Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος εκτρέφει το τέρας του ναζισμού, κ. Πρόεδρε;

Στην ομι­λία του κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης για την 74η επέ­τειο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος του Χορ­τιά­τη, χθες Κυρια­κή, ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Προ­κό­πης Παυ­λό­που­λος ανα­φέρ­θη­κε στην ανα­βί­ω­ση φασι­στι­κών-ναζι­στι­κών δυνά­με­ων στην Ευρώ­πη. «Το Ολο­καύ­τω­μα του Χορ­τιά­τη», είπε μετα­ξύ άλλων ο ΠτΔ, «εκπέ­μπει και ένα ηχη­ρό SOS ως προς τους κιν­δύ­νους που εγκυ­μο­νεί για την σημε­ρι­νή Ευρώ­πη, αλλά και τον υπό­λοι­πο Κόσμο, η επα­νεμ­φά­νι­ση λαϊ­κι­στι­κών ή και νεο­να­ζι­στι­κών πολι­τι­κών μορφωμάτων». 

Ανα­φο­ρι­κά με την επα­νεμ­φά­νι­ση «λαϊ­κι­στι­κών μορ­φω­μά­των που αγγί­ζουν ξανά τα όρια του ναζι­σμού», ο ΠτΔ σημεί­ω­σε την ανά­γκη «απο­φα­σι­στι­κής» και «απο­τε­λε­σμα­τι­κής» αντι­με­τώ­πι­σης τους, από την Ε.Ε. «Αυτά πρέ­πει ν’ αντι­με­τω­πι­σθούν- πρό­σθε­σε ο κ.Παυλόπουλος — με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και τους Ευρω­παϊ­κούς Λαούς που την συγκροτούν».

Είναι, πράγ­μα­τι, σωστή η επι­σή­μαν­ση του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας για τους κιν­δύ­νους που εγκυ­μο­νεί η επα­νεμ­φά­νι­ση του «αυγού του φιδιού». Όπως ωραία είναι και τα ευχο­λό­για του κ.Προέδρου για την ανά­γκη απο­φα­σι­στι­κής και απο­τε­λε­σμα­τι­κής αντι­με­τώ­πι­σης των φασι­στι­κών-ναζι­στι­κών μορ­φω­μά­των. Όμως, αλή­θεια, για ποια Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και ποια Ευρώ­πη μιλάμε;

Η Ε.Ε. — την οποία ο κ.Παυλόπουλος επι­κα­λεί­ται ως φορέα κατα­πο­λέ­μη­σης του ναζι­σμού- είναι η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση που, εδώ και χρό­νια, προ­ω­θεί στα­θε­ρά τη θεω­ρία των δύο άκρων. Είναι η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση που έχει ως επί­ση­μη πολι­τι­κή της τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, την ανι­στό­ρη­τη και άθλια ταύ­τι­ση του Κομ­μου­νι­σμού με το ναζι­σμό. Πρό­κει­ται για την ίδια ιμπε­ρια­λι­στι­κή ένω­ση που διορ­γα­νώ­νει συνέ­δρια για τα «θύμα­τα του Κομ­μου­νι­σμού» και των «ολο­κλη­ρω­τι­κών καθε­στώ­των», βάζο­ντας στο ίδιο τσου­βά­λι την σοσια­λι­στι­κή οικο­δό­μη­ση του 20ου αιώ­να με το έκτρω­μα της ναζι­στι­κής Γερμανίας. 

Την ίδια στιγ­μή που ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας επι­κα­λεί­ται την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση (τις «ευρω­παϊ­κές αξί­ες», τη «δημο­κρα­τι­κή Ευρώ­πη», κλπ.), στις χώρες της Βαλ­τι­κής οι συνερ­γά­τες των Ναζί βρα­βεύ­ο­νται ως… αντι­στα­σια­κοί! Σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε, όπως στην Πολω­νία, ποι­νι­κο­ποιού­νται τα κομ­μου­νι­στι­κά σύμ­βο­λα και απα­γο­ρεύ­ε­ται η δρά­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών Κομμάτων. 

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση δεν έχει βέβαια κανέ­να απο­λύ­τως πρό­βλη­μα να σιγο­ντά­ρει, να στη­ρί­ζει και να συνερ­γά­ζε­ται με ακρο­δε­ξιούς κυβερ­νη­τι­κούς συνα­σπι­σμούς και νεο­φα­σι­στι­κές ηγε­σί­ες, όπως στην Ουκρα­νία, στην Αυστρία και την Ουγ­γα­ρία. Ο εθνι­κι­σμός και η ακρο­δε­ξιά άλλω­στε έχουν παρα­δο­σια­κά χρη­σι­μο­ποι­η­θεί από αστι­κές ευρω­παϊ­κές κυβερ­νή­σεις για τον απο­προ­σα­να­το­λι­σμό πλα­τιών λαϊ­κών μαζών, τον εκφο­βι­σμό του εργα­τι­κού κινή­μα­τος και την προ­ώ­θη­ση βαθιά αντι­λαϊ­κών μέτρων. 

Ποιος, λοι­πόν, εκτρέ­φει το τέρας του ναζι­σμού και του φασι­σμού, κύριε Πρό­ε­δρε; Ποια Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση θα αντι­με­τω­πί­σει- δήθεν- ένα τέρας που η ίδια εκτρέ­φει συστη­μα­τι­κά σε βάρος των ίδιων των λαών; 

Η απά­ντη­ση είναι σαφής. Το τσά­κι­σμα του φασι­σμού-ναζι­σμού είναι υπό­θε­ση του οργα­νω­μέ­νου εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος. Και προ­ϋ­πό­θε­ση για το ορι­στι­κό τσά­κι­σμα του τέρα­τος είναι η ασί­γα­στη, ατα­λά­ντευ­τη πάλη ενά­ντια στο ίδιο το σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που το γεν­νά και το αναπαράγει.

Ατέ­χνως

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο