Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος είναι ο πλαστογράφος, κύριε Βαρουφάκη;

Μετά την επί­θε­ση στον Γ. Βαρου­φά­κη, την οποία το ΚΚΕ κατα­δί­κα­σε από την πρώ­τη στιγ­μή ως απα­ρά­δε­κτη και προ­βο­κα­τό­ρι­κη, το ΜέΡΑ25 δια­κί­νη­σε μια άθλια ανα­κοί­νω­ση, σύμ­φω­να με την οποία έπρε­πε «να προ­βλη­μα­τι­στούν από το σημε­ρι­νό επει­σό­διο αυτοί που δια­κι­νούν επί σκο­πώ το ψευ­δές και συκο­φα­ντι­κό αφή­γη­μα που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι σημε­ρι­νοί φασί­στες τρα­μπού­κοι», εννο­ώ­ντας την κατη­γο­ρία που φέρε­ται να του απηύ­θυ­νε ένας από αυτούς ότι «ψήφι­σε μνημόνιο».

Ξεπερ­νά­με το γεγο­νός ότι με αυτόν τον τρό­πο απο­δί­δουν πολι­τι­κά κίνη­τρα στους προ­βο­κά­το­ρες, στους «μπρά­βους της νύχτας», όπως τους χαρα­κτή­ρι­σε ο ίδιος ο Βαρου­φά­κης. Ισως να μην κατα­λα­βαί­νουν καν τι επι­κίν­δυ­νους δρό­μους ανοί­γει αυτό…

Στη συνέ­ντευ­ξή του στο «Βήμα» το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο που πέρα­σε, όταν ρωτή­θη­κε ποιους εννο­ού­σε, ο Γ. Βαρου­φά­κης έφτα­σε στο υπέρ­τα­το σημείο αθλιό­τη­τας να ανα­φερ­θεί στον «Ριζο­σπά­στη» και κατά συνέ­πεια στο ΚΚΕ (το οποίο, κατά τ’ άλλα, του επι­τί­θε­ται συνε­χώς και αυτό τον θλί­βει πολύ, όπως συνη­θί­ζει να λέει, αλλά «γυρί­ζει και το άλλο μάγουλο»…).

Παρα­θέ­του­με αυτού­σια ολό­κλη­ρη την απά­ντη­σή του, για να μην αρχί­σει πάλι να λέει ότι τον διαστρεβλώνουμε:

«Την 10η Ιου­λί­ου 2015, τέσ­σε­ρις μέρες μετά την παραί­τη­σή μου από το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, η Βου­λή κλή­θη­κε να εξου­σιο­δο­τή­σει τον αντι­κα­τα­στά­τη μου, τον κ. Τσα­κα­λώ­το, να μετα­βεί στις Βρυ­ξέλ­λες ώστε να δια­πραγ­μα­τευ­τεί συμ­φω­νία στο Eurogroup. Επει­δή εκεί­νη την ημέ­ρα για λόγους οικο­γε­νεια­κούς απου­σί­α­ζα, με επι­στο­λή μου στην Πρό­ε­δρο της Βου­λής πράγ­μα­τι δήλω­σα πως, αν βρι­σκό­μουν στη Βου­λή, θα εξου­σιο­δο­τού­σα τον νέο Υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών “να δια­πραγ­μα­τευ­τεί στο πλαί­σιο του Eurogroup ιδί­ως όσον αφο­ρά την ανα­διάρ­θρω­ση του δημό­σιου χρέ­ους”. Δυστυ­χώς, άγνω­στοι πλα­στο­γρά­φη­σαν την επι­στο­λή μου ώστε να φαί­νε­ται ότι εξου­σιο­δο­τού­σα τον κ. Τσα­κα­λώ­το να υπο­γρά­ψει σύμ­βα­ση με τον ESM, δηλα­δή με την τρόι­κα, χωρίς καν ανα­φο­ρά στην ανα­διάρ­θρω­ση χρέ­ους. Την πλα­στο­γρα­φη­μέ­νη αυτή επι­στο­λή την πρω­το­εί­δα σε δημο­σί­ευ­μα του “Ριζο­σπά­στη” τον Ιού­νιο του 2019 το οποίο αμέ­σως κατήγ­γει­λε το ΜέΡΑ25. Καθώς όμως κανέ­να ψέμα δεν εκπί­πτει ποτέ από το Δια­δί­κτυο, συνέ­χι­σε η ανα­πα­ρα­γω­γή της πλα­στο­γρα­φί­ας στο πλαί­σιο της γελοί­ας προ­σπά­θειας κάποιων να με παρου­σιά­ζουν ως συνυ­πο­γρά­φο­ντα το 3ο Μνημόνιο».

Ακού­στε, κύριε Βαρουφάκη…

Οταν απο­φα­σί­ζε­τε να ανα­φερ­θεί­τε στον «Ριζο­σπά­στη» και στο ΚΚΕ και μάλι­στα για να του απευ­θύ­νε­τε τέτοιες κατη­γο­ρί­ες, τις οποί­ες συν­δέ­ε­τε και με την επί­θε­ση σε βάρος σας, θα είστε πιο προ­σε­κτι­κός. Εδώ δεν είναι παι­δι­κή χαρά.

Ξεκα­θα­ρί­ζου­με, λοι­πόν, τα εξής:

Στις 10 Ιού­λη του 2015 οι βου­λευ­τές δεν κλή­θη­καν να εξου­σιο­δο­τή­σουν τον Ε. Τσα­κα­λώ­το για ό,τι επι­θυ­μού­σε ο καθέ­νας. Κλή­θη­καν να υπερ­ψη­φί­σουν, να κατα­ψη­φί­σουν ή να ψηφί­σουν «παρών» σε μια εξου­σιο­δό­τη­ση που κατα­τέ­θη­κε με τη μορ­φή ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ με ένα άρθρο (τι ειρω­νεία…) και το οποίο είχε συγκε­κρι­μέ­νο όνο­μα. Ποιο ήταν αυτό; Ηταν «Για τη δια­πραγ­μά­τευ­ση και σύνα­ψη δανεια­κής σύμ­βα­σης με τον ευρω­παϊ­κό μηχα­νι­σμό στα­θε­ρό­τη­τας (ESM)».

Αυτή η δια­πραγ­μά­τευ­ση δεν ήταν τότε σε κάποιο αρχι­κό στά­διο για να πει κανείς ότι τη στή­ρι­ξε με την ελπί­δα να φέρει κάποιο άλλο απο­τέ­λε­σμα από αυτό που τελι­κά έφε­ρε. Ηταν «στηντελι­κή της φάση», όπως ανα­φέ­ρε­ται στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση του εν λόγω νομο­σχε­δί­ου. Στο ίδιο νομο­σχέ­διο υπάρ­χει συνημ­μέ­νη η επι­στο­λή — αίτη­μα προς τον ESM για νέα δανεια­κή σύμ­βα­ση, με ημε­ρο­μη­νία 8 Ιού­λη 2015, με την οποία η κυβέρ­νη­ση δεσμευό­ταν για τα συγκε­κρι­μέ­να μέτρα που θα νομο­θε­τού­σε στη συνέ­χεια. Εκεί ανα­φέ­ρο­νται ονο­μα­στι­κά η αύξη­ση του ΦΠΑ, η κατάρ­γη­ση του ΕΚΑΣ, οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις (ανά­με­σα στις οποί­ες και αυτή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ…) και όλα τα υπό­λοι­πα γνω­στά βάρ­βα­ρα μέτρα του 3ου μνημονίου.

Για το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο, ο Γ. Βαρου­φά­κης, που εκεί­νη τη μέρα απου­σί­α­ζε από τη Βου­λή, δήλω­σε με επι­στο­λή του ότι αν ήταν παρών θα ψήφι­ζε «ΝΑΙ». Δηλα­δή, αν ήταν παρών, η ψήφος του θα αθροι­ζό­ταν με αυτές του Τσί­πρα, του Μητσο­τά­κη, του Βενι­ζέ­λου, του Καμ­μέ­νου και του Σταύ­ρου Θεο­δω­ρά­κη. Ολοι αυτοί ψήφι­σαν «ΝΑΙ» εκεί­νη τη μέρα, δηλα­δή έδω­σαν τη συγκα­τά­θε­σή τους, του­λά­χι­στον σε πρώ­τη φάση, για τη σύνα­ψη του 3ου μνη­μο­νί­ου και για συγκε­κρι­μέ­να αντι­λαϊ­κά μέτρα.

Στη συνέ­χεια ο Γ. Βαρου­φά­κης κατα­ψή­φι­σε το 1ο και υπερ­ψή­φι­σε το 2ο από τα «πακέ­τα» με τα αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να για τη σύνα­ψη της δανεια­κής σύμβασης/μνημόνιο, εκδί­δο­ντας, μάλι­στα, και ανα­κοί­νω­ση με την οποία εξη­γού­σε τους λόγους. Αυτό περιεί­χε τις απα­ρά­δε­κτες τρο­πο­ποι­ή­σεις υπέρ των τρα­πε­ζών στον Κώδι­κα Πολι­τι­κής Δικο­νο­μί­ας και την ενσω­μά­τω­ση της Οδη­γί­ας 2014/59 της ΕΕ σχε­τι­κά με την «εξυ­γί­αν­ση» των τρα­πε­ζών. Κατα­ψή­φι­σε την ίδια τη δανεια­κή σύμβαση/μνημόνιο όταν ήρθε στη Βου­λή στις 14 Αυγού­στου, ενώ δεν ήταν βου­λευ­τής το επό­με­νο διά­στη­μα, όταν ψηφί­ζο­νταν οι εφαρ­μο­στι­κοί νόμοι του 3ου μνη­μο­νί­ου. Νωρί­τε­ρα, τον Φλε­βά­ρη του 2015, είχε υπο­γρά­ψει ως υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών την επέ­κτα­ση του 2ου μνημονίου.

Με βάση αυτά, που είναι κατα­γε­γραμ­μέ­να γεγο­νό­τα και όχι αντι­κεί­με­νο φιλο­λο­γι­κής συζή­τη­σης για το αν έγι­ναν ή δεν έγι­ναν, έχει και ο ίδιος το μερί­διο που του ανα­λο­γεί για όσα τρά­βη­ξε και συνε­χί­ζει να τρα­βά­ει ο λαός μας με τα μνη­μό­νια. Τίπο­τα λιγό­τε­ρο, τίπο­τα περισσότερο.

Η επι­στο­λή που δημο­σί­ευ­σε ο «Ριζο­σπά­στης» το 2019 και δημο­σιεύ­ου­με ξανά σήμε­ρα, με την οποία ο Γ. Βαρου­φά­κης δήλω­σε την πρό­θε­σή του να ψηφί­σει «ΝΑΙ» στο νομο­σχέ­διο που ψηφι­ζό­ταν στις 10 Ιού­λη 2015 και στην οποία ανα­φέ­ρε­ται (όπως γίνε­ται πάντα σε αυτήν την περί­πτω­ση) ανα­λυ­τι­κά ο τίτλος του νομο­σχε­δί­ου, είναι κατα­τε­θει­μέ­νη στα επί­ση­μα πρα­κτι­κά της Βου­λής. Οποιος ενδια­φέ­ρε­ται να τη βρει μπο­ρεί να επι­σκε­φθεί την επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα της Βου­λής στον σύν­δε­σμο https://www.hellenicparliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=94101ba5-20aa-41e2-90bd-a4d20051b3ed, να ανοί­ξει το PDF που εμφα­νί­ζε­ται εκεί και να πάει στη σελί­δα 29.

Αν η επι­στο­λή που εμφα­νί­ζε­ται εκεί είναι πλα­στή, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται ο Γ. Βαρου­φά­κης, ας κατη­γο­ρή­σει για πλα­στο­γρα­φία το κόμ­μα στου οποί­ου την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα ανή­κε τότε, δηλα­δή τον ΣΥΡΙΖΑ, ή το προ­ε­δρείο της Βου­λής. Πάντως, όχι το ΚΚΕ και τον «Ριζο­σπά­στη». Αλλά και στο σημείο 3:35:46 του επί­ση­μου οπτι­κο­α­κου­στι­κού υλι­κού της συγκε­κρι­μέ­νης συνε­δρί­α­σης, που μπο­ρεί κανείς να βρει στον σύν­δε­σμο https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#4ddeb98a-d426-4300-b0ef-a4d2013e7c36, ακού­γε­ται ο πρό­ε­δρος της Βου­λής, Α. Μητρό­που­λος, να ανα­κοι­νώ­νει στο Σώμα τη λήψη της επι­στο­λής του Γ. Βαρουφάκη.

Σε κάθε περί­πτω­ση, όπως και ο ίδιος παρα­δέ­χε­ται, εκεί­νη τη μέρα ψήφι­σε «ΝΑΙ» με επι­στο­λι­κή ψήφο σε κάποιο νομο­σχέ­διο. Και εκεί­νη τη μέρα ψηφι­ζό­ταν το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο, με τον συγκε­κρι­μέ­νο τίτλο και το συγκε­κρι­μέ­νο περιε­χό­με­νο και όχι οτι­δή­πο­τε άλλο μπο­ρεί εκεί­νος να φαντάζεται.

Αυτά τα ολί­γα και ελπί­ζου­με να μη χρεια­στεί να επα­νέλ­θου­με, για­τί έχου­με και πιο σοβα­ρά ζητή­μα­τα να ασχο­λη­θού­με αυτήν την περίοδο…

Κ.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο