Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος ήταν ο δολοφονηθείς Σίνζο Άμπε

Ο Σίν­ζο Άμπε πέθα­νε το από­γευ­μα (ώρα Ιαπω­νί­ας) της Παρα­σκευ­ής 8 Ιου­λί­ου υπο­κύ­πτο­ντας στα τραύ­μα­τά του, αφού λίγες ώρες πριν είχε δεχθεί δυο πυρο­βο­λι­σμούς κατά την διάρ­κεια προ­ε­κλο­γι­κής ομι­λί­ας του στην πόλη Νάρα.

Γεν­νη­μέ­νος στις 21 Σεπτεμ­βρί­ου του 1954 στο Ναγκά­το της περι­φέ­ρειας Για­μα­γκού­τσι, ο Άμπε ήταν ο μακρο­βιό­τε­ρος πρω­θυ­πουρ­γός της Ιαπω­νί­ας, έχο­ντας κάνει δυο θητεί­ες, από τις 26 Δεκεμ­βρί­ου 2012 ως τον Σεπτέμ­βριο του 2020 και νωρί­τε­ρα από το 2006 μέχρι το 2007. Ήταν πρό­ε­δρος του συντη­ρη­τι­κού Φιλε­λεύ­θε­ρου Δημο­κρα­τι­κού Κόμματος.

Προ­έρ­χο­νταν από οικο­γέ­νεια πολι­τι­κών με εθνι­κι­στι­κό παρελ­θόν. Ο παπ­πούς του, Νομπου­σού­κε Κίσι είχε κατα­δι­κα­στεί ως εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου, έχο­ντας δια­τε­λέ­σει διοι­κη­τής της Μαν­τσου­ρί­ας, του ιαπω­νι­κού κρά­τους-μαριο­νέ­τα στην Κίνα, το οποίο χαρα­κτη­ρί­στη­κε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα συστή­μα­τα εκμε­τάλ­λευ­σης σκλά­βων μετα­ξύ των κρα­τών της εποχής.

Ο Άμπε σπού­δα­σε Πολι­τι­κές Επι­στή­μες στο ιδιω­τι­κό Πανε­πι­στή­μιο Σεϊ­κέι , απ’ όπου απο­φοί­τη­σε το 1977. Αργό­τε­ρα εγκα­τα­στά­θη­κε στην Αμε­ρι­κή όπου συνέ­χι­σε τις σπου­δές του στις Πολι­τι­κές Επι­στή­μες στο Πανε­πι­στή­μιο της Βόρειας Καλιφόρνια.

Φανα­τι­κός αντι­κομ­μου­νι­στής, ο Σίν­ζο Άμπε είχε αρνη­θεί δημό­σια μια σει­ρά εγκλή­μα­τα της Αυτο­κρα­το­ρι­κής Ιαπω­νί­ας όπως, μετα­ξύ άλλων, της χρή­σης γυναι­κών-σκλά­βων του σεξ από τον ιαπω­νι­κό στρα­τό στην κατε­χό­με­νη Κορέα. Κατά την διάρ­κεια της πρω­θυ­πουρ­γί­ας του αύξη­σε τις αμυ­ντι­κές δαπά­νες υπό το πρό­σχη­μα της απει­λής της Λ.Δ της Βόρειας Κορέ­ας και ενέ­κρι­νε σχε­τι­κή τρο­πο­ποί­η­ση του μετα­πο­λε­μι­κού Συντάγ­μα­τος για να επι­τρέ­ψει στα στρα­τεύ­μα­τα να πολε­μή­σουν σε επι­κρά­τεια εκτός Ιαπω­νί­ας για πρώ­τη φορά μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

Το 2013, ο Άμπε πραγ­μα­το­ποί­η­σε επί­σκε­ψη στο «ιερό Για­σου­κού­νι» του Τόκιο, ένα μνη­μείο που συν­δέ­ε­ται με τα εγκλή­μα­τα πολέ­μου της Αυτο­κρα­το­ρι­κής Ιαπω­νί­ας πριν και κατά τη διάρ­κεια του Β ‘Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Οι εθνι­κι­στι­κές του από­ψεις τον έφε­ραν συχνά σε οξύ­τα­τη αντι­πα­ρά­θε­ση με την Κίνα, την Λ.Δ της Βόρειας Κορέ­ας αλλά και προ­ο­δευ­τι­κές δυνά­μεις εντός της Ιαπωνίας.

Ο υπερ­συ­ντη­ρη­τι­κός Αμε­ρι­κά­νος δημο­σιο­γρά­φος και πρώ­ην ειδι­κός σύμ­βου­λος του Ντό­ναλντ Τραμπ, Στιβ Μπά­νον, τον είχε χαρα­κτη­ρί­σει «σπου­δαίο ήρωα του εθνι­κι­στι­κού κινή­μα­τος σε όλον τον κόσμο».

Η οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή που άσκη­σε κατά την διάρ­κεια της πρω­θυ­πουρ­γί­ας του εκθειά­ζε­ται από τα αστι­κά επι­τε­λεία ως «επι­τυ­χη­μέ­νη», καθώς ο Άμπε υπήρ­ξε στα­θε­ρός υπο­στη­ρι­κτής της κερ­δο­φο­ρί­ας των ιαπω­νι­κών μονο­πω­λί­ων, εφαρ­μό­ζο­ντας σει­ρά νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρων μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων που στό­χευαν στην αύξη­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας του ιαπω­νι­κού κεφα­λαί­ου στο διε­θνές καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο