Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ποιο σπίτι Παουτζή κάηκε από του Γερμανούς;» (Ένα ντοκουμέντο για τον πραγματικό ρόλο της ΠΑΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Πολ­λές φορές έγι­νε και στις μέρες προ­σπά­θεια να χαρα­κτη­ρι­στεί η ΠΑΟ ως «πατριω­τι­κή οργά­νω­ση» που απλά ήταν αντι­στα­σια­κή οργά­νω­ση «εθνι­κο­φρό­νων-μη κομ­μου­νι­στών» γι’αυτό και κατα­διώ­χτη­κε από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ενώ σε ορι­σμέ­νες περιο­χές καλού­νται ακό­μη σε εκδη­λώ­σεις εκπρό­σω­ποι της…

Παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα ένα μονα­δι­κό ντο­κου­μέ­ντο. Βρί­σκε­ται στο ψηφια­κό αρχείο των ΑΣΚΙ, αλλά και στα ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας και αφο­ρά απο­κα­λυ­πτι­κές πλευ­ρές της δρά­σης της στην περιο­χή της Ημα­θί­ας, που όμως δεν είναι δια­φο­ρε­τι­κές όσον αφο­ρά την ουσία τους από άλλες περιο­χές όπου είχε δρά­ση. Ταυ­τό­χρο­να στο δημο­σί­ευ­μα παρου­σιά­ζο­νται ανά­γλυ­φα και πλευ­ρές της κατο­χι­κής ζωής.

Είναι δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «ΣΠΙΘΑ» («Όργα­νο της Περι­φε­ρεια­κής Επι­τρο­πής Βέροιας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ελλά­δας- 26 Δεκέμ­βρη 1943- αριθ. Φύλου 2). Η εφη­με­ρί­δα κυκλο­φο­ρού­σε παρά­νο­μη κατά τη διάρ­κεια της κατο­χής. Σ’αυτό το δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρει χαρακτηριστικά:

«ΚΑΤΑΧΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ (ΠΑΟ και ΣΙΑ)

Ο Χιτλε­ρι­κός Φασι­σμός μέσα στη μεγά­λη κρί­ση που περ­νά σήμε­ρα ύστε­ρα απ’ τα συγκλο­νι­στι­κά χτυ­πή­μα­τα που δέχε­ται στο Ανα­το­λι­κό Μέτω­πο απ’ τον δοξα­σμέ­νο Κόκ­κι­νο Στρα­τό, στην Ιτα­λί­αν από τους Συμ­μά­χους, με τους καθη­με­ρι­νούς κατα­στρε­πτι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς στα βιο­μη­χα­νι­κά και συγκοι­νω­νια­κά του κέντρα από τη Συμ­μα­χι­κή αερο­πο­ρία και την ηρω­ι­κή δρά­ση των ανταρ­τών που του παρα­λύ­ει τα μετό­πι­σθεν, γίνε­ται ακό­μα πιο άγριος και λυσ­σα­σμέ­νος. Οι καθη­με­ρι­νές τερά­στιες απώ­λειες του στα μέτω­πα του δημιουρ­γούν μεγά­λα κενά που δεν μπο­ρεί να καλύ­ψει με δικές του δυνάμεις.

Για να μπο­ρέ­σει να ξεπε­ρά­σει τις αδυ­να­μί­ες του και να συμπλη­ρώ­σει κάπως τα κενά του δια την συνέ­χι­ση του πολέ­μου ρίχνε­ται ακρά­τη­τος από λύσ­σα στην άγρια κατα­λή­στε­ψη του πλού­του μας και ιδιαί­τε­ρα των γεωρ­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων μας. Ο αγρο­τι­κός κόσμος της επαρ­χί­ας μας, που μ΄αίμα και ιδρώ­τα έβγα­λε λίγο σιτά­ρι, βλέ­πει τώρα τον κατα­χτη­τή να του το αρπά­ζει απ’τα’ αμπά­ρι του.

Τα λίγα ζώα, που από­με­ναν για τη δια­τρο­φή του πλη­θυ­σμού και την καλ­λιέρ­γεια της γης επι­τάσ­σει για το στρα­τό του, σα «λεία πολέ­μου». Εφαρ­μό­ζει τις αγγα­ρεί­ες για στρα­τιω­τι­κά έργα (αερο­δρό­μια κλπ) κι αφαι­ρεί μ’ αυτό τον τρό­πο και το ένα μερο­κά­μα­το που μπο­ρού­σε να βγά­λει ο εργά­της για το ψωμί της οικο­γέ­νειας του. Η ακρί­βεια της ζωής αυξά­νε­ται με την συνερ­γα­σία των μεγα­λο­μαυ­ρα­γο­ρι­τών και ο λαός κατα­δι­κά­ζε­ται στην πεί­να και στο θάνα­το απ’ τις στερήσεις.

Ο κατα­κτη­τής για να πνί­ξει την πάλη κι’ αντί­στα­ση του Λαού πάνω στα εξο­ντω­τι­κά του μέτρα, δεν διστά­ζει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει όλα τα άγρια τρο­μο­κρα­τι­κά μέσα. Συλ­λή­ψεις, εκτε­λέ­σεις, κάψι­μο σπι­τιών είναι τα «νέα του όπλα.»

Μα στα εγκλή­μα­τα αυτά κατά του Λαού συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά κι’ ανοι­χτά οι προ­δό­τες του λαού και του Έθνους. Τα υπο­λείμ­μα­τα της Τετρο­αυ­γου­στιά­τι­κης τυραν­νί­ας που βλέ­πουν πως ο Λαός δε θα του ανε­χτεί πια να τον έχουν σκλά­βο και πως έτσι σβύ­νουν τα ονει­ρά τους, δίνουν όλες τους τις δυνά­μεις και βοη­θούν τον Κατα­χτη­τή για να πνί­ξουν στο αίμα τον τίμιον αγώ­να του Λαού.

Η ΠΑΟ η γκε­στα­μπί­ντι­κη φασι­στι­κή κλί­κα, που για την περι­φέ­ρειαν μας κατά­ντη­σεν εφιάλ­της, άνοι­ξεν επί­ση­μα τον εμφύ­λιο συμ­μα­χώ­ντας στα φανε­ρά με τον κατα­χτη­τή. Οι εκτε­λέ­σεις των πατριω­τών στο Νησέ­λι, το κάψι­μο εφτά σπι­τιών στο Βρυ­σά­κι καιβ δύο στο Μικρο­βού­ζι, οι ομα­δι­κές συλ­λή­ψεις στο Μικρο­βού­ζι είναι έργο των καθαρ­μά­των της ΠΑΟ με την υπο­στή­ρι­ξη γερ­μα­νι­κών όπλων.

Ο Κατα­χτη­τής που σ’ αυτήν την δύσκο­λη στιγ­μή γι’αυτόν δε θα μπο­ρού­σε να βρη καλύ­τε­ρους συμ­μά­χους από τους προ­δό­τες αυτούς τους δίνη όλα τα μέσα για το εθνο­προ­δρο­τι­κό τους έργο.

Οι Γερ­μα­νοί ξεσκί­ζο­νται μέσα από την κου­ρελ­λο­φυ­λά­δα «Νέα Ευρώ­πη» ενά­ντια στο ΚΚΕ, στο ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ για τη διά­σω­ση του Έθνους και την ενό­τη­τα του Λαού.

Μα κι’ οι Παου­τζή­δες ούτε χιλιο­στό δεν ξεφεύ­γουν από την γραμ­μήν της Γκε­στα­μπί­τι­κης προ­πα­γάν­δας. Προ­δό­τες απο­κα­λεί η Γκε­στα­πό με τη φυλ­λά­δα της το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, προ­δό­τες τους απο­κα­λεί και η ΠΑΟ ΕΔΕΣ κλπ.

Ήρω­ες υμνο­λο­γεί ο Κατα­κτη­τής τους Εθνο­προ­δό­τες (τον αδελ. Αριστ. Παπα­δό­που­λο, τον Παπα­μπαϊ­ρά­μη του Νησε­λί­ου κλπ) ήρω­ες τους απο­κα­λούν και σαν τέτοιους τους τίμη­σαν και τους τιμούν η ΠΑΟ και η παρέα της, πλέ­κο­ντας εγκό­μια γι’αυτούς στον δήθεν παρά­νο­μο τόπο τους.

Κάθε αγώ­να των εργα­τών και του λαού για το ψωμί και τη ζωή που χτυ­πά­ει ο κατα­χτη­τής, τον χτυ­πά­νε κι’ αυτή, προ­δί­δο­ντας στους Γερ­μα­νού τους αγω­νι­στές και ηγέ­τες του Λαού. Τίνων σπί­τια κάψα­νε στο Βρυ­σά­κι, και Μικρο­βού­ζι; Των Κομ­μου­νι­στών και Εαμι­τών, των αγω­νι­στών του Λαού για τη ζωή και τη λευ­τε­ριά. Τους Κομ­μου­νι­στάς και Εαμί­τες συλ­λαμ­βά­νουν και κατα­διώ­κουν οι Κατα­χτη­τές αυτούς δολο­φο­νούν και προ­δί­δουν οι Παου­τζή­δες. Τους εχθρούς των κατα­χτη­τών, εχθρούς του έχουν η ΠΑΟ και συντρο­φιά. Ποιο σπί­τι Παου­τζή κάη­κε από του Γερ­μα­νούς; Ποιος Παου­τζής πιά­στη­κε και στάλ­θη­κε σε στρα­τό­πε­δο, εκτε­λέ­σθη­κε και κατα­διώ­χτη­κε από τους Γερ­μα­νούς; Κανέ­νας Παου­τζής δεν πει­ρά­χτη­κε από του κατα­χτη­τές. Ποιοι συμ­μά­χη­σαν με τους προ­δό­τες ΕΔΕΣ (Ζέρ­βα); Οι Κατα­χτη­τές και η ΠΑΟ.

Σύμ­φω­νο κάνα­νε οι Γερ­μα­νοί με τον Ζέρ­βα να χτυ­πή­σουν το ΕΑΜ και τους αντάρ­τες του ΕΛΑΣ, σύμ­φω­νο υπό­γρα­ψε και η ΠΑΟ με τον ΕΔΕΣ. Και σαν αντι­πρό­σω­πος της επι­τρο­πής ΠΑΟ Βέροιας ήταν ο πολύς Ταγ­μα­τάρ­χης Χοντρό­που­λος. Οι Γερ­μα­νοί δώσα­νε αμνη­στία στους αξιω­μα­τι­κούς της ΠΑΟ, για να μένουν στις πόλεις και να κατα­δί­δουν τους Έλλη­νες πατριώ­τες στην Γκεσταπό.

Μας ανοί­ξα­νε διμέ­τω­πο αγώ­να πρέ­πει σ’ αυτόν να βγη νικη­τής πάλι ο Λαός μας για να μπο­ρέ­σει να εξα­σφα­λί­σει μία δική του Λεύ­τε­ρη και ευτυ­χι­σμέ­νη ζωή.

Το δυνά­μω­μα του ΚΚΕ με νέες εκα­το­ντά­δες και χιλιά­δες τίμιων Ελλή­νων θα εξα­σφα­λί­σει την νίκη στο Λαό, θα εξα­φα­νί­σει από το πρό­σω­πο της τιμη­μέ­νης μας Πατρί­δος τα φασι­στι­κά καθάρ­μα­τα που θέλουν να κρα­τούν αιώ­νια στην σκλα­βιά και την απα­θλί­ω­ση τον εργα­ζό­με­νο Λαό.

Νέες και­νούρ­γιες χιλιά­δες στις γραμ­μές του ηρω­ϊ­κού Κομ­μα­τός μας για την γρή­γο­ρη Εθνι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας , για τη Νίκη του Σοσιαλισμού.

Ζήτω το ηρω­ι­κό ΚΚΕ
Ζήτω το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ
Θάνα­τος στους Καταχτητές
Θάνα­τος στους Εθνοπροδότες»

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 8 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο