Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποια χώρα της Ευρώπης παράγει την περισσότερη σοκολάτα;

Ιδιαί­τε­ρη αγά­πη στη σοκο­λά­τα δεί­χνουν οι Ευρω­παί­οι, με τις χώρες της Ε.Ε. να παρά­γουν συνο­λι­κά τέσ­σε­ρα εκατ. τόνους της αγα­πη­μέ­νης λιχου­διάς το 2017.

Σύμ­φω­να με στοι­χεία της Eurostat, η αξία της σοκο­λά­τας που παρα­σκευά­στη­κε στις χώρες της Ε.Ε. το 2017 αγγί­ζει τα 18,3 εκατ. ευρώ.

Μετα­ξύ των κρα­τών – μελών της Ε.Ε., η Γερ­μα­νία ήταν εκεί­νη που παρή­γα­γε την περισ­σό­τε­ρη σοκο­λά­τα (1,3 εκατ. τόνους ή 32% της συνο­λι­κής παρα­γω­γής της Ε.Ε.).

Στη δεύ­τε­ρη θέση βρί­σκε­ται η Ιτα­λία (0,7 εκατ. τόνους σοκο­λά­τας ή 18% της συνο­λι­κής παρα­γω­γής στην Ε.Ε.), ενώ την τρί­τη θέση μοι­ρά­ζο­νται η Γαλ­λία και η Ολλαν­δία (από 0,4 εκατ. τόνους ή 9%).

Ακο­λου­θούν το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, το Βέλ­γιο, η Πολω­νία και η Ισπα­νία, με τις οκτώ πρώ­τες χώρες να παρά­γουν το 90% της σοκο­λά­τας της Ε.Ε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο