Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος ήθελε να «ξεφορτωθεί» το αλιευτικό;

Στο πολύ­νε­κρο ναυά­γιο της Πύλου επα­νέρ­χε­ται το πρώ­το πρό­γραμ­μα της γερ­μα­νι­κής τηλε­ό­ρα­σης (ARD) στην ιστο­σε­λί­δα του tagesschau.de. Επι­κα­λού­με­νο νέα στοι­χεία, υπο­στη­ρί­ζει ότι «το Λιμε­νι­κό Σώμα προ­φα­νώς ήθε­λε να ξεφορ­τω­θεί» το αλιευ­τι­κό. Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο δημο­σί­ευ­μα «η ερευ­νη­τι­κή ομά­δα STRG_F (στην οποία συμ­με­τέ­χει το δίκτυο της Βόρειας Γερ­μα­νι­κής Ραδιο­φω­νί­ας NDR), από κοι­νού με τον βρε­τα­νι­κό Guardian, την ελλη­νι­κή ΜΚΟ Solomon και το πρα­κτο­ρείο ερευ­νών Forensis, συνο­μί­λη­σαν με συνο­λι­κά 26 επι­ζώ­ντες του ναυα­γί­ου. Επι­πλέ­ον, οι δημο­σιο­γρά­φοι απέ­κτη­σαν πρό­σβα­ση σε δικα­στι­κά έγγρα­φα και στο ημε­ρο­λό­γιο γέφυ­ρας του ελλη­νι­κού πλοί­ου διά­σω­σης, που συνό­δευε το αλιευ­τι­κό στις τελευ­ταί­ες ώρες (πριν το ναυά­γιο). Κατ’ αυτόν τον τρό­πο, το δυστύ­χη­μα ανα­πα­ρί­στα­ται με μεγα­λύ­τε­ρη ακρί­βεια απ’ ό,τι μέχρι τώρα».

Σύμ­φω­να με το γερ­μα­νι­κό δημο­σιο­γρα­φι­κό δίκτυο η ανα­πα­ρά­στα­ση αυτή προ­κα­λεί ερω­τή­μα­τα. Ένα από αυτά, που όπως υπο­στη­ρί­ζει προ­έ­κυ­ψαν μετά την προ­σέγ­γι­ση του ελλη­νι­κού σωστι­κού σκά­φους: «Τώρα το πλοίο κινεί­ται δυτι­κά, με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα, προ­φα­νώς με κατεύ­θυν­ση την Ιτα­λία. Τα όσα είπαν πολ­λοί επι­ζώ­ντες υπο­δη­λώ­νουν ότι η Ελλη­νι­κή Ακτο­φυ­λα­κή τους ώθη­σε σε αυτή την κατεύ­θυν­ση, με τη δια­βε­βαί­ω­ση ότι τους περι­μέ­νει σκά­φος της Ιτα­λι­κής Ακτο­φυ­λα­κής στα ιτα­λι­κά χωρι­κά ύδα­τα. Το γνώ­ρι­ζαν αυτό οι ιτα­λι­κές αρχές; Απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κό ερώ­τη­μα, η Ιτα­λι­κή Ακτο­φυ­λα­κή παρα­πέ­μπει σε δήλω­ση που θεω­ρεί υπεύ­θυ­νη τις ελλη­νι­κές αρχές, με την αιτιο­λο­γία ότι το πλοίο βρι­σκό­ταν σε ελλη­νι­κά χωρι­κά ύδατα».

Με βάση τις ίδιες μαρ­τυ­ρί­ες το περιο­δι­κό FOCUS υπο­στη­ρί­ζει ότι «νέα στοι­χεία καθι­στούν συνυ­πεύ­θυ­νη την Ακτο­φυ­λα­κή» και κάνει εκτε­νή ανα­φο­ρά σε εικα­σί­ες για ένα δεύ­τε­ρο σχοι­νί διά­σω­σης προς το μοι­ραίο αλιευ­τι­κό το οποίο «δεν φαί­νε­ται να ανα­φέ­ρε­ται στο ημε­ρο­λό­γιο γέφυρας».

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο