Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποινική δίωξη για όπλα και ναρκωτικά άσκησε ο εισαγγελέας στον τράπερ Light

Ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος για παρά­νο­μη οπλο­κα­το­χή, παρά­νο­μη οπλο­φο­ρία και παρα­βί­α­ση του νόμου περί ναρ­κω­τι­κών, ασκή­θη­κε από τον εισαγ­γε­λέα στον τρά­περ Light.

Σε βίντεο που είχε αναρ­τή­σει σε σελί­δα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ο 26χρονος είχε στην κατο­χή του τρία όπλα, με το ένα να προ­σο­μοιά­ζει υπη­ρε­σια­κό της ΕΛ.ΑΣ.

Έπει­τα από έρευ­να βρέ­θη­καν στο σπί­τι του ποσό­τη­τα ναρ­κω­τι­κών, σφαί­ρες, μαχαί­ρι και τσε­κού­ρι. Δεν εντο­πί­στη­καν, όμως, κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, τα τρία όπλα που απει­κο­νί­ζο­νται στην ανάρ­τη­σή του.

Ο 26χρονος έχει αρνη­θεί πως τα όπλα ήταν αλη­θι­νά λέγο­ντας πως τα χρη­σι­μο­ποί­η­σε προ­κει­μέ­νου να γυρι­στεί βίντεο κλιπ για τρα­γού­δι του.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο