Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιες χώρες έχουν στείλει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία

Ευθεία απει­λή της Ρωσί­ας στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση αλλά και σε όποια στέλ­νει στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια στην Ουκρα­νία. «Οι δομές και οι οντό­τη­τες της ΕΕ που εμπλέ­κο­νται στην μετα­φο­ρά φονι­κών όπλων και καυ­σί­μων στην Ουκρα­νία, θα θεω­ρη­θούν υπεύ­θυ­νες για τις συνέ­πειες των πρά­ξε­ών τους», ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τους ανυ­πο­λό­γι­στους κιν­δύ­νους από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρουση.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με το Reuters, η Μόσχα λέει… με νόη­μα πως οι χώρες που στέλ­νουν στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό στην Ουκρα­νία θα θεω­ρού­νται υπεύ­θυ­νες αν ο εξο­πλι­σμός χρη­σι­μο­ποι­η­θεί κατά τη διάρ­κεια της ρωσι­κής εκστρατείας.

Ας δού­με όμως ποιες χώρες έχουν στεί­λει στρα­τιω­τι­κό υλι­κό στην Ουκρανία:

ΗΠΑ: Στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια αξί­ας 350 εκατ. δολα­ρί­ων για την ενί­σχυ­ση αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών και αντιαρ­μα­τι­κών συστημάτων

Κανα­δάς: Οπλι­κά συστή­μα­τα και δάνειο 394.000.000 δολαρίων

Γερ­μα­νία: 1.000 αντιαρ­μα­τι­κά συστή­μα­τα, 500 πυραύ­λους Στίν­γκερ, εννέα Χόβι­τσερ, 14 εξο­πλι­σμέ­να οχή­μα­τα, 10.000 τόνους καυσίμων

Γαλ­λία: Καύ­σι­μα, αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά συστή­μα­τα, ψηφια­κά όπλα

Μ. Βρε­τα­νία: Έχει προ­α­ναγ­γεί­λει την ενί­σχυ­ση της Ουκρανίας

Βέλ­γιο: 3.000 αυτό­μα­τα όπλα, 200 αντιαρ­μα­τι­κά, 3.800 τόνους καυσίμων

Ολλαν­δία: 200 Στίν­γκερ, όπλα ελεύ­θε­ρων σκο­πευ­τών, κρά­νη, 20 εκ. ευρώ ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας

Τσε­χία: 4.000 όλμους, 30.000 πιστό­λια, 7.000 πυρο­βό­λα όπλα, 3.000 αυτό­μα­τα όπλα, εκα­τομ­μύ­ρια σφαίρες

Ιτα­λία: 110.000.000 ευρώ

Πορ­το­γα­λία: Κυά­λια νυκτε­ρι­νής όρα­σης, αλε­ξί­σφαι­ρα γιλέ­κα, κρά­νη, χει­ρο­βομ­βί­δες, πυρο­μα­χι­κά, G3

Ελλά­δα: Αμυ­ντι­κό εξο­πλι­σμό, ανθρω­πι­στι­κή βοήθεια

Ρου­μα­νία: Περί­θαλ­ψη τραυ­μα­τιών σε 11 στρα­τιω­τι­κά νοσο­κο­μεία της, καύ­σι­μα, αλε­ξί­σφαι­ρα γιλέ­κα, κράνη

Ισπα­νία: Ιατρι­κό και αμυ­ντι­κό εξοπλισμό

Ισρα­ήλ: 100 τόνους ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας

Νορ­βη­γία: Ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, ότι θα στεί­λει όπλα στην Ουκρα­νία για τον πόλε­μο κατά της Ρωσίας.

Ταυ­τό­χρο­να, χώρες όπως η Αλβα­νία, η Βουλ­γα­ρία, η Κρο­α­τία, η Δανία, η Ουγ­γα­ρία, η Ισλαν­δία, η Βόρεια Μακε­δο­νία, η Νορ­βη­γία, η Πολω­νία, η Πορ­το­γα­λία, η Ρου­μα­νία, η Σλο­βα­κία, η Σλο­βε­νία, η Ισπα­νία, το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο και οι ΗΠΑ έχουν στεί­λει ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια ή έχουν ανοί­ξει τα σύνο­ρά τους για τους Ουκρα­νούς πρόσφυγες.

Η Ουκρα­νία, η Πολω­νία και η Ρου­μα­νία έχουν ήδη δεχθεί Ουκρα­νούς πρό­σφυ­γες. Η Ιτα­λία παρέ­χει άμε­ση οικο­νο­μι­κή βοή­θεια στην ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, ενώ η Τουρ­κία έχει προ­σφέ­ρει ανθρω­πι­στι­κή βοήθεια.

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα, δε, η ΕΕ ανα­κοί­νω­σε, διά στό­μα­τος Ζοζέπ Μπο­ρέλ, ότι παρέ­χει χρη­μα­το­δό­τη­ση 500 εκατ. ευρώ για την στρα­τιω­τι­κή ενί­σχυ­ση της Ουκρανίας.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο