Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος έχασε τελικά τους δήμους;

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

«Έχα­σε τέσ­σε­ρις δήμους το ΚΚΕ» λένε. Ας το δού­με αυτό, στοι­χειω­δώς λογικά.

Χάνει κανείς κάτι όταν το έχει στην κατο­χή του, εξ αυτής της κατο­χής και χρή­σης του έχει ένα κέρ­δος και εκ της απώ­λειάς του υφί­στα­ται κάποια βλα­πτι­κή μεταβολή.

«Το ΚΚΕ έχει ένα δήμο» σημαί­νει ότι ο δήμαρ­χος είναι κομ­μου­νι­στής και ενδε­χο­μέ­νως να είναι μέλη του ή και συνερ­γα­ζό­με­νοι η πλειο­ψη­φία των δημ. συμβούλων.

Ας δού­με ποιος κερ­δί­ζει από κάτι τέτοιο, ώστε να υπο­λο­γί­σου­με και την ενδε­χό­με­νη ή πραγ­μα­τι­κή χασούρα.

Ένας δήμαρ­χος έχει κάποιες μηνιαί­ες απο­λα­βές. Ας δεχτού­με ότι είναι 2.000 ευρώ μηνιαί­ως. Ο δήμαρ­χος του ΚΚΕ παίρ­νει έναν κομ­μα­τι­κό μισθό 800 ευρώ και η δια­φο­ρά κατα­τί­θε­ται ως ενί­σχυ­ση στο κόμ­μα. Άρα, υπό την στε­νό­τα­τη έννοια, στο μόνο το οποίο «ζημιώ­νε­ται» το ΚΚΕ – αν μπο­ρού­με να το πού­με αυτό, είναι… 1.200 ευρώ ανά μήνα. Όσο και να το έψα­ξα, δεν βρή­κα κάτι άλλο να χάνει και που να απο­τι­μά­ται συγκε­κρι­μέ­να υλι­κά ή άυλα.

Ας δού­με τώρα τι συνέ­βαι­νε με εμάς τους δημό­τες. Το ΚΚΕ έχει συγκε­κρι­μέ­νη πολι­τι­κή και ανά­λο­γες θέσεις. Σ’ ένα δήμο που τον «είχε» το ΚΚΕ, ίσχυαν ορι­σμέ­να πράγ­μα­τα που το ΚΚΕ θεω­ρεί αυτο­νό­η­τα, μάλι­στα σε πλή­ρη αντί­θε­ση με τους άλλους δήμους. Οι δημό­τες πλη­ρώ­να­με χαμη­λό­τε­ρα δημο­τι­κά τέλη, κατα­σχέ­σεις για χρέη δεν υφί­στα­ντο, οι ανά­γκες των παι­διών μας σε παι­δι­κούς σταθ­μούς καλύ­πτο­νταν στο 100%, τρο­φεία δεν πλη­ρώ­να­με, οι παρε­χό­με­νες υπη­ρε­σί­ες πολι­τι­σμού και αθλη­τι­σμού ήταν δωρε­άν. Λει­τουρ­γού­σαν τμή­μα­τα χορού, μου­σι­κής, ζωγρα­φι­κής, χει­ρο­τε­χνί­ας, ακό­μη και δρα­μα­τι­κή σχο­λή. Οι δημο­τι­κές βιβλιο­θή­κες επα­να­λει­τούρ­γη­σαν και εμπλου­τί­στη­καν, άλλες δημιουρ­γή­θη­καν, τα άπο­ρα παι­διά σιτί­ζο­νταν, λαμ­βα­νό­ταν πρό­νοια για τους άνερ­γους, τους πάσχο­ντες και τους γέρο­ντες. Παρε­χό­ταν δωρε­άν στή­ρι­ξη στους μαθη­τές μέσα από λαϊ­κά φρο­ντι­στή­ρια. Τα σχο­λεία επι­σκευά­ζο­νταν, παρα­δό­θη­καν νέα και δεν ξεπά­για­ζαν οι μαθη­τές μας το χει­μώ­να από έλλει­ψη πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης, φαι­νό­με­νο σύνη­θες στους «άλλους» δήμους. Πολ­λές υπη­ρε­σί­ες του δήμου, που σε προη­γού­με­νες επο­χές είχαν ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί, υπό τον κομ­μου­νι­στή δήμαρ­χο γίνο­νταν πάλι δημο­τι­κές. Θα αντι­λαμ­βά­νε­στε ασφα­λώς, ότι η συγκε­κρι­μέ­νη υπη­ρε­σία, από μέσο προ­σπο­ρι­σμού κέρ­δους κάποιου – ας τον πού­με κόσμια ιδιώ­τη και με όποια ποιό­τη­τα προ­σφε­ρό­ταν, γινό­ταν δημο­τι­κή και με αρκε­τά μικρό­τε­ρο κόστος, μιας που αφαι­ρού­νταν το κέρ­δος του… ιδιώ­τη και ανα­βαθ­μι­σμέ­νη ποιότητα.

Πολ­λοί εργα­ζό­με­νοι του δήμου (και των άλλων δήμων), ίσως και πάνω απ’ το 40% ήταν εξα­μη­νί­τες. Ανή­καν σε εκεί­νες τις… τυχε­ρές ομά­δες πλη­θυ­σμού που εργά­ζο­νται έξι μήνες και «κύριος οίδε» έπει­τα τι κάνουν. Είναι, ελπί­ζω, σαφές πως με τους εξα­μη­νί­τες, σε καμία περί­πτω­ση δεν καλύ­πτει ο δήμος τις ανά­γκες του και κατ’ επέ­κτα­ση τις ανά­γκες των δημο­τών του, διό­τι συμ­φω­νού­με πως αυτές είναι δωδε­κά­μη­νες. Η κομ­μου­νι­στι­κή διοί­κη­ση του δήμου, βλέ­πο­ντας το εμφα­νώς παρά­λο­γο της όλης κατά­στα­σης και ούσα απο­φα­σι­σμέ­νη να επι­τε­λέ­σει συγκε­κρι­μέ­νο έργο παρο­χής υπη­ρε­σιών και ελά­φρυν­σης των δημο­τών, προ­χώ­ρη­σε στη μονι­μο­ποί­η­ση όσων περισ­σό­τε­ρων μπο­ρού­σε και πάντα κόντρα στη γενι­κή κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή. Η οποία, μιας και κάθε άλλο παρά κομ­μου­νι­στι­κή είναι, δεν έχει τέτοιες ευαι­σθη­σί­ες και ανά­λο­γη πολι­τι­κή για τον εργα­ζό­με­νο λαό.

Εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νες εκτά­σεις ή άλλες που είχαν αφε­θεί στην εκμε­τάλ­λευ­ση μεγα­λο­καρ­χα­ριών και απα­τε­ώ­νων, κερ­δί­ζο­νταν χωρίς κόστος, γίνο­νταν πάρ­κα που τα χαί­ρο­νται σήμε­ρα οι δημό­τες. Κτί­ρια ετοι­μόρ­ρο­πα ανα­στη­λώ­νο­νταν, επι­σκευά­ζο­νταν και δίνο­νταν στους δημό­τες για συλ­λο­γι­κή χρήση.

Οι δημο­τι­κοί υπάλ­λη­λοι λάμ­βα­ναν το επί­δο­μα των 174 ευρώ και τους 13ο και 14ο μισθούς.

Κι όλα αυτά, στον συγκε­κρι­μέ­νο δήμο, με τον κομ­μου­νι­στή δήμαρ­χο. Σε πλή­ρη «παρα­φω­νία» με τους γύρω δήμους και σε από­λυ­τη αντί­θε­ση με την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή. Επί πλέ­ον, ο κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος ήταν συμπα­ρα­στά­της στις αγω­νί­ες, στα προ­βλή­μα­τα, στους αγώ­νες του λαού της πόλης του.

Τώρα; Ο νέος δήμαρ­χος δεν έχει αυτήν την πολι­τι­κή. Εκπρο­σω­πεί ένα από τα κόμ­μα­τα που μας κυβερ­νούν κι είναι υπεύ­θυ­να για το χάλι της κοι­νω­νί­ας μας, είναι πολι­τι­κά συγ­γε­νής των άλλων δημάρ­χων, που όχι μόνο δεν προ­χώ­ρη­σαν στα παρα­πά­νω, αλλά ενα­ντιώ­θη­καν κιό­λας – κι ο ίδιος o νεο­ε­κλεγ­μέ­νος, άλλω­στε, ποτέ δεν είπε ότι θα λάβει τέτοια μέτρα. Κάτι θολές γενι­κού­ρες για… καλύ­τε­ρο δήμο.

Αυτά όλα τώρα κιν­δυ­νεύ­ουν. Αργά, αλλά στα­θε­ρά θα μας τα πάρουν πίσω οι εκλεγ­μέ­νοι εκπρό­σω­ποι των ίδιων κομ­μά­των που αφαί­ρε­σαν τόσα από τη ζωή μας. Είναι μαθη­μα­τι­κά βέβαιο, πως αυτό το πισω­γύ­ρι­σμα θα το φορ­τω­θού­με σύντο­μα στις πλά­τες μας οι δημό­τες. Εδώ, έχου­με πολύ συγκε­κρι­μέ­νη χασού­ρα. Από­λυ­τα μετρή­σι­μη και σοβα­ρή βλα­πτι­κή μετα­βο­λή. Την οποία θα πλη­ρώ­σου­με όλοι εμείς. Ανε­ξάρ­τη­τα ποιον δήμαρ­χο ψηφίσαμε.

Ποιος, λοι­πόν έχα­σε το δήμο;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο