Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος έχασε τη ντροπή…

Εν μέσω της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη, ο ανεκ­δι­ή­γη­τος παρου­σια­στής του STAR Γιώρ­γος Ευγε­νί­δης βρή­κε αφορ­μή για αντι­κομ­μου­νι­στι­κές αρλού­μπες.

«Δεν είναι δυνα­τόν στην Ελλά­δα να συμ­βαί­νουν ατυ­χή­μα­τα που συνέ­βαι­ναν σε κομ­μου­νι­στι­κές χώρες» είπε, φέρ­νο­ντας το παρά­δειγ­μα της Βουλγαρίας. 

Για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΣΕ ούτε κου­βέ­ντα. Για την πολι­τι­κή που βάζει σε προ­τε­ραιό­τη­τα το κέρ­δος ένα­ντι της ασφά­λειας του λαού, ούτε κουβέντα. 

Ποιος έχα­σε, βέβαια, τη ντρο­πή για να τη βρουν τα μαθη­τού­δια του Πορ­το­σάλ­τε και του Οικονόμου… 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο