Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποια μύγα;

Αν ανα­ρω­τιέ­ται κανείς ποια μύγα τσί­μπη­σε τους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς, για να κλι­μα­κώ­σουν με τόσο ωμό τρό­πο την επέμ­βα­σή τους στη Βενε­ζου­έ­λα, δεν έχει παρά να κοι­τά­ξει τα στοι­χεία, που δεί­χνουν το μέγε­θος της ρωσι­κής και κινε­ζι­κής διείσ­δυ­σης στη χώρα αυτή της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, που είναι μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες πετρε­λαιο­πα­ρα­γω­γούς παγκοσμίως.

Η Κίνα είναι ο σημα­ντι­κό­τε­ρος πιστω­τής της Βενε­ζου­έ­λας, έχο­ντας χορη­γή­σει δάνεια ύψους 62,2 δισ. δολα­ρί­ων από το 2007 έως το 2016, ενώ από το 2005 έως το 2015, κινε­ζι­κές εται­ρεί­ες επέν­δυ­σαν συνο­λι­κά 19,15 δισ. δολά­ρια σε έργα υπο­δο­μών στη χώρα. Ομοί­ως, η Ρωσία απο­τε­λεί τον σημα­ντι­κό­τε­ρο επι­χει­ρη­μα­τι­κό εταί­ρο της Βενε­ζου­έ­λας στην εκμε­τάλ­λευ­ση των υδρο­γο­ναν­θρά­κων, ενώ μέσω δια­φό­ρων «δια­δρο­μών» τής έχει χορη­γή­σει και δάνεια, προ­σβλέ­πο­ντας σε άνο­δο της γεω­πο­λι­τι­κής της επιρ­ρο­ής συνο­λι­κά στη Λατι­νι­κή Αμερική.

Με αυτά τα δεδο­μέ­να, δεν είναι να απο­ρεί κανείς για το μένος με το οποίο ΗΠΑ και ΕΕ εξα­πο­λύ­ουν τα πυρά τους στη Βενε­ζου­έ­λα, παίρ­νο­ντας υπό­ψη ότι ισχυ­ρά τμή­μα­τα της αστι­κής τάξης της χώρας συν­δέ­ουν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους με το ενδε­χό­με­νο να υπάρ­ξουν πολι­τι­κή αλλα­γή και ανα­προ­σα­να­το­λι­σμός των συμ­μα­χιών της Βενε­ζου­έ­λας. Αυτό επι­διώ­κουν, άλλω­στε, και οι ΗΠΑ, θέλο­ντας να βάλουν στο χέρι τους υδρο­γο­νάν­θρα­κες και όχι μόνο. Μετά απ’ όλα αυτά, μάλ­λον δεν προ­κα­λεί εντύ­πω­ση και η στά­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, που καμα­ρώ­νει για την άνευ όρων στή­ρι­ξη του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού σχεδιασμού.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο