Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποια τηλεκπαίδευση; Εικόνες ντροπής με παιδάκια να κάνουν μάθημα σε αυλή καφενείου έχοντας από ένα κινητό!

Θα ήταν ανέκ­δο­το αν δεν ήταν μια θλι­βε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που έχει επι­πτώ­σεις στην εκπαί­δευ­ση των παι­διών. Η είδη­ση έρχε­ται από τον Πύρ­γο του Νομού Ηλεί­ας, όπου πέντε παι­δά­κια σε ένα χωριό προ­σπα­θούν να κάνουν μάθη­μα μέσα στο κρύο, στην αυλή ενός… καφε­νεί­ου, έχο­ντας από ένα… κινητό!

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας «Πρω­ι­νή της Ηλεί­ας», στο χωριό Πεύ­κη του δήμου Πύρ­γου, 5–6 παι­δά­κια με μπου­φάν και κου­κού­λες για να μην αρρω­στή­σουν, προ­σπα­θούν να μάθουν γράμ­μα­τα, καθι­σμέ­να μέσα στο κρύο, έξω από ένα καφε­νείο, το μονα­δι­κό που έχει ίντερ­νετ στο χωριό, να μοι­ρά­ζο­νται ένα… κινη­τό και ένα παλιό λάπτοπ κι αυτά δανει­κά, για να μπουν στην πλατ­φορ­μα Webex του Υπουργείου!!

Ο πρό­ε­δρος της Τ.Κ Πεύ­κης, κ. Γρη­γό­ρης Ξου­λε­ής που ταυ­τό­χρο­να είναι και ιδιο­κτή­της του καφε­νεί­ου- ψηστα­ριά του χωριού του μονα­δι­κού χώρου που δια­θέ­τει ίντερ­νετ κάνει τα αδύ­να­τα δυνα­τά για να βοη­θή­σει αυτά τα παι­δια και επει­δή το μαγα­ζί του είναι κλει­στό λόγω του lockdown φιλο­ξε­νεί τους μικρούς μαθη­τές σε ένα χώρο έξω από το κατά­στη­μα. Τους έχει βάλει ένα τρα­πέ­ζι, τους παρέ­χει ίντερ­νετ και τους έχει δώσει κι ένα δικό του παλιό λαπτοπ μήπως και μπο­ρέ­σουν να κάνουν κι αυτά μάθη­μα. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι , τρία από αυτά τα παι­δά­κια, μοι­ρά­ζο­νται κι ένα… κινη­τό! Αυτή είναι η εικό­να της τηλεκ­παί­δευ­σης όχι μόνο στην Πεύ­κη, αλλά και σε πολ­λά άλλα χωριά και σε αδύ­να­μα νοι­κο­κυ­ριά. Το μόνο που ζητά­ει ο πρό­ε­δρος κάνο­ντας μια έκκλη­ση ανάρ­τη­ση στο fb είναι να ευαι­σθη­το­ποι­η­θούν οι υπεύ­θυ­νοι και να κινη­το­ποι­η­θούν άμε­σα, για­τί εκτός των άλλων και ο και­ρός θα αγριέ­ψει σε λίγο και οι μικροί μαθη­τές δεν θα μπο­ρούν πια να κάνουν μάθη­μα – ο θεός να το κάνει μάθη­μα- μέσα στο κρύο!

peuki mathites tilekpaideusi1

Όπως σημειώ­νει το ρεπορ­τάζ, ο Σύλ­λο­γος Δασκά­λων και Νηπια­γω­γών Περι­φέ­ρειας Πύρ­γου έχει επι­ση­μά­νει  τα κακώς κεί­με­να του όλου εγχει­ρή­μα­τος της τηλεκ­παί­δευ­σης και δια­μαρ­τυ­ρη­θεί  πολ­λές φορές ζητώ­ντας την εξα­σφά­λι­ση, με ευθύ­νη και δαπά­νη του κρά­τους, του ανα­γκαί­ου τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού (laptop ή tablet) και την μέρι­μνα για δωρε­άν και γρή­γο­ρη σύν­δε­ση στο δια­δί­κτυο για όλους τους μαθητές.

Μάλι­στα τον Ιού­νιο – όπως επι­ση­μαί­νει ο Σύλ­λο­γος σε ανα­κοί­νω­σή του- είχαν απο­στα­λεί πίνα­κες στο Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και την Δ/νση Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης που απο­τυ­πώ­νουν τις ανά­γκες των σχο­λι­κών μονά­δων σε τεχνο­λο­γι­κό εξο­πλι­σμό, όπως και την αδυ­να­μία πρό­σβα­σης πολ­λών μαθη­τών σε υπη­ρε­σί­ες δια­δι­κτύ­ου. Το Υπουρ­γείο όμως εξα­κο­λου­θεί να επι­λέ­γει να αγνο­εί τις ανά­γκες αυτές και απλά να «δια­φη­μί­ζει» μια εξι­δα­νι­κευ­μέ­νη κατά­στα­ση, η οποία σε καμία περί­πτω­ση δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στη σχο­λι­κή πραγματικότητα.

«Εύγε» κυρία Κερα­μέ­ως, «εύγε» κύριε Μητσοτάκη!

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από proini.news

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο