Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ποιείν» και «Ατέχνως» σας προσκαλούν σε μια βραδιά για τον Κώστα Βάρναλη

varnalis prosklisi

Το περιο­δι­κό «Ατέ­χνως» (www.atexnos.gr)

 και η Επι­θε­ώ­ρη­ση Ποι­η­τι­κής Τέχνης, «Ποιείν» (www.poiein.gr)

Σας προ­σκα­λούν σε  μια βραδιά

για τον Κώστα Βάρ­να­λη,  στις  14 Φεβρουα­ρί­ου
 (ανή­με­ρα της γέν­νη­σης του Ποιητή)
στο Polis Art Cafe, Aίθριο Αρσα­κεί­ου, στις 19.00

 Μιλούν οι:

Βασί­λης Αλε­ξί­ου, επί­κου­ρος καθη­γη­τής του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης του ΑΠΘ: «Το έργο του Βάρ­να­λη και η επι­και­ρό­τη­τά του».

 Βασί­λης Κολο­βός, ηθο­ποιός – συγ­γρα­φέ­ας:  «Ο θεα­τρι­κός Βάρναλης».

Ηρα­κλής Κακα­βά­νης, συγ­γρα­φέ­ας- δημο­σιο­γρά­φος, συνεκ­δό­της του περιο­δι­κού «Ατέ­χνως»: «Ο άνθρω­πος Βάρναλης».

 Σπύ­ρος Αρα­βα­νής, φιλό­λο­γος- δημο­σιο­γρά­φος, εκδό­της του περιο­δι­κού «Ποιείν»: «Ο μελο­ποι­η­μέ­νος Βάρναλης».

 Την εκδή­λω­ση θα πλαι­σιώ­σουν μου­σι­κά ο μου­σι­κο­συν­θέ­της Στέ­φα­νος Γεωρ­γιά­δης με την τρα­γου­δί­στρια Κατε­ρί­να Τσα­ντή­λα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο