Ποιος ήταν ο λόγος που ο βαν Γκογκ έκοψε το αυτί του;

Νέα έρευ­να εγεί­ρει αμφι­βο­λί­ες για τη δημο­φι­λή θεω­ρία ότι ο ζωγρά­φος Βίν­σετ βαν Γκογκ έκο­ψε το αυτί του μετά από έντο­νη φιλο­νι­κία με τον συνά­δελ­φό του, Πολ Γκο­γκέν. Είναι η πιο διά­ση­μη πρά­ξη αυτο-ακρω­­τη­­ρια­­σμού στην ιστο­ρία της τέχνης, αλλά το ακρι­βές κίνη­τρο ‑αγά­πη; ζήλια; εκδί­κη­ση;– της από­φα­σης του Βίν­σεντ βαν Γκογκ να κόψει το αυτί του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ποιος ήταν ο λόγος που ο βαν Γκογκ έκο­ψε το αυτί του;.