τους. Τι είναι η Νάκ­μπα και για­τί εξα­κο­λου­θεί να είναι επί­και­ρη σήμερα;

Η αρα­βι­κή λέξη Νάκ­μπα σημαί­νει κατα­στρο­φή και θυμί­ζει στους Παλαι­στί­νιους την επο­χή που έχα­σαν την πατρί­δα τους, με την ίδρυ­ση του ισραη­λι­νού κρά­τους πάνω στο αίμα των Παλαι­στι­νί­ων. Εκτι­μά­ται ότι περί­που 700.000 Παλαι­στί­νιοι ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους. Πολ­λοί Παλαι­στί­νιοι πρό­σφυ­γες στο εξω­τε­ρι­κό παρα­μέ­νουν απά­τρι­δες μέχρι σήμερα.

Η 15η Μαΐ­ου 1948 ήταν η αρχή του Αρα­βοϊσ­ραη­λι­νού Πολέ­μου και από τότε οι Παλαι­στί­νιοι βγαί­νουν στους δρό­μους για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για τον εκτο­πι­σμό τους. Πολ­λοί κρα­τούν παλαι­στι­νια­κές σημαί­ες ή τα κλει­διά των τότε σπι­τιών τους δηλώ­νο­ντας ότι είναι δικαί­ω­μά τους να επι­στρέ­ψουν. Στο παρελ­θόν, ορι­σμέ­νες δια­δη­λώ­σεις μετα­τρά­πη­καν σε αιμα­τη­ρές συγκρού­σεις. . Ο όρος «Ημέ­ρα Νάκ­μπα» καθιε­ρώ­θη­κε το 1998 από τον τότε Παλαι­στί­νιο ηγέ­τη Γιά­σερ Αραφάτ.

Η Νάκ­μπα δεν είναι μόνο μία οδυ­νη­ρή ανά­μνη­ση ενός μακρι­νού εγκλή­μα­τος. Είναι μία πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που συνε­χί­ζε­ται και εξε­λίσ­σε­ται εδώ και δεκα­ε­τί­ες με το ισρα­ήλ να δια­πράτ­τει κάθε έγκλη­μα που βάζει ανθρώ­που νους και τους τελευ­ταί­ους μήνες δια­πράτ­τει γενοκτονία.

Τα γεγονότα

Μέχρι το τέλος του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου η Παλαι­στί­νη ήταν υπό τουρ­κι­κή κυριαρ­χία ως τμή­μα της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Στη συνέ­χεια τέθη­κε υπό βρε­τα­νι­κό έλεγ­χο. Μετά, εξαι­τί­ας του αυξα­νό­με­νου αντι­ση­μι­τι­σμού στην Ευρώ­πη, ένας μεγά­λος αριθ­μός Εβραί­ων από όλο τον κόσμο εγκα­τα­στά­θη­κε στην περιο­χή που τη θεω­ρού­σε πατρί­δα του.

Μετά την εμπει­ρία του Ολο­καυ­τώ­μα­τος από τη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία, εγκρί­θη­κε από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ ένα σχέ­διο διχο­τό­μη­σης της Παλαι­στί­νης. Στις 14 Μαΐ­ου 1948 ανα­κη­ρύ­χθη­κε το κρά­τος του Ισρα­ήλ. Ως αντί­δρα­ση πέντε αρα­βι­κά κρά­τη κήρυ­ξαν τον πόλε­μο, αλλά τελι­κά ηττή­θη­καν από το Ισρα­ήλ το 1949. Περί­που 700.000 Παλαι­στί­νιοι εγκα­τέ­λει­ψαν τις εστί­ες τους και πάνω από 400 αρα­βι­κά χωριά κατα­στρά­φη­καν… Η αρχή των εγκλη­μά­των του Ισρήλ. Μέχρι το τέλος του πολέ­μου, το Ισρα­ήλ κατεί­χε περί­που το 40% της έκτα­σης που αρχι­κά προ­ο­ρι­ζό­ταν για τους Παλαι­στί­νιους από το σχέ­διο διχο­τό­μη­σης του ΟΗΕ του 1947.

Οι περισ­σό­τε­ροι Παλαι­στί­νιοι κατέ­λη­ξαν ως απά­τρι­δες πρό­σφυ­γες στη Λωρί­δα της Γάζας, τη Δυτι­κή Όχθη του Ιορ­δά­νη και τις γει­το­νι­κές αρα­βι­κές χώρες. Πολ­λοί λιγό­τε­ροι μετα­κι­νή­θη­καν στο εξω­τε­ρι­κό. Περί­που 6,2 εκα­τομ­μύ­ρια Παλαι­στι­νί­ων στη Μέση Ανα­το­λή παρα­μέ­νουν απά­τρι­δες στην τρί­τη ή τέταρ­τη γενιά. Εξα­κο­λου­θούν να ζουν σε προ­σφυ­γι­κούς καταυ­λι­σμούς που με την πάρο­δο του χρό­νου μετα­τρά­πη­καν σε προ­σφυ­γι­κές πόλεις. Βρί­σκο­νται κυρί­ως στη Λωρί­δα της Γάζας, στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη, τον Λίβα­νο, τη Συρία, την Ιορ­δα­νία και την ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.

Σύμ­φω­να με το ψήφι­σμα 194 της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης των Ηνω­μέ­νων Εθνών το 1948, καθώς και το ψήφι­σμα 3236 του ΟΗΕ το 1974 και τη Σύμ­βα­ση του 1951 για το Καθε­στώς των Προ­σφύ­γων, οι Παλαι­στί­νιοι που θεω­ρού­νται πρό­σφυ­γες έχουν το «δικαί­ω­μα επι­στρο­φής». Κάτι που αρνεί­ται το Ισρα­ήλ το οποίο έχει εφαρ­μό­σει μια τακτι­κή εποι­κι­στι­κής κατο­χής: Την αρπα­γή παλαι­στι­νια­κής γης και του πλού­του της, ενώ απω­θού­νται ή εγκλω­βί­ζο­νται όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ροι Παλαι­στί­νιοι στο του στό­χου του για ένα ένα “μεγα­λύ­τε­ρου Ισρα­ήλ” Τα τελευ­ταία χρό­νια κλι­μά­κω­σε την τακτι­κή προ­σάρ­τη­σης παλαι­στι­νια­κών εδα­φών ενώ μετέ­τρε­ψε τη Λωρί­δα της Γάζας αρχι­κά σε ένα  τερά­στιο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης και τώρα πλέ­ον σε ένα απέ­ρα­ντο νεκρο­τα­φείο.  Τους τελευ­ταί­ους 7 μήνες ισο­πέ­δω­σε τη Γάζα, δολο­φό­νη­σε χιλιά­δες παι­διά κι γυναί­κες και εκτό­πι­σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες Παλαι­στι­νί­ους και να μακε­λεύ­ει τον Παλαι­στι­νια­κό λαό αδια­φο­ρώ­ντας για τις εκκλή­σεις διε­θνών Οργα­νι­σμών για κατά­παυ­ση του πυρός.…

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο