Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιοι καλλιτέχνες ήταν, τo 2020, οι πιο δημοφιλείς σε αναζητήσεις στο Google;

Με πολ­λά μου­σεία και γκα­λε­ρί τέχνης να έχουν κλεί­σει τις θύρες τους λόγω της COVID-19, πολ­λοί φιλό­τε­χνοι στρά­φη­καν στο Δια­δί­κτυο ως μόνον τρό­πο να βλέ­πουν τους αγα­πη­μέ­νους τους καλ­λι­τέ­χνες. Έχο­ντας αυτό στον νου, η ομά­δα ερευ­νη­τών στην Ken Bromley Art Supplies θέλη­σε να εντο­πί­σει ποιοι καλ­λι­τέ­χνες υπήρ­ξαν το συχνό­τε­ρο αντι­κεί­με­νο ανα­ζή­τη­σης το 2020 και ποιος ήταν ο πιο δημο­φι­λής σε κάθε χώρα καθ’ όλη τη διάρ­κεια της πανδημίας.

Οι ερευ­νη­τές χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τα στοι­χεία ανα­ζή­τη­σης στο Google για να απο­κα­λύ­ψουν τον πιο «γκου­γκλα­ρι­σμέ­νο» καλ­λι­τέ­χνη, πέρυ­σι, σε κάθε χώρα. Στη συνέ­χεια, οι σχε­δια­στές σχε­δί­α­σαν επτά χάρ­τες — έναν για κάθε ήπει­ρο — για να παρου­σιά­σουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νάς τους.

Ο Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι είναι το νού­με­ρο 1, συνο­λι­κά, αλλά δεν ήταν η κορυ­φαία επι­λο­γή σε πολ­λές χώρες: οι φιλό­τε­χνοι στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο είχαν ως πρώ­τη επι­λο­γή τον ανώ­νυ­μο καλ­λι­τέ­χνη δρό­μου και ακτι­βι­στή από το Μπρί­στολ, Banksy. Το ίδιο και οι Ρώσοι φιλότεχνοι.

Έχει ενδια­φέ­ρον το ότι από τους 13 «νικη­τές» μόνον δύο ήταν γυναί­κες: Στις ΗΠΑ, στο Μεξι­κό και τη Βρα­ζι­λία, η καλ­λι­τέ­χνις με τις περισ­σό­τε­ρες ανα­ζη­τή­σεις ήταν η Φρί­ντα Κάλο ενώ στην κορυ­φή της λίστας τόσο στην Αυστρα­λία όσο και την Κίνα βρέ­θη­κε η ζωγρά­φος του 17 αιώ­να Αρτε­μι­σία Τζεντιλέσκι.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο