Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον άνδρα που ποδοπάτησε το γατάκι στη Θεσσαλονίκη

Ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος ασκή­θη­κε από την Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών εις βάρος του διδά­κτο­ρα του ΑΠΘ, ο οποί­ος φέρε­ται πως ποδο­πά­τη­σε μέχρι θανά­του ένα νεο­γέν­νη­το γατά­κι, το καλο­καί­ρι, στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την ταυ­το­ποί­η­ση του από την αστυ­νο­μία σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία, που δια­βι­βά­στη­κε σε εισαγ­γε­λέα, η οποία τελι­κά του απήγ­γει­λε την κατη­γο­ρία του «φόνου ζώου συντρο­φιάς». Με βάση το νέο νόμο, για το συγκε­κρι­μέ­νο κακούρ­γη­μα προ­βλέ­πε­ται ποι­νή κάθειρ­ξης μέχρι 10 ετών.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του GRTimes, o κατη­γο­ρού­με­νος παρα­πέμ­φθη­κε να απο­λο­γη­θεί σε ανα­κρι­τή και το προ­σε­χές χρο­νι­κό διά­στη­μα ανα­μέ­νε­ται να κλη­θεί για να δώσει εξη­γή­σεις ενώ­πιον της Δικαιοσύνης.

Από την έρευ­να του τμή­μα­τος Προ­στα­σί­ας Ζώων της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης προ­έ­κυ­ψε η ταυ­το­ποί­η­ση του άνδρα, που κατα­γρά­φη­κε από κάμε­ρα κατα­στή­μα­τος να πατά­ει με το πόδι του ένα αδέ­σπο­το νεο­γέν­νη­το γατά­κι, νυχτε­ρι­νές ώρες, επί της οδού Ερμού.

Για τον 40χρονο διδά­κτο­ρα τμή­μα­τος του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κη υπάρ­χουν αρκε­τά επι­βα­ρυ­ντι­κά στοι­χεία, σύμ­φω­να με την αστυνομία.

Κατά την προ­α­νά­κρι­ση δια­πι­στώ­θη­κε ότι ο συγκε­κρι­μέ­νος άνδρας κατα­γρά­φη­κε και από άλλες κάμε­ρες παρα­κεί­με­νων κατα­στη­μά­των, ενώ στη δικο­γρα­φία περι­λαμ­βά­νε­ται και η μαρ­τυ­ρία γυναί­κας που τον είδε, δια ζώσης, να περι­φέ­ρε­ται στο σημείο, όταν έγι­νε η βάναυ­ση κακο­ποί­η­ση του άτυ­χου ζώου.

Άλλος μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε πως εντό­πι­σε νεκρό το γατά­κι και ότι το πέτα­ξε σε κάδο απορριμμάτων.

Αστυ­νο­μι­κή πηγή ανέ­φε­ρε στο GRTimes ότι ο διδά­κτο­ρας έχει ιστο­ρι­κό κακο­ποί­η­σης ζώων και ψυχια­τρι­κών προ­βλη­μά­των, ενώ όταν κλή­θη­κε να κατα­θέ­σει ανω­μο­τί, αρνή­θη­κε την κατη­γο­ρία, λέγο­ντας ότι οι μάρ­τυ­ρες μπο­ρεί να κάνουν λάθος.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο