Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιες χώρες έχουν αναστείλει τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca

Μια ντου­ζί­να χώρες ‑ανά­με­σά τους η Γερ­μα­νία, η Γαλ­λία και η Ιτα­λία– ανέ­στει­λαν για προ­λη­πτι­κούς λόγους τη χρή­ση του εμβο­λί­ου της AstraZeneca κατά της covid-19 μετά την ανα­φο­ρά «πιθα­νών» παρε­νερ­γειών, αν και σε αυτό το στά­διο δεν έχει απο­δει­χθεί σύν­δε­ση μετα­ξύ τους.

Η αγγλο­σου­η­δι­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρεία ανα­κοί­νω­σε το Σάβ­βα­το ότι «δεν υπάρ­χει καμία από­δει­ξη αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου» δημιουρ­γί­ας θρομ­βώ­σε­ων μετά τη χορή­γη­ση του εμβο­λί­ου της, ενώ ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας έχει συστή­σει τη συνέ­χι­ση των εμβο­λια­σμών μέχρι τη συνε­δρί­α­ση της συμ­βου­λευ­τι­κής επι­τρο­πής του σήμε­ρα για το θέμα.

Αναστολή της χορήγησης του εμβολίου

Η Δανία ήταν η πρώ­τη χώρα που ανέ­στει­λε τη χορή­γη­ση του εμβο­λί­ου της AstraZeneca στις 11 Μαρ­τί­ου «μετά τις ανα­φο­ρές για περι­πτώ­σεις σοβα­ρών θρομ­βώ­σε­ων» σε εμβολιασθέντες.

Η Νορ­βη­γία ακο­λού­θη­σε την ίδια ημέ­ρα. Χθες Δευ­τέ­ρα το Όσλο ανα­κοί­νω­σε τον θάνα­το μιας υγειο­νο­μι­κού κάτω των 50 ετών η οποία πέθα­νε από εγκε­φα­λι­κή αιμορ­ρα­γία. Δια­κο­μί­σθη­κε σε νοσο­κο­μείο την Πέμ­πτη, περί­που μία εβδο­μά­δα αφού της χορη­γή­θη­κε το εμβό­λιο της AstraZeneca κατά της covid-19, χωρίς να υπάρ­χει συσχε­τι­σμός μετα­ξύ των δύο προς το παρόν. Μια άλλη υγειο­νο­μι­κός περί­που 30 ετών είχε πεθά­νει στη Νορ­βη­γία την Παρα­σκευή, δέκα ημέ­ρες αφού της χορη­γή­θη­κε το ίδιο εμβόλιο.

Η Ισλαν­δία επί­σης ανέ­στει­λε τη χρή­ση του εμβολίου.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η Βουλ­γα­ρία ανα­κοί­νω­σε στις 12 Μαρ­τί­ου την ανα­στο­λή «για προ­λη­πτι­κούς λόγους» της χρή­σης του εμβο­λί­ου, μία ημέ­ρα αφού τρεις σκαν­δι­να­βι­κές χώρες είχαν λάβει την ίδια από­φα­ση, ενώ ξεκί­νη­σε έρευ­να μετά τον θάνα­το μίας γυναί­κας που είχε εμβο­λια­στεί. Ωστό­σο, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγείας,«δεν έχει εντο­πι­στεί κανέ­νας συσχε­τι­σμός» μετα­ξύ του εμβο­λια­σμού και του θανά­του της γυναί­κας αυτής που ήταν υπέρ­βα­ρη και είχε υπο­βλη­θεί σε πολ­λα­πλά bypass.

Την Κυρια­κή η Ιρλαν­δία και η Ολλαν­δία ανέ­στει­λαν τη χρή­ση του εμβο­λί­ου της AstraZeneca για προ­λη­πτι­κούς λόγους, μετά την ανα­φο­ρά εμφά­νι­σης θρομ­βώ­σε­ων σε εμβο­λια­σθέ­ντες στη Δανία και τη Νορβηγία.

Η Γερ­μα­νία, η Γαλ­λία, η Ιτα­λία, η Σλο­βε­νία, η Ισπα­νία, η Πορ­το­γα­λία και η Λετο­νία έλα­βαν την ίδια από­φα­ση χθες Δευτέρα.

Το γερ­μα­νι­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι το Βερο­λί­νο απο­φά­σι­σε να ανα­στεί­λει τη χορή­γη­ση του εμβο­λί­ου αυτού, με τον υπουρ­γό Γενς Σπαν να υπο­γραμ­μί­ζει ότι πρό­κει­ται για ένα «καθα­ρά προ­λη­πτι­κό μέτρο».

Για τους ίδιους λόγους ανε­στά­λη η χρή­ση του AstraZeneca και από τη Γαλ­λία και την Ιτα­λία, εν ανα­μο­νή των συστά­σε­ων του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Υγεί­ας που θα συνε­δριά­σει την Πέμ­πτη για το θέμα.

Η Σλο­βε­νία ανέ­στει­λε με τη σει­ρά της σήμε­ρα “για προ­λη­πτι­κούς λόγους” τη χρή­ση του εμβο­λί­ου της AstraZeneca κατά της COVID-19, προ­στι­θέ­με­νη στον μακρύ κατά­λο­γο των χωρών που έλα­βαν το μέτρο αυτό λόγω ανη­συ­χιών που συν­δέ­ο­νται με θρόμ­βους αίματος.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Κύπρου ανα­κοί­νω­σε ότι η προ­σω­ρι­νή ανα­βο­λή των εμβο­λια­σμών με το εμβό­λιο της AstraZeneca θα είναι μέχρι την Πέμ­πτη 18 Μαρτίου.

Καθυστερήσεις στην εκστρατεία εμβολιασμού

Η Ταϊ­λάν­δη και η Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Κον­γκό καθυ­στέ­ρη­σαν την έναρ­ξη των εμβο­λια­στι­κών τους εκστρα­τειών κατά του κορο­νοϊ­ού με το συγκε­κρι­μέ­νο εμβό­λιο, οι οποί­ες θα ξεκι­νού­σαν την Παρα­σκευή και χθες Δευ­τέ­ρα αντίστοιχα.

Σήμε­ρα όμως ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ταϊ­λάν­δης Πρα­γιούτ Τσαν-ό-τσα, έγι­νε ο πρώ­τος άνθρω­πος στη χώρα αυτή της νοτιο­α­να­το­λι­κής Ασί­ας που έλα­βε το εμβό­λιο της AstraZeneca.

Η Ινδο­νη­σία απο­φά­σι­σε επί­σης χθες να ανα­στεί­λει για προ­λη­πτι­κούς λόγους την έναρ­ξη της εκστρα­τεί­ας εμβο­λια­σμού κατά της covid-19 με το εμβό­λιο της AstraZeneca.

Η Βενε­ζου­έ­λα, που χρη­σι­μο­ποιεί από τον Φεβρουά­ριο το ρωσι­κό εμβό­λιο Sputnik V και το κινε­ζι­κό Sinopharm κατά της covid-19, επε­σή­μα­νε χθες ότι δεν θα δώσει έγκρι­ση στο εμβό­λιο της AstraZeneca.

Αναστολή χρήσης μιας παρτίδας

Η Αυστρία είχε ανα­κοι­νώ­σει στις 8 Μαρ­τί­ου ότι ανέ­στει­λε τη χρή­ση μιας παρ­τί­δας εμβο­λί­ων της AstraZeneca, της ABV5300, αφού μια νοση­λεύ­τρια 49 ετών πέθα­νε έπει­τα από “ σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα θρομ­βώ­σε­ων” μερι­κές ημέ­ρες αφού εμβολιάσθηκε.

Τέσ­σε­ρις ευρω­παϊ­κές χώρες -Εσθο­νία, Λετο­νία, Λιθουα­νία και Λου­ξεμ­βούργο– επί­σης ανέ­στει­λαν τη χρή­ση των εμβο­λί­ων αυτής της παρ­τί­δας που περιέ­χει συνο­λι­κά ένα εκα­τομ­μύ­ριο δόσεις και η οποία εστά­λη σε 17 ευρω­παϊ­κές χώρες.

Η Ιτα­λία είχε απα­γο­ρεύ­σει την Πέμ­πτη για προ­λη­πτι­κούς λόγους τη χρή­ση μιας άλλης παρ­τί­δας, της ABV2856, καθώς υπήρ­χαν φόβοι για τη δημιουρ­γία θρόμ­βων στο αίμα. Η Ρου­μα­νία επί­σης στα­μά­τη­σε τη χορή­γη­ση των εμβο­λί­ων της παρ­τί­δας αυτής.

Η ιτα­λι­κή επαρ­χία Πιε­μό­ντε στα­μά­τη­σε την Κυρια­κή να χρη­σι­μο­ποιεί το εμβό­λιο της AstraZeneca μετά τον θάνα­το ενός υγειο­νο­μι­κού, όμως στη συνέ­χεια επα­νέ­λα­βε τους εμβο­λια­σμούς, απο­κλεί­ο­ντας ωστό­σο για προ­λη­πτι­κούς λόγους την παρ­τί­δα ABV5811.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο