Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποινές με κόψιμο κονδυλίων και προσλήψεων σε δημόσιο και σχολεία αν δεν μειώσουν το ρεύμα!

«Μαχαί­ρι» σε κον­δύ­λια και προ­σλή­ψεις σε δημό­σιο και σχο­λεία αν δεν μειώ­σουν το ρεύ­μα! Αυτό ανα­κοί­νω­σαν επί της ουσί­ας πριν λίγο ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας Κώστας Σκρέ­κας, ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Μάκης Βορί­δης και ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Θόδω­ρος Σκυλακάκης.

Με τιμω­ρία απει­λού­νται όσοι δεν πετύ­χουν το στό­χο που θέτει η κυβέρ­νη­ση για μεί­ω­ση κατά 10% ‑το 2023- της κατα­νά­λω­σης ενέρ­γειας στους σχε­δόν 2500 φορείς του δημο­σί­ου, στους οποί­ους περι­λαμ­βά­νο­νται και οι σχο­λι­κές επι­τρο­πές, ενώ οι δήμοι που δεν θα μειώ­σουν π.χ. τον οδο­φω­τι­σμό δεν θα λάβουν την έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση για να καλυ­φθούν οι έκτα­κτες ανά­γκες που προ­κύ­πτουν από τις αυξη­μέ­νες τιμές στην ενέργεια!

Όσοι φορείς του δημο­σί­ου δεν “πιά­σουν” το στό­χο θα μεί­νουν εκτός προ­γραμ­μα­τι­σμού προ­σλή­ψε­ων, δηλα­δή η ανα­γκαία κάλυ­ψη των κενών σε προ­σω­πι­κό συν­δέ­ε­ται ευθέ­ως από το πόσο θα μειώ­σουν την κατα­νά­λω­ση ενέργειας!

Επί­σης, όλοι οι φορείς του Δημο­σί­ου πρέ­πει να ορί­σουν “ενερ­γεια­κό υπεύ­θυ­νο” που θα ελέγ­χει την κατα­νά­λω­ση ενέρ­γειας και αν δεν τον ορί­σουν τότε και πάλι κιν­δυ­νεύ­ουν με τιμωρία!

Οπως ειπώ­θη­κε, οι κυρώ­σεις εφαρ­μό­ζο­νται ήδη για όσους φορείς δεν έχουν ορί­σει ενερ­γεια­κό υπεύ­θυ­νο καθώς η σχε­τι­κή κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση έχει εκδο­θεί από τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο. Συμ­φω­να με τον υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών έως σήμε­ρα έχουν ενερ­γο­ποι­η­θεί οι 221 από τους συνο­λι­κά 2495 φορείς του Δημοσίου.

Οσο για τις προ­σλή­ψεις ο Μάκης Βορί­δης είπε ότι εντός του Σεπτέμ­βρη το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο θα απο­φα­σί­σει για το νέο προ­γραμ­μα­τι­σμό προ­σλή­ψε­ων με κρι­τή­ριο και την μεί­ω­ση της κατα­νά­λω­σης ενέρ­γειας ανά φορέα του Δημοσίου.

Ανά­λο­γες «συστά­σεις για εξοι­κο­νό­μη­ση ενέρ­γειας» θα ανα­κοι­νω­θούν για τον ιδιω­τι­κό τομέα και τα νοι­κο­κυ­ριά, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέργειας.

Ο λαός καλεί­ται ‑και μέσω αυτών των ανα­κοι­νώ­σε­ων- να πλη­ρώ­σει το λογα­ρια­σμό της εμπλο­κής της χώρας στην πολε­μι­κή σύγκρου­ση των ευρω­α­τλα­ντι­κών με τη Ρωσία στην Ουκρα­νία όπως εμμέ­σως πλην σαφώς παρα­δέ­χθη­καν οι υπουργοί

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Μάκης Βορί­δης είπε «κακά τα ψέμα­τα όλο αυτό το πράγ­μα που ζού­με δεν είναι μια κατά­στα­ση αγο­ράς, είναι ένα ζήτη­μα γεω­πο­λι­τι­κό, είναι μια σύγκρου­ση, είναι οι συνέ­πειες τη στά­σε­ως της ΕΕ και της Ελλά­δας απέ­να­ντι στα Ρωσο-ουκρα­νι­κά και είναι οι συνέ­πειες των επι­λο­γών που κάνει η Ρωσία απέ­να­ντι στην ΕΕ κυρί­ως…». Ενώ οι άλλοι δυο υπουρ­γοί ανα­φέρ­θη­καν στον στό­χο για μεί­ω­ση των εισα­γω­γών ρωσι­κού φυσι­κού αερίου.

Δηλα­δή ο λαός πλη­ρώ­νει τις κυρώ­σεις και την επι­λο­γή να μειω­θεί η εισα­γω­γή ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου υπέρ της εισα­γω­γής του ακρι­βό­τε­ρου υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου (LNG) των ΗΠΑ!

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο