Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιητικά ζευγάρια vice versa στο Revolt― Ασημίνα Ξηρογιάννη/Παναγιώτης Μηλιώτης (8/3)

Σε μια ξεχω­ρι­στή ποι­η­τι­κή συνο­μι­λία που… εξε­λίσ­σε­ται σε «ανά­κρι­ση» καλεί τους φίλους του και τους φίλους της ποί­η­σης ο ποι­η­τής Πανα­γιώ­της Μηλιώ­της:

Φίλοι και φίλες,
Όσοι αγα­πά­τε πραγ­μα­τι­κά το βιβλίο μου κι εμέ­να φυσι­κά, όσοι για μια ακό­μη φορά θέλε­τε να προ­σφέ­ρε­τε την αγά­πη σας στο βιβλίο μου ‑μα και σ’ εμέ­να φυσι­κά, μπο­ρεί­τε απλώς να ‘ρθει­τε και ν’ απο­λαύ­σε­τε την κεφά­τη ποι­η­τι­κή συνο­μι­λία μου με την ποι­ή­τρια Αση­μί­να Ξηρο­γιάν­νη την Κυρια­κή 8 Μάρ­τη, 18.30 μ.μ στο cafe-bar Revolt (Κωλ­λέ­τη 25–27, Εξάρχεια).

revolt

Πιο συγκε­κρι­μέ­να η ποι­ή­τρια Αση­μί­να Ξηρο­γιάν­νη θα δια­βά­σει ποι­ή­μα­τά μου από το «Μια ανά­σα δρό­μο» και εγώ από το βιβλίο της «Επο­χή μου είναι η ποί­η­ση». Έπει­τα θ’ ανα­κρί­νου­με ο ένας τον άλλον με ερω­τή­σεις και θα δια­βά­σου­με ανέκ­δο­τάς μας ποιήματα.

Σας περι­μέ­νου­με.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο