Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιους ενοχλεί το 29ο Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο της ΚΝΕ;

Ένα …δια­φο­ρε­τι­κό διή­με­ρο ετοι­μά­ζε­ται να ανοί­ξει τις πύλες του την Παρα­σκευή 17 Ιού­λη στο Στό­μιο της Λάρι­σας, παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από τους πολύ­μορ­φους αγώ­νες που ανέ­πτυ­ξαν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, προ­κει­μέ­νου ο λαός και η νεο­λαία να «μεί­νουν δυνα­τοί», διεκ­δι­κώ­ντας μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και των δικαιω­μά­των τους. Ένα διή­με­ρο «αλλιώς», με όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας των κατα­σκη­νω­τών και επι­σκε­πτών, κόντρα στα ημί­με­τρα και την κοροϊ­δία της κυβέρνησης.

Φαί­νε­ται, όμως, ότι το 29ο Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό Διή­με­ρο της ΚΝΕ ενοχλεί…

Είναι φυσι­κό να ενο­χλεί τα τσι­ρά­κια του συστή­μα­τος, τους φασί­στες. Ο εκπρό­σω­πός τους στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λί­ας ήταν ο μόνος που κατα­ψή­φι­σε τη διορ­γά­νω­ση του Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού Διη­μέ­ρου της ΚΝΕ.

Είναι φυσι­κό να ενο­χλεί την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ιδί­ως αυτό το διά­στη­μα, που προ­σπα­θεί να «φιμώ­σει» το λαό, με την ψήφι­ση του κατά­πτυ­στου νομο­σχε­δί­ου για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων, να προ­ω­θή­σει τα δολο­φο­νι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στην περιο­χή. Γι’ αυτό και τα φιλι­κά προ­σκεί­με­να προς την κυβέρ­νη­ση ΜΜΕ (βλ. «Ελεύ­θε­ρος Τύπος») στρέ­φο­νται ενά­ντια στη διορ­γά­νω­ση του Διη­μέ­ρου, απο­σιω­πώ­ντας πως παίρ­νο­νται όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας των κατασκηνωτών…

Είναι φυσι­κό να ενο­χλεί τον ΣΥΡΙΖΑ του «βάζου­με πλά­τη στην κυβέρ­νη­ση», του «θα λογα­ρια­στού­με μετά», που προ­ε­τοί­μα­σε την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις βάσεις, με την οποία μετα­τρέ­πε­ται κάθε στρα­τό­πε­δο και υπο­δο­μή της χώρας μας σε εν δυνά­μει αμε­ρι­κα­νι­κή βάση. Μάλι­στα, η τοπι­κή σύμ­βου­λος του ΣΥΡΙΖΑ στην περιο­χή κατα­ψή­φι­σε τη διορ­γά­νω­ση του 29ου Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού Διη­μέ­ρου, καταγ­γέλ­λο­ντάς το…

Φαί­νε­ται, όμως, ότι ενο­χλεί και κάποιους όψι­μους «επα­να­στά­τες του γλυ­κού νερού», όπως το ΝΑΡ και τη νεο­λαία του, οι οποί­οι, με ανα­κοί­νω­ση που θα τη ζήλευε και ο Θάνος Τζή­με­ρος, στρέ­φο­νται ευθέ­ως ενά­ντια σε μια κατά­κτη­ση των πολι­τι­κών οργα­νώ­σε­ων νεο­λαί­ας να τους παρέ­χε­ται διευ­κό­λυν­ση σε υπο­δο­μές και χώρους για την πολι­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τά τους από τα περι­φε­ρεια­κά συμ­βού­λια και τους τοπι­κούς δήμους, ιδιαί­τε­ρα σε μια περί­ο­δο που υπάρ­χουν αυξη­μέ­νες ανά­γκες για υγειο­νο­μι­κούς λόγους. Ή συντάσ­σο­νται με τα φασι­στοει­δή, ή τους ενο­χλεί ο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κός χαρα­κτή­ρας του Διη­μέ­ρου της ΚΝΕ, έχο­ντας προ­σχω­ρή­σει στον κοσμο­πο­λι­τι­σμό της αστι­κής τάξης ή και τα δύο… Πάντως προ­κα­λεί εντύ­πω­ση ‑ακό­μα και σε μέλη τους- το γεγο­νός ότι μία βδο­μά­δα μετά την ψήφι­ση του απα­ρά­δε­κτου νόμου Χρυ­σο­χο­ΐ­δη για τις δια­δη­λώ­σεις, η νεο­λαία του ΝΑΡ επι­λέ­γει να επι­τε­θεί στην ΚΝΕ, για­τί διορ­γα­νώ­νει Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό Διήμερο…

Όπως και να ‘χει, το 29ο Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό Διή­με­ρο της ΚΝΕ θα γίνει και θα γίνει όπως πρέ­πει, με «οργα­νω­μέ­νη απει­θαρ­χία» στη «σιγή νεκρο­τα­φεί­ου» που θέλει να επι­βά­λει η κυβέρ­νη­ση, το κρά­τος και το σύστημα!

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο