Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος το είπε;

 look out

Ποιος το είπε;

  • «Είναι θετι­κό να γίνο­νται επεν­δύ­σεις, να ανοί­ξουν οι κρου­νοί και να μειω­θούν και οι φόροι, να μειω­θεί το μη μισθο­λο­γι­κό κόστος, για να ενι­σχυ­θεί ανταγωνιστικότητα».
  1. Κυριά­κος Μητσο­τά­κης — πρωθυπουργός
  2. Θεό­δω­ρος Φέσ­σας — πρό­ε­δρος ΣΕΒ
  3. Πανα­γιώ­της Τσα­ρα­μπου­λί­δης — πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσσαλονίκης
  • «Δυστυ­χώς το συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα λει­τουρ­γεί παρα­λυ­τι­κά όλα αυτά τα χρό­νια… πέσα­με στην παγί­δα και κάνα­με πάρα πολ­λές απερ­για­κές κινητοποιήσεις».
  1. Κωστα­ντί­νος Μπο­γδά­νος — βου­λευ­τής ΝΔ
  2. Γιάν­νης Στουρ­νά­ρας — διοι­κη­τής Τρά­πε­ζας Ελλάδος
  3. Πανα­γιώ­της Τσα­ρα­μπου­λί­δης — πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Με το παραπάνω «κουίζ» το ΠΑΜΕ δίνει συνέχεια στα έργα και τα καμώματα της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ.

Στη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή του προσθέτει:

«Θυμί­ζου­με ότι ο Τσα­ρα­μπου­λί­δης εκλέ­χτη­κε Πρό­ε­δρος στο Συνέ­δριο του Εργα­τι­κού Κέντρου με παρου­σία ασφα­λι­τών και αστυ­νο­μί­ας. Αντί­θε­τα, οι “απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις” του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης έχουν γίνει ανέκ­δο­το. Οι δηλώ­σεις του, λοι­πόν, δεν απο­τε­λούν έκπλη­ξη, απλά επι­βε­βαιώ­νουν ότι η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία, αφού έπια­σε πάτο, σήκω­σε το φτυά­ρι να σκά­ψει πιο βαθιά.

Απο­δει­κνύ­ε­ται και από τις παρα­πά­νω δηλώ­σεις ότι με σχέ­διο Εργο­δό­τες — Κυβερ­νή­σεις — Συν­δι­κα­λι­στι­κή Μαφία, όπως την ονό­μα­σαν οι εργα­ζό­με­νοι, επε­δί­ω­καν να βάλουν στον γύψο την εργα­τι­κή τάξη. Όμως, η δρά­ση και οι πρω­το­βου­λί­ες των ταξι­κών συν­δι­κά­των δεν επέ­τρε­ψαν να μετα­τρα­πούν οι χώροι δου­λειάς και τα συν­δι­κά­τα σε “νεκρο­τα­φεία”.

Την ώρα που ο Τσα­ρα­μπου­λί­δης έκα­νε τις παρα­πά­νω δηλώ­σεις, οι εργα­ζό­με­νοι δια­δή­λω­ναν μαζι­κά στους δρό­μους σε ολό­κλη­ρη τη χώρα και στη Θεσσαλονίκη.

Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να για Συν­δι­κά­τα Εργα­τών — Όχι των Εργο­δο­τών!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο