Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Ποιος τον ήλιο τον μοιράζει και του βάζει σύνορα, ξεριζώνει τις πατρίδες καταργεί τα όνειρα”..

Η πρε­σβεία της Παλαι­στί­νης στην Ελλά­δα καλεί τα παι­διά να ζωγρα­φί­σουν και να στεί­λουν κάρ­τες για τα Χρι­στού­γεν­να στα παι­διά της Παλαι­στί­νης… ελπί­ζω γονείς και καθη­γη­τές να βοη­θή­σουν σε αυτό
Μου­σι­κή Εύα Φάμπα
Ποί­η­ση Βέρα Πέτσα — Βασι­λεί­ου από το άλμπουμ “Ρόδο μου κόκκινο”

Να φυσούσ΄ ένας αέρας από την Ανα­το­λή κι απ΄ τη Δύση
να περά­σει να ρωτή­σει το γιατί
Ποιος τον ήλιο τον μοι­ρά­ζει και του βάζει σύνορα
ξερι­ζώ­νει τις πατρί­δες καταρ­γεί τα όνειρα

Καυ­τός Λίβας να φυσή­ξει από την Ανατολή
κι η ανά­σα του να ρίξει τ΄ άγρια σύνο­ρα στη γη

Να χιμήξ’ ένα ποτά­μι σα θεριό ορμη­τι­κό και στη θάλασ­σα να πνίξει
τ΄ άδι­κο και το κακό

Της Ανα­το­λής τα στή­θια μες στο αίμα νότισαν
πυρ­πο­λή­θη­κε η γη τους και στα ξένα σκόρπισαν

Παί­ζουν οι μου­σι­κοί: Νεο­κλής Νεο­φυ­τί­δης (πιά­νο), Εύα Φάμπα (κιθά­ρα), Κώστας Σταυ­ρό­που­λος (κοντρα­μπά­σο), Ευγέ­νιος Μπέν­σης (τσέ­λο), Βασί­λης Ραψα­νιώ­της (βιο­λί)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο