Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος θα μας φυλάξει από αστυνομικούς και δικαστές;

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Η δίκη για τον δολο­φό­νο του Π. Φύσ­σα, πέντε χρό­νια μετά την δολο­φο­νία του, συνε­χί­ζε­ται. Αίθου­σα δεν βρί­σκε­ται όλα αυτά τα χρό­νια κι έτσι η δίκη… πραγ­μα­το­ποιεί­ται… πότε-πότε. Ο καθ’ ομο­λο­γί­αν δολο­φό­νος και χρυ­σαυ­γί­της κυκλο­φο­ρεί ελεύθερος.

Η δίκη των Κορ­κο­νέα (δεν θα ζητή­σω συγ­γνώ­μη από κανέ­να δεκα­πε­ντά­χρο­νο) και Σαρα­λιώ­τη σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό, συνε­χί­ζε­ται – δέκα χρό­νια μετά την δολο­φο­νία του Γρη­γο­ρό­που­λου στη… Λαμία. Το δικα­στή­ριο συνε­δριά­ζει… πότε-πότε.

Μπά­τσοι λιν­τσά­ρουν τον Ζακ και πεθα­μέ­νο πια τον δένουν πισθά­γκω­να στο φορείο. Στην απο­λο­γία τους συνο­δεύ­ο­νται, σε ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης, από τους περή­φα­νους συν­δι­κα­λι­στές τους.
Μια καθα­ρί­στρια «τρώ­ει» δέκα χρό­νια για την πλα­στο­γρα­φία του απο­λυ­τή­ριου δημο­τι­κού. Η δικα­στι­κή υπάλ­λη­λος στην Κρή­τη με την πλα­στο­γρα­φία πτυ­χί­ου του πανε­πι­στή­μιου, αθωώνεται.

Δεκά­δες μεγα­λο­σχή­μο­νες απα­τε­ώ­νες σώζο­νται μέσω της βιο­μη­χα­νί­ας ποι­νών με ανα­στο­λή. Ή βγαί­νουν με ανή­κε­στο… βλάβη.

Χρυ­σαυ­γί­της δολο­φο­νεί στην Κέρ­κυ­ρα εργά­της,  απου­σιά­ζει κάθε επί­ση­μη πλη­ρο­φό­ρη­ση και η παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση το απο­δί­δει στο… πιοτό.

«Σ’ όποιον αρέ­σου­με», κρώ­ζει ο πρό­ε­δρος των μπάτσων.

Η σκο­τει­νιά μπαί­νει από παντού στο… σπίτι.

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο