Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιοι ενοχλούνται από το αίτημα για το βραβείο νόμπελ τους γιατρούς της Κούβας;

Της Αση­μί­νας Ζανιά* //

Όλο και μεγα­λύ­τε­ρη στή­ρι­ξη βρί­σκει η πρό­τα­ση, ώστε οι για­τροί της Κού­βας να είναι υπο­ψή­φιοι για το Νόμπελ Ειρή­νης.

Ασημίνα ΖανιάΧθες το βρά­δυ στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Πατρών πέρα­σε κατά πλειο­ψη­φία ψήφι­σμα που στη­ρί­ζει την όλη πρω­το­βου­λία.

Έλα όμως που αυτή η ιδέα δεν καλά­ρε­σε, εδώ και και­ρό, στο γνω­στό σύστη­μα. Το χει­ρό­τε­ρο είναι ότι βρή­κε να έχει πολέ­μιους ακό­μη και για­τρούς!!!

Έτσι έβα­λαν μπρος την παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, με βαρύ­γδου­πα δημο­σιεύ­μα­τα από τον προη­γού­με­νο Απρί­λιο. Δημο­σιεύ­μα­τα που παρου­σιά­στη­καν από διά­φο­ρα συντη­ρη­τι­κά σάιτ και εφημερίδες.

Ποιος μπο­ρεί να ξεχά­σει το περι­βό­η­το άρθρο για τους για­τρούς της Κού­βας με τίτλο: «Ήρω­ες ή μισθο­φό­ροι;» Εκεί­νο το άρθρο μιλού­σε για πλη­ρω­μή των Κου­βα­νών για­τρών, χωρίς όμως να λέει τα πραγ­μα­τι­κά γεγονότα.

Ακο­λού­θη­σαν και αρκε­τά άλλα άρθρα του ιδί­ου κλίματος

Τι και αν απά­ντη­σε η πρε­σβεία της Κού­βας επι­σή­μως τονί­ζο­ντας τις πάμπολ­λες ανα­κρί­βειες (σκό­πι­μες;; ρωτάω εγώ) των άρθρων αυτών! Τι και αν απά­ντη­σαν κορυ­φαί­ες προ­σω­πι­κό­τη­τες με επι­χει­ρή­μα­τα για το ιατρι­κό σύστη­μα της Κού­βας και τα τρο­με­ρά του επι­τεύγ­μα­τα παρά το μακρο­χρό­νιο εμπάρ­γκο! Τίποτα!

Κάποιοι ακούν Νόμπελ Ειρή­νης για τους για­τρούς της Κού­βας και βγά­ζουν σπυ­ριά. Δεν είδα όμως να βγά­ζουν κανέ­να σπυ­ρί για ενδε­χό­με­νη υπο­ψη­φιό­τη­τα για Νόμπελ του Τραμπ!

Αλή­θεια τι τους ενο­χλεί αν πάρουν το Νόμπελ οι για­τροί της Κού­βας; Για­τί τέτοια αντί­δρα­ση και ειδι­κά από Έλλη­νες συνα­δέλ­φους τους;

Ερω­τή­μα­τα για τα οποία ξέρου­με την απά­ντη­ση, εδώ και χρό­νια αλλά τους αφή­νου­με και πάλι το περι­θώ­ριο μπας και απο­κτή­σουν ποτέ το σθέ­νος και πουν: Για­τί εκεί είναι κομ­μου­νι­στές!!! Γι΄ αυτό μας ενοχλεί.

Αυτή είναι η απά­ντη­ση και η ωμή αλή­θεια.

Τελειώ­νο­ντας, ως για­τρός στη­ρί­ζω με όλη μου την καρ­διά και την ψυχή την υπο­ψη­φιό­τη­τα των Κου­βα­νών Συνα­δέλ­φων για το Νόμπελ Ειρή­νης.
Άξιοι!!!

* Η Αση­μί­να Ζανιά είναι πνευμονολόγος.

Πηγή: Ρεπόρ­τερ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο