Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτοι την αρχή;»

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //
Σαν σήμε­ρα γεν­νή­θη­κε ο Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος, ο «πρί­γκι­πας» του ελλη­νι­κού ροκ όπως τον απο­κά­λε­σαν. Δισέγ­γο­νος του Αλέ­ξη Ζορ­μπά και ανι­ψιός της Έλλης Αλε­ξί­ου. Ο ίδιος σ’ αυτές τις δύο δια­φο­ρε­τι­κές του ρίζες έβλε­πε την αιτία της συνύ­παρ­ξης του ρόκερ και του σκε­πτι­κι­στή. Πέθα­νε σε ηλι­κία μόλις 42 χρό­νων, στις 6 Δεκέμ­βρη 1990 από υπερ­βο­λι­κή χρή­ση ηρωίνης.
Ο τελευ­ταί­ος των Ζορ­μπά­δων, ήταν ο Zorba “The Freak”. Και πριν από μισή δεκα­ε­τία, ανέ­βη­κε στο αλο­γά­κι του, φόρε­σε το καπε­λά­κι του, είπε στην κοι­νω­νία: “Καμπόυ, ξεκα­μπόυ και σου γαμώ το σόι”, και μετά γύρι­σε προς τα μας και είπε: “See you later alligators!!!, άντε και καλή τύχη μάγκες… εγώ πάω να βρω τη μανού­λα μου”. Γι’ αυτόν ήμουν ο θεί­ος. Ετσι όπως διά­λε­ξε τους φίλους του, διά­λε­ξε και τους “συγ­γε­νείς” του, διά­λε­ξε την “οικο­γέ­νειά ” του, τα κατά­φε­ρε. Και σίγου­ρα, ο ίδιος διά­λε­ξε και το τελευ­ταίο του ταξί­δι. Ο ανι­ψιός, ήταν ένας ελεύ­θε­ρος πρί­γκι­πας, ο τελευ­ταί­ος και είμαι περή­φα­νος γι’ αυτόν.
Παυ­λά­κι μου, οι και­ροί εξα­κο­λου­θούν να είναι δύσκο­λοι για τους πρίγκιπες.
Σε φιλώ, ο θεί­ος σου ο Μήτσος.
Και για την αντιγραφή
Δημή­τρης Πουλικάκος
Ασυμ­βί­βα­στος με τον τρό­πο του, σίγου­ρα μπρο­στά από την επο­χή του, με το στί­χο και τα τρα­γού­δια που ερμή­νευ­σε. Σε πολ­λά μπο­ρεί να δια­φω­νή­σει κανείς με τις επι­λο­γές του, όμως κάποια τρα­γού­δια τα σφρά­γι­σε με τη φωνή του.
«Ο Παύ­λος ήταν ένας βιω­μα­τι­κός τύπος όπως πρέ­πει να είναι ο καλ­λι­τέ­χνης μόνο που η χημεία που διά­λε­ξε να παλέ­ψει μαζί της, δεν σηκώ­νει αστεία και έτσι έφυ­γε νωρίς… αφή­νο­ντας τα τρα­γού­δια του πίσω για παρη­γο­ριά» (Βαγ­γέ­λης Γερμανός).
Ο Ηλε­κτρι­κός Θησέ­ας γρά­φτη­κε το 1988, μα σαν να μη πέρα­σε μια μέρα από τότε
«Ψηφο­θη­ρία, λόγοι κι εμβα­τή­ρια ποτέ δεν έφε­ραν την αλλαγή
για αυτό και χάθη­κες στα σφαι­ρι­στή­ρια και μες στα γήπε­δα την Κυριακή.
Τώρα καθώς κοι­τάς τα διυ­λι­στή­ρια ρωτάς ποιοι σ’ έχουν βάλει στο κλουβί».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο