Ποιος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος;

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο Κων­στα­ντί­νος δεν ήταν ούτε μεγά­λος στρα­τη­γός. Αν και νίκη­σε τους αντι­πά­λους του δεν έδει­ξε ιδιαί­τε­ρα στρα­τιω­τι­κά προ­σό­ντα. Οι πιο πολ­λές νίκες του οφεί­λο­νται στο φανα­τι­σμό των στρα­τιω­τών του, στην επι­δε­ξιό­τη­τα των αρχη­γών τους και στην καλύ­τε­ρη τεχνι­κή οργά­νω­σή τους («Η μετα­στρο­φή του Κων­στα­ντί­νου» του Ρού­μπενς) …Ούτε και άγιος. Οχι … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ποιος ήταν ο Μέγας Κων­στα­ντί­νος;.