Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος Κορωνοϊός, ποιά πανδημία; Ο Χαρδαλιάς παραδίδει μαθήματα… «ατομικής ευθύνης» (VIDEO)

Δεν πέρα­σαν λίγα εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα αφό­του ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκος Χαρ­δα­λιάς εγκά­λε­σε δημό­σια (και ορθώς) τον ανεκ­δι­ή­γη­το ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου Γ. Κου­μου­τσά­κο για τη θεία κοι­νω­νία και υπέ­πε­σε ο ίδιος σε παρό­μοιο ολίσθημα.

Σήμε­ρα, μετά την επι­χεί­ρη­ση απε­γκλω­βι­σμού από το χωριό Οξυά της Καρ­δί­τσας, ο κ. Χαρ­δα­λιάς φαί­νε­ται σε βίντεο να σκύ­βει για να φιλή­σει το χέρι ιερέα! Για την ακρί­βεια, ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας φαί­νε­ται να φιλά­ει το ράσο, λίγο πάνω απ’ τον καρ­πό του χεριού. Πρό­κει­ται για λεπτο­μέ­ρεια που δεν έχει σημασία.

Αυτό που μετρά­ει είναι η ασυ­νέ­πεια και το μήνυ­μα που στέλ­νει στον κόσμο. Ο ίδιος που κάθε μέρα βγαί­νει και επα­να­λαμ­βά­νει τα περί «ατο­μι­κής ευθύ­νης», προ­βαί­νει σε πρά­ξεις ανευ­θυ­νό­τη­τας παρό­μοιες με του συνα­δέλ­φου του, κ. Κουμουτσάκου.

Η επί­κλη­ση στο «θρη­σκευ­τι­κό συναί­σθη­μα» δεν μπο­ρεί και δεν πρέ­πει, με κανέ­ναν τρό­πο, να κρύ­ψει ανεύ­θυ­νες πρά­ξεις όπως αυτές των υπουρ­γών της κυβέρ­νη­σης. Από τη μια κου­νά­νε το δάχτυ­λο στο λαό και τη νεο­λαία και από την άλλη παρα­βιά­ζουν οι ίδιοι τα περί της… «ατο­μι­κής ευθύνης».

Η υπο­κρι­σία τους πλέ­ον έχει ξεπε­ρά­σει κάθε όριο και εκτεί­θε­νται. Τόσο αυτοί, όσο και ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός που τους ανέχεται.

Κυβερ­νη­τι­κή υπο­κρι­σία: Από τη μια νέα μέτρα και «ατο­μι­κή ευθύ­νη» και απ’ την άλλη… ο Κουμουτσάκος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο