Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιον επενδυτικό κίνδυνο στην ιδιωτική ασφάλιση θα επιλέγατε κ. Μηταράκη;

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς //

Το πτώμα στην ασφαλιστική εταιρία της Νότιας Αφρικής, τη λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων στην Πολωνία, τις σχεδιαζόμενες μειώσεις 12% των συντάξεων στην Ολλανδία ή τη στοιχειωμένη κληρονομιά του Πινοσέτ στη Χιλή;

Η συγκυ­ρία για τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ να εισα­γά­γει το κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα στην επι­κου­ρι­κή κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση θυμί­ζουν τον Εβραίο που κίνη­σε να πάει στο παζά­ρι και ήταν μέρα Σάβ­βα­το! Κι αυτά δεν τα λένε οι αντί­πα­λοι της διά­λυ­σης της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης απ΄το δικτά­το­ρα Πινο­σέτ στη Χιλή, αλλά Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης των ιδιω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εται­ριών, οι οποί­ες διεκ­δι­κούν πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ενα­πο­μεί­να­ντος δημό­σιου συστή­μα­τος Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης της χώρας μας. 

suntaxiouxoi

Στις 30 Νοέμ­βρη 2019 θα γίνουν κοι­νές συγκε­ντρώ­σεις συντα­ξιού­χων, εργα­ζο­μέ­νων, επαγ­γελ­μα­τιών, νέων και γυναι­κών σε όλες τις πόλεις για την υπε­ρά­σπι­ση της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, μετά από πρω­το­βου­λία της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αγώ­να (ΣΕΑ) των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων ΙΚΑ, OAEΕ,  ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΠΣΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, ΠΟΣΕ-ΕΤΕΑΕΠ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ. ΑΘΗΝΑ, Προ­πύ­λαια, ώρα 10:30 π.μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, ώρα 11:00 π.μ.
Πανελ­λα­δι­κή κινη­το­ποί­η­ση των συντα­ξιού­χων στις 14 Δεκέμ­βρη 2019.

Στις 31/10/2019 η ηλε­κτρο­νι­κή εφη­με­ρί­δα εφη­με­ρί­δα Nextdeal ‑και υπό τον τίτλο «Πόσες ασφα­λι­στι­κές Ζωής θα μεί­νουν;»- έγρα­ψε τα εξής: «Τα μηνύ­μα­τα δεν είναι και πολύ καλά αυτήν την περί­ο­δο για τα συστή­μα­τα συντά­ξε­ων. Τα αρνη­τι­κά επι­τό­κια δημιουρ­γούν προ­βλή­μα­τα στις απο­δό­σεις των συντα­ξιο­δο­τι­κών συστη­μά­των, με απο­τέ­λε­σμα ακό­μη και τα πιο ισχυ­ρά και προηγ­μέ­να εξ αυτών να προ­α­ναγ­γέλ­λουν μειώ­σεις στις παρο­χές (συντά­ξεις). Σχε­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις έγι­ναν από τα δύο μεγα­λύ­τε­ρα συντα­ξιο­δο­τι­κά ταμεία στη Ολλαν­δία, αλλά και παγκο­σμί­ως, που σημεί­ω­σαν ότι ενδέ­χε­ται να προ­χω­ρή­σουν σε περι­κο­πές συντά­ξε­ων από τον Ιανουά­ριο του 2020.Τα αρνη­τι­κά επι­τό­κια προ­κα­λούν τριγ­μούς και στα κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κά συστή­μα­τα συντά­ξε­ων, του­λά­χι­στον πρό­σκαι­ρα. Επί­σης επη­ρε­ά­ζουν και τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών. Όλα αυτά συμ­βαί­νουν σε μια περί­ο­δο που στην Ελλά­δα εξε­τά­ζου­με τη στρο­φή ενός τμή­μα­τος του συντα­ξιο­δο­τι­κού συστή­μα­τος, αυτό των επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων για τους νέους ασφα­λι­σμέ­νους, από το ανα­δια­νε­μη­τι­κό στο κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κό συστη­μα. Πώς λέει μία παροι­μία: “Κίνη­σε ο εβραί­ος να πάει στο παζά­ρι και ήταν ημέ­ρα Σάββατο”».

Η αρνη­τι­κή από­δο­ση στα έντο­κα γραμ­μά­τια σημαί­νει ότι στο τέλος η ονο­μα­στι­κή αξία που θα εισπρά­ξει ο κάτο­χος στη λήξη τους θα είναι μικρό­τε­ρη από την τιμή πώλη­σης. Αρνη­τι­κό επι­τό­κιο σημαί­νει πως προ­τι­μώ­νται, για παρά­δειγ­μα, 0,90 λεπτά του ευρώ αύριο, παρά 1 ευρώ σήμε­ρα. Πρό­κει­ται για «οικο­νο­μι­κά ψυχια­τρεί­ου», όπως λένε ακό­μα και επιχειρηματίες.

Στις 19.10.2019 η «Καθη­με­ρι­νή», και υπό τον τίτλο «Μεί­ω­ση συντά­ξε­ων στην Ολλαν­δία εξαι­τί­ας των αρνη­τι­κών επι­το­κί­ων» έγρα­ψε τα εξής: «Τα δύο μεγα­λύ­τε­ρα συντα­ξιο­δο­τι­κά ταμεία στη χώρα, αλλά και παγκο­σμί­ως, ανα­κοί­νω­σαν αυτή την εβδο­μά­δα το ενδε­χό­με­νο περι­κο­πών στις γεν­ναιό­δω­ρες συντά­ξεις των Ολλαν­δών από τον Ιανουά­ριο του 2020, ενώ άφη­σαν να εννοη­θεί ότι οι περι­κο­πές θα συνε­χι­στούν και τα επό­με­να χρό­νια… Τα συντα­ξιο­δο­τι­κά ταμεία παρα­δο­σια­κά επεν­δύ­ουν σε κρα­τι­κά ομό­λο­γα, τα οποία θεω­ρού­νται ασφα­λές κατα­φύ­γιο. Εξαι­τί­ας  όμως των αρνη­τι­κών επι­το­κί­ων που έχουν επι­βλη­θεί στην Ευρώ­πη, τα ολλαν­δι­κά ταμεία δυσκο­λεύ­ο­νται πλέ­ον να εξα­σφα­λί­σουν τις απαι­τού­με­νες απο­δό­σεις από τις επεν­δύ­σεις τους, με τις οποί­ες και καλύ­πτουν μεγά­λο μέρος των υπο­χρε­ώ­σε­ών τους. Βάσει του τρό­που με τον οποίο υπο­λο­γί­ζο­νται οι συντά­ξεις στην Ολλαν­δία προ­κύ­πτει ότι για κάθε 1% μεί­ω­ση των επι­το­κί­ων δανει­σμού, ο λόγος ανά­με­σα στα περιου­σια­κά στοι­χεία και στις υπο­χρε­ώ­σεις των συντα­ξιο­δο­τι­κών ταμεί­ων μειώ­νε­ται κατά περί­που 12%. Για τον υπο­λο­γι­σμό των συντά­ξε­ων λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη το προσ­δό­κι­μο ζωής των συντα­ξιού­χων καθώς και το ύψος της σύντα­ξης που ιδα­νι­κά θα τους αντιστοιχούσε…».

Δεν απο­δί­δει λοι­πόν η κεφα­λαιο­α­γο­ρά; Τσε­κού­ρι στις συντάξεις!

Τα μακάβρια έξοδα κηδείας στη Ν. Αφρική!

Η Nextdeal (21/11/2019) δημο­σί­ευ­ση την μακά­βρια είδη­ση: «Νότια Αφρι­κή: Πήγαν το πτώ­μα στην ασφα­λι­στι­κή για να λάβουν την αποζημίωση!».

Η ανάρ­τη­ση έχει ως εξής: «Ένα απί­στευ­το περι­στα­τι­κό συνέ­βη πριν από λίγες ημέ­ρες στη Νότια Αφρι­κή. Οι συγ­γε­νείς ενός νεκρού πήγαν το πτώ­μα στα γρα­φεία ασφα­λι­στι­κής εται­ρί­ας, η οποία ζητού­σε δια­βε­βαί­ω­ση ότι ο μακα­ρί­της ήταν όντως νεκρός ώστε να κατα­βά­λει την απο­ζη­μί­ω­ση. Όπως μετα­δί­δει η DailyMail, η εται­ρία Old Mutual είχε καθυ­στε­ρή­σει εννέα μέρες να κατα­βάλ­λει τα χρή­μα­τα από την ασφά­λεια ζωής του απο­θα­νό­ντος, ύψους σχε­δόν 2.000 ευρώ, λόγω γραφειοκρατίας.Οι συγ­γε­νείς του νεκρού, οι οποί­οι δεν είχαν τα απαι­τού­με­να χρή­μα­τα για την κηδεία, απο­φά­σι­σαν να λάβουν δρα­στι­κά μέτρα. Πήγαν στο νεκρο­το­μείο της επαρ­χί­ας και σε συνεν­νό­η­ση με τους υπαλ­λή­λους εκεί πήραν το πτώ­μα. Στη συνέ­χεια, το μετέ­φε­ραν μέχρι το υπο­κα­τά­στη­μα της ασφα­λι­στι­κής και το άφη­σαν στο πάτω­μα, δίνο­ντας τα έγγρα­φα του νεκρού στον υπάλ­λη­λο. Σύμ­φω­να μάλι­στα με τους μάρ­τυ­ρες, οι συγ­γε­νείς του νεκρού είπαν στους υπαλ­λή­λους ότι θα άφη­ναν το πτώ­μα εκεί, μέχρι να πλη­ρω­θούν. Έπει­τα από συζη­τή­σεις με τα κεντρι­κά της εται­ρί­ας Old Mutual, απο­φα­σί­στη­κε να πλη­ρω­θούν τα χρή­μα­τα της ασφά­λειας στους συγ­γε­νείς αρκεί να πάρουν το πτώ­μα από το υποκατάστημα.

south africa

Οι δυο κυρί­ες που μετέ­φε­ραν το πτώ­μα, υπο­στή­ρι­ξαν ότι η κίνη­ση αυτή ήταν ο μόνος τρό­πος να απο­δεί­ξουν ότι ο θεί­ος τους ήταν νεκρός. “Σκε­φτή­κα­με ότι εάν τα έγγρα­φα δεν δίνουν αρκε­τές απο­δεί­ξεις, τότε θα δώσει το ίδιο το πτώ­μα”, είπαν. Η ασφα­λι­στι­κή εται­ρία αμέ­σως εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση ζητώ­ντας συγνώ­μη για την καθυ­στέ­ρη­ση. “Αν και οι περισ­σό­τε­ρες απο­ζη­μιώ­σεις κατα­βάλ­λο­νται έγκαι­ρα και οι καθυ­στε­ρή­σεις είναι σπά­νιες, είναι σαφές ότι πρέ­πει να διευ­κο­λύ­νου­με και να επι­τα­χύ­νου­με τις δια­δι­κα­σί­ες αξιο­λό­γη­σης των πρό­σθε­των απαι­τή­σε­ων, ώστε να μην απο­γοη­τεύ­ου­με κανέ­ναν από τους πελά­τες όταν μας έχουν ανά­γκη. Ενώ περισ­σό­τε­ρο από το 99% των έγκυ­ρων απο­ζη­μιώ­σε­ων κηδεί­ας κατα­βάλ­λο­νται εντός 48 ωρών, πρέ­πει να προ­σπα­θή­σου­με το ποσο­στό αυτό να φτά­σει το 100%” ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων η ανα­κοί­νω­ση της εται­ρί­ας. “Η αίτη­ση για απο­ζη­μί­ω­ση υπο­βλή­θη­κε την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, 11 Νοεμ­βρί­ου, παρα­πέμ­φθη­κε για περαι­τέ­ρω αξιο­λό­γη­ση και κατα­βλή­θη­κε την Παρα­σκευή 15 Νοεμ­βρί­ου. Η απο­ζη­μί­ω­ση δεν καθυ­στέ­ρη­σε επει­δή η Old Mutual αμφέ­βα­λε ότι υπήρ­ξε θάνα­τος. Η καθυ­στέ­ρη­ση οφεί­λε­ται στην περαι­τέ­ρω αξιο­λό­γη­ση” υπο­στη­ρί­ζει η εται­ρία η οποία δεσμεύ­τη­κε να λάβει μέτρα ώστε να επι­τα­χύ­νει και να βελ­τιώ­σει τις δια­δι­κα­σί­ες επα­λή­θευ­σης των απαι­τή­σε­ων που χρειά­ζο­νται περαι­τέ­ρω αξιολόγηση».

Κυβερνητική επιδρομή στα ασφαλιστικά ταμεία της Πολωνίας

Στις 23.11.2019 η «Καθη­με­ρι­νή» είχε ένα εκτε­νές ρεπορ­τάζ για τις ρυθ­μί­σεις στο ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα της Πολωνίας.

Υπό τον τίτλο «Εθε­λο­ντι­κό το νέο συντα­ξιο­δο­τι­κό σύστη­μα που εφαρ­μό­ζει η Πολω­νία» έγρα­ψε τα εξής: «Πρώ­τα πήραν τα χρή­μα­τα από το συντα­ξιο­δο­τι­κό τους ταμείο, κατέ­στρε­ψαν δηλα­δή τις προ­ο­πτι­κές τους να πάρουν σύντα­ξη, και τώρα προ­σπα­θούν να τους πεί­σουν να εμπι­στευ­θούν ένα νέο σύστη­μα απο­τα­μί­ευ­σης με σκο­πό τη συντα­ξιο­δό­τη­σή τους…Αυτά συμ­βαί­νουν στην Πολω­νία, όπου οι εργα­ζό­με­νοι που πριν από πέντε χρό­νια είδαν να κάνουν φτε­ρά τα κεφά­λαια από τα οποία επρό­κει­το να χρη­μα­το­δο­τη­θούν οι μελ­λο­ντι­κές συντά­ξεις τους, καθώς η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση έκα­νε πραγ­μα­τι­κή επι­δρο­μή στο ταμείο τους. Το προη­γού­με­νο συντα­ξιο­δο­τι­κό σύστη­μα βασι­ζό­ταν στο άκρως φιλε­λεύ­θε­ρο μοντέ­λο της Χιλής και αντι­με­τώ­πι­ζε τα περιου­σια­κά στοι­χεία των μελ­λο­ντι­κών συντα­ξιού­χων ως στοι­χεία του ευρύ­τε­ρου δημό­σιου τομέα. Αυτό το καθε­στώς έδω­σε στην προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση τη δυνα­τό­τη­τα να ακυ­ρώ­σει κρα­τι­κά ομό­λο­γα αξί­ας 39 δισ. δολα­ρί­ων το 2014. (σ.σ. Η υπο­γράμ­μι­ση δική μας). Προ­κει­μέ­νου να τους προ­σελ­κύ­σει τώρα στο νέο συντα­ξιο­δο­τι­κό σύστη­μα που επι­νό­η­σε και στο οποίο η συμ­με­το­χή είναι εθε­λο­ντι­κή, η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της Βαρ­σο­βί­ας τούς δίνει κίνη­τρα. Προ­βλέ­πει, επί­σης, και αντι­κί­νη­τρα που θα απο­θαρ­ρύ­νουν την απο­χώ­ρη­σή τους από το σύστη­μα… Από τον Ιού­λιο, οπό­τε τέθη­κε το σύστη­μα στη διά­θε­ση των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων, η συμ­με­το­χή των εργα­ζο­μέ­νων δεν υπερ­βαί­νει το 40%. Η κυβέρ­νη­ση έχει, όμως, θέσει τον φιλό­δο­ξο στό­χο του 75%. Αυτό σημαί­νει πως θα είναι περιο­ρι­σμέ­νες οι εισ­ρο­ές στην αγο­ρά κεφα­λαί­ων της Πολω­νί­ας, που υπο­λο­γί­ζε­ται σε 3,9 δισ. δολά­ρια ετη­σί­ως. Οι δια­χει­ρι­στές κεφα­λαί­ων όμως προ­σβλέ­πουν στο νέο σύστη­μα, ευελ­πι­στώ­ντας πως θα διο­χε­τεύ­σει κεφά­λαια στο χρη­μα­τι­στή­ριο της Βαρ­σο­βί­ας, δίνο­ντάς του νέα πνοή. Με το νέο σύστη­μα τοπο­θε­τεί­ται το 2% του μισθού των εργα­ζο­μέ­νων στο συντα­ξιο­δο­τι­κό ταμείο. Οι εργο­δό­τες θα προ­σθέ­τουν μια μηνιαία εισφο­ρά ύψους 1,5% στα κεφά­λαια για τις συντά­ξεις του προ­σω­πι­κού τους, ενώ η κυβέρ­νη­ση θα προ­σφέ­ρει δια­φό­ρων ειδών μπό­νους στα πρώ­τα στά­δια του προ­γράμ­μα­τος. Τα μπό­νους αυτά θα είναι τα κίνη­τρα που θα “παρα­κι­νή­σουν” τους απρό­θυ­μους Πολω­νούς να αρχί­σουν να απο­τα­μιεύ­ουν. Παράλ­λη­λα θα περιο­ρί­ζουν τις “διαρ­ρο­ές”, καθώς σε περί­πτω­ση απο­χώ­ρη­σης από το πρό­γραμ­μα ο εργα­ζό­με­νος θα χάνει τα μπό­νους και θα φορο­λο­γεί­ται με δια­φο­ρε­τι­κούς συντελεστές».

Πόρι­σμα απ’ τη «στοι­χειω­μέ­νη κλη­ρο­νο­μιά του Πινοσέτ»

Στο τέλος του Οκτω­βρί­ου του 2019 η «Ομά­δα Εργα­σί­ας (ΟΕ) για την Επε­ξερ­γα­σία Προ­τά­σε­ων για την Ανα­διορ­γά­νω­ση της Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης στην Ελλά­δα» παρέ­δω­σε το πόρι­σμά της στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, το οποίο ανα­κοί­νω­σε ότι μέσα στο Γενά­ρη του 2020 θα κατα­θέ­σει και το σχε­τι­κό νομοσχέδιο.

chile3

Από τις κινη­το­ποι­ή­σεις του λαού της Χιλής ενά­ντια στη νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρη πολι­τι­κή Πινέιρα

Με το σχέ­διο εισά­γο­νται τα κατα­στρο­φι­κά σχέ­δια που εφαρ­μό­ζο­νται στην Αμε­ρι­κή και τα οποία επι­βλή­θη­καν με τη χού­ντα το Πινο­σέτ στη Χιλή στη δεκα­ε­τία του 1980. «Το οικο­νο­μι­κό μοντέ­λο του χου­ντι­κού Συντάγ­μα­τος που δεν τόλ­μη­σε να θίξει ούτε η σοσια­λι­στι­κή κυβέρ­νη­ση της Μπα­σε­λέτ –προ­βλέ­πει απορ­ρύθ­μι­ση των αγο­ρών και κυριαρ­χία της ιδιω­τι­κής σφαί­ρας, με ιδιω­τι­κό σύστη­μα ασφά­λι­σης αντί κοι­νω­νι­κού και απο­λύ­τως ανε­παρ­κή κάλυ­ψη των ανα­γκών του πλη­θυ­σμού σε Υγεία, Παι­δεία και Συντά­ξεις» έγρα­ψε ο «Ελεύ­θε­ρος Τύπος στις 24.11.2019 για την «αιμα­τη­ρή κοι­νω­νι­κή ανα­τα­ρα­χή, που κλο­νί­ζει τη Χιλή συθέ­με­λα απ’ τις 18 Οκτω­βρί­ου 2019». Μάλι­στα ο τίτλος του ρεπορ­τάζ είναι: «Η κλη­ρο­νο­μιά του Πινο­σέτ στοι­χειώ­νει τη Χιλή».

Στο πόρι­σμα, μετα­ξύ των άλλων, ανα­φέ­ρο­νται τα εξής: «Η ΟΕ εξέ­τα­σε πρό­τα­ση ο ασφα­λι­σμέ­νος να δια­θέ­τει την ευκαι­ρία να επι­λέ­γει εκεί­νο το επεν­δυ­τι­κό προ­ϊ­όν που ται­ριά­ζει στο επεν­δυ­τι­κό του προ­φίλ, βάσει προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νων προ­τά­σε­ων. Ως εκ τού­του, προ­τά­θη­κε τα επεν­δυ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα να είναι δια­φο­ρο­ποι­η­μέ­να ως προς τον επεν­δυ­τι­κό κίν­δυ­νο. Σε γενι­κές γραμ­μές, δια­τυ­πώ­θη­καν τρεις κλί­μα­κες κιν­δύ­νου: Χαμη­λού, Μεσαί­ου και Υψη­λού επεν­δυ­τι­κού κιν­δύ­νου».

Επε­ξη­γώ­ντας αυτά τα τρία επί­πε­δα κιν­δύ­νου ο υφυ­πουρ­γός Εργα­σί­ας Νότης Μητα­ρά­κης είπε στο ράδιο του Alpha 98.9 8/11/2019 τα εξής: «Το θεσμι­κό πλαί­σιο στην Ευρώ­πη ανα­φο­ρι­κά με τη λει­τουρ­γία του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού συστή­μα­τος, έχει εξε­λι­χθεί πάρα πολύ σε σχέ­ση με αυτό που υπήρ­χε πριν από δέκα ή είκο­σι χρό­νια. Επι­πλέ­ον, την εύρυθ­μη λει­τουρ­γία του μηχα­νι­σμού θα επι­βλέ­πουν αυστη­ρά και η Επι­τρο­πή Κεφα­λαια­γο­ράς αλλά και η Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος. Πλέ­ον είναι πολύ πιο ασφα­λής και πολύ πιο εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη η επο­πτεία που θα ασκεί­ται πάνω στα επεν­δυ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα. Σε κάθε περί­πτω­ση, το βαθ­μό κιν­δύ­νου των επεν­δυ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, θα τον επι­λέ­γει ο ίδιος ο ασφα­λι­σμέ­νος βάσει των ατο­μι­κών του αναγκών».

Αλή­θεια κ. Μητα­ρά­κη ποιόν απ’ τους παρα­πά­νω ασφα­λι­στι­κούς κιν­δύ­νους θα επι­λέ­γα­τε εσείς βάσει των ατο­μι­κών σας αναγκών;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο