Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟ LEF;

Μετά­φρα­ση Πανα­γιώ­της Μανιά­της //

Αυτό είναι για μας.

Σύντρο­φοι του LEF!

Ξέρου­με, εμείς, οι αρι­στε­ροί τεχνί­τες, ότι είμα­στε οι καλύ­τε­ροι εργά­τες στη σύγ­χρο­νη τέχνη.

Πριν την επα­νά­στα­ση συγκε­ντρώ­σα­με τα πιο ακρι­βή σχέ­δια, τα πιο ειδι­κά θεω­ρή­μα­τα, τις πιο πολυ­μή­χα­νες φόρ­μου­λες για τις μορ­φές της νέας τέχνης.

Είναι ξεκά­θα­ρο: η ολι­σθη­ρή, υδρό­γεια κοι­λιά της μπουρ­ζουα­ζί­ας ήταν ένα κακό μέρος για χτίσιμο.

Στην επα­νά­στα­ση συσ­σω­ρεύ­σα­με πολ­λές αλή­θειες, μελε­τή­σα­με τη ζωή, λάβα­με παραγ­γε­λί­ες για την πιο πραγ­μα­τι­κή κατα­σκευή για τις μελ­λο­ντι­κές γενεές.

Novyi LefΗ γη που σεί­ε­ται από το βου­η­τό του πολέ­μου και της επα­νά­στα­σης είναι ένα δύσκο­λο έδα­φος για μεγα­λειώ­δεις κατα­σκευ­ές. Προ­σω­ρι­νά βάλα­με τις φόρ­μου­λες μας μακριά σε φακέ­λους, βοη­θώ­ντας τις μέρες της επα­νά­στα­σης να γίνουν δυνατότερες.

Τώρα δεν υπάρ­χει η υδρό­γειος της μπουρ­ζουά­δι­κης κοιλιάς.

Σαρώ­νο­ντας τα παλιά σκου­πί­δια με τη επα­νά­στα­ση, καθα­ρί­σα­με το έδα­φος για την κατα­σκευή της τέχνης.

Δεν υπάρ­χουν πια σεισμοί.

Τσι­με­ντω­μέ­νη με αίμα, η Ε.Σ.Σ.Δ. στέ­κε­ται γερή.

Είναι ώρα ν’αναλάβουμε το μεγά­λο.

Η σοβα­ρό­τη­τα της στά­σης μας απέ­να­ντι στον εαυ­τό μας είναι το μόνο γερό θεμέ­λιο για τη δου­λειά μας.

Φου­του­ρι­στές!

Οι υπη­ρε­σί­ες σας στην τέχνη είναι μεγά­λες: αλλά μη νομί­ζε­τε ότι μπο­ρεί­τε να ζήσε­τε με τους τόκους της χθε­σι­νής επα­να­στα­τι­κό­τη­τας. Με τη δου­λειά σας στο σήμε­ρα, δείξ­τε ότι η έκρη­ξή σας δεν είναι το απελ­πι­σμέ­νο ουρ­λια­χτό της πλη­γω­μέ­νης δια­νό­η­σης, αλλά μια μάχη –δου­λέψ­τε στο πλευ­ρό όλων εκεί­νων που αγω­νί­ζο­νται για τον κομμουνισμό.

Κον­στρου­κτι­βι­στές!

Προ­σέξ­τε μη γίνε­τε η επό­με­νη αισθη­τι­κή σχο­λή. Ο κον­στρου­κτι­βι­σμός απο­κλει­στι­κά και μόνο στην τέχνη είναι ένα τίπο­τα. Μπαί­νει ζήτη­μα για την ίδια την ύπαρ­ξη της τέχνης. Ο κον­στρου­κτι­βι­σμός πρέ­πει να γίνει η υψη­λό­τε­ρη φορ­μα­λι­στι­κή μηχα­νι­κή όλης της ζωής. Ο κον­στρου­κτι­βι­σμός ως παρα­γω­γή ποι­με­νι­κών ειδυλ­λί­ων είναι μια ανοησία.

Οι ιδέ­ες μας πρέ­πει να ανα­πτύσ­σο­νται στα σημε­ρι­νά δεδομένα.

Παρα­γω­γι­στές!

Προ­σέξ­τε μη γίνε­τε μονή­ρεις χειροτέχνες.

Διδά­σκο­ντας τους εργά­τες, μάθε­τε από τον εργά­τη. Υπα­γο­ρεύ­ο­ντας από τα γρα­φεία σας αισθη­τι­κές δια­τα­γές για το εργο­στά­σιο, γίνε­στε απλοί παραγγελιοδόχοι.

Το σχο­λείο σας είναι το εργοστάσιο.

Οπο­για­ζι­κοί!1

Η φορ­μα­λι­στι­κή μέθο­δος είναι το κλει­δί στη μελέ­τη της τέχνης. Κάθε ψυλ­λο-γραμ­μή πρέ­πει να απο­γρα­φεί. Αλλά να προ­σέ­χε­τε μην πιά­νε­τε ψύλ­λους στο κενό. Μόνο παράλ­λη­λα με μια κοι­νω­νιο­λο­γι­κή μελέ­τη της τέχνης η δου­λειά σας δεν θα είναι μόνο ενδια­φέ­ρου­σα, αλλά και απαραίτητη.

Μαθη­τευό­με­νοι!

Προ­σέξ­τε μην παρου­σιά­ζε­τε τις τυχαί­ες δια­στρε­βλώ­σεις των ημι­μα­θών ανθρώ­πων ως και­νο­το­μία, ως τελευ­ταία λέξη της τέχνης. Η και­νο­το­μία των ερα­σι­τε­χνών είναι σαν ατμο­μη­χα­νή πάνω σε πόδια κότας.

Μόνο στην αυθε­ντία υπάρ­χει το δικαί­ω­μα να πετά­ξει το παλιό.

Όλοι μαζί!

Περ­νώ­ντας από τη θεω­ρία στην πρά­ξη, μην ξεχνά­τε τη μαστο­ριά και την επαγ­γελ­μα­τι­κή εξειδίκευση.

Το πλη­κτι­κό έργο των νέων που έχουν τη δύνα­μη να παρά­γουν μεγά­λα πράγ­μα­τα είναι ακό­μα πιο απο­κρου­στι­κό από το πλη­κτι­κό έργο των ανί­σχυ­ρων ακαδημαϊκών.

Μάστο­ρες και μαθη­τευό­με­νοι του LEF!

Κρί­νε­ται το ζήτη­μα της ύπαρ­ξής μας.

Η μεγα­λύ­τε­ρη ιδέα θα πεθά­νει εάν εμείς δεν τη μορ­φο­ποι­ή­σου­με επιδέξια.

Οι πιο καλ­λι­τε­χνι­κές μορ­φές θα παρα­μεί­νουν μαύ­ρες κλω­στές στη μαύ­ρη νύχτα, θα προ­κα­λέ­σουν τη δυσα­ρέ­σκεια και τον εκνευ­ρι­σμό σε όσους σκο­ντά­φτουν πάνω τους εάν δεν τις εφαρ­μό­σου­με στη δια­μόρ­φω­ση της σημε­ρι­νής μέρας, της μέρας της επανάστασης.

Το LEF αγρυπνά.

Το LEF είναι η υπε­ρά­σπι­ση όλων των δημιουργών.

Το LEF αγρυπνά.

Το LEF απορ­ρί­πτει όλους τους παγω­μέ­νους στο χρό­νο, όλους τους εστέτ, όλους τους ερα­νι­στές*.

1) ΟΠΟΓΙΑΖ: Σύν­δε­σμος Μελέ­της της Ποι­η­τι­κής Γλώσσας

*Η μετά­φρα­ση έγι­νε από το κεί­με­νο που είναι αναρ­τη­μέ­νο στο σύν­δε­σμο http://www.sovlit.net/lefprogram/. Στην τελευ­ταία λέξη αυτό πρέ­πει να εννο­εί­ται, αν και δε δίνε­ται διευ­κρί­νι­ση ούτε στην κατά τα άλλα δημιουρ­γη­μέ­νη σημείωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο