«ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτοι την αρχή;»

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σαν σήμε­ρα γεν­νή­θη­κε ο Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος, ο «πρί­γκι­πας» του ελλη­νι­κού ροκ όπως τον απο­κά­λε­σαν. Δισέγ­γο­νος του Αλέ­ξη Ζορ­μπά και ανι­ψιός της Έλλης Αλε­ξί­ου. Ο ίδιος σ’ αυτές τις δύο δια­φο­ρε­τι­κές του ρίζες έβλε­πε την αιτία της συνύ­παρ­ξης του ρόκερ και του σκε­πτι­κι­στή. Πέθα­νε σε ηλι­κία μόλις 42 χρό­νων, στις 6 Δεκέμ­βρη … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «ποιος ονει­ρεύ­ε­ται πως κάποιοι άλλοι βγαί­νουν και κάνουν πρώ­τοι την αρχή;».