Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποινική δίωξη σε γνωστό ηθοποιό με βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλική βία κατά τεσσάρων γυναικών

  Κατη­γο­ρία σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για σεξουα­λι­κή βία κατά τεσ­σά­ρων γυναι­κών απήγ­γει­λε η Εισαγ­γε­λία σε γνω­στό ηθο­ποιό που έκα­νε καριέ­ρα στις ΗΠΑ, μετά από διε­ρεύ­νη­ση πλη­θώ­ρας καταγ­γε­λιών που αφο­ρούν δια­χρο­νι­κή δρά­ση του καλ­λι­τέ­χνη από το 2008 έως το 2015.

Η ποι­νι­κή δίω­ξη σε βάρος του ηθο­ποιού, πέμ­πτος που έρχε­ται αντι­μέ­τω­πος με την Δικαιο­σύ­νη μετά την εκδή­λω­ση του απο­κα­λού­με­νου MeToo στον χώρο των καλ­λι­τε­χνών, αφο­ρά την κατη­γο­ρία του βια­σμού κατά συρ­ροή κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και μη, τετε­λε­σμέ­νου και σε από­πει­ρα. Η δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε αφο­ρά τέσ­σε­ρις καταγ­γε­λί­ες γυναι­κών, μετα­ξύ των οποί­ων, δύο αδελφές.

Η ποι­νι­κή εκτί­μη­ση για τον ηθο­ποιό που σχη­μά­τι­σαν οι εισαγ­γε­λείς οι οποί­οι ερεύ­νη­σαν την υπό­θε­ση του και η οποία οδή­γη­σε στην βαρύ­τα­τη δίω­ξη που του ασκή­θη­κε, είναι ότι σύμ­φω­να με τις καταγ­γέλ­λου­σες είχε ανα­πτύ­ξει επί σει­ρά ετών κακο­ποι­η­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά σε βάρος γυναι­κών αλλά και κορι­τσιών, με έναρ­ξη, κατά την δικο­γρα­φία, της σεξουα­λι­κής βίας το 2008. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, πλην των περι­πτώ­σε­ων για τις οποί­ες ασκή­θη­κε η δίω­ξη, υπάρ­χουν και μαρ­τυ­ρι­κές κατα­θέ­σεις άλλων τεσ­σά­ρων ή πέντε γυναι­κών που τον έχουν καταγ­γεί­λει για κακο­ποι­η­τι­κή δρά­ση. Σε βάρος του κατη­γο­ρού­με­νου ηθο­ποιού έχουν κατα­τε­θεί τρεις μηνύ­σεις από τέσ­σε­ρα συνο­λι­κά θύμα­τα τα οποία ισχυ­ρί­ζο­νται ότι κακο­ποι­ή­θη­καν σεξουα­λι­κά από αυτόν. Μάλι­στα δύο από τις μηνύ­τριες ισχυ­ρί­ζο­νται πως ήταν ανή­λι­κες κατά τον χρό­νο που τελέ­στη­καν οι καταγ­γελ­λό­με­νες πράξεις.

   Η πρώ­τη μήνυ­ση κατα­τέ­θη­κε στις 21 του περα­σμέ­νου Ιου­λί­ου από πολύ γνω­στή ηθο­ποιό η οποία κάνει καριέ­ρα στο εξω­τε­ρι­κό και την αδελ­φή της. Οι δυο γυναί­κες υπο­στη­ρί­ζουν ότι το διά­στη­μα 2008–2014 έπε­σαν θύμα­τα συστη­μα­τι­κής σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης από τον κατη­γο­ρού­με­νο. Η δεύ­τε­ρη μηνύ­τρια, αδερ­φή της ηθο­ποιού, φέρε­ται να ανα­φέ­ρει πως ήταν τόσο οδυ­νη­ρά και δυσβά­στα­χτα για αυτήν όσα βίω­νε από την κακο­ποι­η­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά του κατη­γο­ρού­με­νου, ώστε τον χει­μώ­να του 2012 απο­πει­ρά­θη­κε να αυτο­κτο­νή­σει προ­σπα­θώ­ντας να βου­τή­ξει στο κενό από το μπαλ­κό­νι του σπι­τιού της.

Το επό­με­νο διά­στη­μα μετά την πρώ­τη μήνυ­ση, κατα­τέ­θη­καν σε βάρος του κατη­γο­ρού­με­νου δυο ακό­μη μηνύ­σεις από άλλες γυναί­κες για την πρά­ξη του βια­σμού κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και του τετε­λε­σμέ­νου βιασμού.

   Ο ηθο­ποιός κλή­θη­κε από τους εισαγ­γε­λείς σε ανω­μο­τί κατά­θε­ση και φέρε­ται να αρνή­θη­κε όσα του απο­δί­δο­νται ισχυ­ρι­ζό­με­νος πως οι καταγ­γέλ­λου­σες κινού­νται σε βάρος του για λόγους εκδί­κη­σης καθώς υπήρ­ξαν ερω­τευ­μέ­νες μαζί του. Οι εισαγ­γε­λείς προ­χώ­ρη­σαν σε συμπλη­ρω­μα­τι­κές κατα­θέ­σεις των φερό­με­νων θυμά­των τα οποία επέ­μει­ναν πως υπέ­στη­σαν άγρια βία και ότι δεν ευστα­θούν όσα περί συναί­νε­σης επι­κα­λεί­ται ο ηθοποιός.

Μετά την δίω­ξη που καθι­στά πλέ­ον κατη­γο­ρού­με­νο τον καλ­λι­τέ­χνη, η δικο­γρα­φία σε βάρος του ανα­τέ­θη­κε σε ανα­κρι­τή ενώ­πιον του οποί­ου θα κλη­θεί να απο­λο­γη­θεί ο ηθοποιός.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο