Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα — 1.000 ΙΧ ακόμη εγκλωβισμένα στην Αττική Οδό

Τέλος δεν έχει η Οδύσ­σεια για εκα­το­ντά­δες εγκλω­βι­σμέ­νους οδη­γούς στην Αττι­κή Οδό μετά από σχε­δόν 24 ώρες, με την επι­χεί­ρη­ση απε­γκλω­βι­σμού να συνε­χί­ζε­ται. Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι στην Αττι­κή Οδό παρα­μέ­νουν εγκλω­βι­σμέ­να περί­πυο 1.200 αυτο­κί­νη­τα. Αντί­στοι­χα προ­βλή­μα­τα όμως υπάρ­χουν και σε άλλους δρόμους.

Σοβα­ρό­τα­τα παρα­μέ­νουν τα προ­βλή­μα­τα σε πολ­λές περιο­χές της Αττι­κής με δρό­μους να παρα­μέ­νουν κλει­στούς και τα σώμα­τα ασφα­λεί­ας να δίνουν μάχη για τον απε­γκλω­βι­σμό των οδη­γών και την μετα­φο­ρά τους σε ασφα­λείς σημεία.

Στην Αττι­κή Οδό, η οποία έχει βυθι­στεί στο χιό­νι, απα­γο­ρεύ­ε­ται η διέ­λευ­ση οποιου­δή­πο­τε οχή­μα­τος δεν είναι επι­χει­ρη­σια­κό. Συγκε­κρι­μέ­να έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στην Αττι­κή Οδό και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Λίγο μετά τις 4 τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της άνοι­ξε ο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος από την έξο­δο της Κάν­τζας προς το Αεροδρόμιο.

Αντί­στοι­χα, έχει απα­γο­ρευ­τεί η κυκλο­φο­ρία και στα δύο ρεύ­μα­τα στη λεω­φό­ρο Υμητ­τού και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στην Περι­φε­ρεια­κή Αιγά­λεω, ενώ έχει απο­κα­τα­στα­θεί η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στην Εθνι­κή Οδό Aθη­νών — Κορίν­θου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Στην Αγία Παρα­σκευή στο ύψος της εκκλη­σί­ας στη Μεσο­γεί­ων είναι εκα­το­ντά­δες τα παρα­τη­μέ­να αυτο­κί­νη­τα. Γκρέι­ντερ περ­νούν συνε­χώς από τον κεντρι­κό αλλά οι παρά­δρο­μοι είναι απροσπέλαστοι.

Στη Λεω­φό­ρο Κηφι­σί­ας, στην άνο­δο προς Μαρού­σι, τα αυτο­κί­νη­τα κινού­νται με πολύ μεγά­λη δυσκο­λία λόγω του χιο­νιού, ενώ κλει­στοί είναι και όλοι οι γύρω δρόμοι.

Πολ­λά προ­βλή­μα­τα υπάρ­χουν και στους συνοι­κια­κούς δρό­μους. Δια­βά­στε εδώ το νεό­τε­ρο δελ­τίο της Αστυνομίας

PDF Logo

Με δεδο­μέ­νο ότι ανα­μέ­νε­ται να επι­κρα­τή­σουν, ιδί­ως τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα, συν­θή­κες παγε­τού, σε απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας προ­χώ­ρη­σε η Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής, στα εξής σημεία:

· Επί της Λεω­φό­ρου Πάρ­νη­θος, από το ύψος του τελε­φε­ρίκ και στα δυο (2) ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

· Π.Ε.Ο. Αθη­νών — Θήβας, ύψος πρα­τη­ρί­ου υγρών καυ­σί­μων <Cyclon> ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Θήβα, απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας φορ­τη­γών. (Aπό 07:20΄ ώρα της 22-01-2022).

Στο δήμο Πεντέλης

· Διο­νύ­σου, από το ύψος του «414» ΣΝΕΝ προς τον Αγ. Πέτρο.

· Ν.Ε.Ο.Α.Λ και στα δύο (2) ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, από στο ύψος του Α/Κ Καλυ­φτά­κη (χ/θ 20,060), μέχρι την χ/θ 58,520 (όρια Αττι­κής) απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας παντός είδους βαρέ­ως οχή­μα­τος μέγι­στου επι­τρε­πό­με­νου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Στο δήμο Παπάγου — Χολαργού

· Επί της συνέ­χεια της οδού Ανα­στά­σε­ως (Παπά­γου) και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, από τα κοι­μη­τή­ρια Παπά­γου προς τον Υμηττό.

Στην Νέα Μάκρη

Λ. Διο­νύ­σου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, από την περιο­χή της Ανα­το­λής Ν. Μάκρη προς την Πεντέλη.

Η ΕΛΑΣ απηύ­θυ­νε σύστα­ση στους πολί­τες στην Αττι­κή να κυκλο­φο­ρούν σήμε­ρα απο­κλει­στι­κά με τη χρή­ση αντιο­λι­σθη­τι­κών αλυσίδων.

«Οι πολί­τες πρέ­πει να απο­φεύ­γουν τις άσκο­πες μετα­κι­νή­σεις» και εφό­σον η μετα­κί­νη­σή τους με αυτο­κί­νη­τα είναι απο­λύ­τως ανα­γκαία, να γίνε­ται «μόνο με αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες», τονί­ζε­ται.

 Στο δήμο Καισαριανής

Ανω­νύ­μου οδού (Και­σα­ρια­νή) και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, από το ύψος Καλο­πού­λα προς τον Υμηττό.

Επί­σης, στα σημεία:

· Λ. Φυλής, από το ύψος της ταβέρ­νας « Το νέο φαράγ­γι» έως τα όρια της Αττι­κής και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

· Τατο­ΐ­ου από το ύψος της οδού Χλό­ης έως τα Βασι­λι­κά κτή­μα­τα και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

· Τατοϊ­ου από το ύψος του οικι­σμού Άγιος Μερ­κού­ριος έως το ύψος της Ιππο­κρά­τειου πολι­τεί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

· Ε.Ο. Οινό­ης — Μαγού­λας από το ύψος του εργο­στα­σί­ου ΤΙΤΑΝ, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Βοιωτία.

· Ε.Ο. Μεγά­ρων- Αλε­πο­χω­ρί­ου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας από το 12ο χλμ. θέση Λού­μπα προς τα Μέγαρα.

· Λ. Παν. Κανελ­λο­πού­λου και στα δύο ρεύ­μα­τα, από την οδό Πίν­δο προς την περ. Υμηττού.

Στο δήμο Ηλιούπολης

Επί της Λ. Ελ. Βενι­ζέ­λου (Ηλιού­πο­λη) , και στα δύο ρεύ­μα­τα από την πλα­τεία 28ης Οκτω­βρί­ου προς την περ. Καρέα.

Ακό­μη:

· Επί της Λ. Παν. Κανελ­λο­πού­λου και στα δύο ρεύ­μα­τα, από τη Λ. Μεσο­γεί­ων μέχρι την οδό Πίνδου.

· Επί της Αττι­κής Οδού και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας παντός είδους βαρέ­ως οχή­μα­τος μέγι­στου επι­τρε­πό­με­νου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

· Επί της Δ.Π.Λ. Υμητ­τού και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας παντός είδους βαρέ­ως οχή­μα­τος μέγι­στου επι­τρε­πό­με­νου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

· Επί της Περι­φε­ρεια­κής Αιγά­λεω και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας παντός είδους βαρέ­ως οχή­μα­τος μέγι­στου επι­τρε­πό­με­νου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Στα διόδια Ελευσίνας

Επί της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας από τη χ/θ 26,700 (Σταθ­μός Διο­δί­ων Ελευ­σί­νας) μέχρι τη χ/θ 59,800 (όρια Ν. Αττι­κής), παντός είδους βαρέ­ως οχή­μα­τος μέγι­στου επι­τρε­πό­με­νου βάρους άνω των 3,5 τόνων, καθώς και όλων των οχη­μά­των τα οποία δεν φέρουν αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυσίδες.

Επι­πλέ­ον, η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στην Ν.Ε.Ο. Αθη­νών – Κορίν­θου από τα διό­δια Ελευ­σί­νας έως τα διό­δια καλα­μέ­νιου διε­ξά­γε­ται και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας μόνο με τη χρή­ση αντιο­λι­σθη­τι­κών αλυ­σί­δων, με απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας οχη­μά­των άνω των 3.5 τόνων.

Η ΕΛΑΣ απηύ­θυ­νε σύστα­ση στους πολί­τες στην Αττι­κή να κυκλο­φο­ρούν σήμε­ρα απο­κλει­στι­κά με τη χρή­ση αντιο­λι­σθη­τι­κών αλυσίδων.

«Οι πολί­τες πρέ­πει να απο­φεύ­γουν τις άσκο­πες μετα­κι­νή­σεις» και εφό­σον η μετα­κί­νη­σή τους με αυτο­κί­νη­τα είναι απο­λύ­τως ανα­γκαία, να γίνε­ται «μόνο με αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες», τονίζεται.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο