Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολάκης ψευδόμενος…

«Παρα­λά­βα­με ένα σύστη­μα υγεί­ας που χρώ­στα­γε περί­που 930 εκατ. ευρώ και φέτος έχει 300 εκατ. ευρώ θετι­κό ταμεια­κό πλε­ό­να­σμα. Παρα­λά­βα­με ένα σύστη­μα που είχε απο­στε­λε­χω­θεί και σε τρία χρό­νια έχουν ανα­λά­βει υπη­ρε­σία πάνω από 18.000 άνθρω­ποι και είναι στα σκα­ριά να ανα­λά­βουν άλλοι 5.500″. Τάδε έφη Π. Πολά­κης για να «καθα­ρί­σει» το όνο­μά του από όσα το τελευ­ταίο διά­στη­μα γρά­φο­νται και λέγο­νται (Documento 23/2/2019).

Είναι όμως έτσι; Για­τί αυτό που εισπράτ­τει ο πολί­της είναι η υπο­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών Υγεί­ας και οι εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία τρέ­χουν και δε φτά­νουν, και έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν και μια σει­ρά ελλεί­ψεις. Τι δε μας λέει ο κ. Πολάκης;

Λέει ο κ. Πολά­κης: «Παρα­λά­βα­με ένα σύστη­μα που είχε απο­στε­λε­χω­θεί και σε τρία χρό­νια έχουν ανα­λά­βει υπη­ρε­σία πάνω από 18.000 άνθρω­ποι και είναι στα σκα­ριά να ανα­λά­βουν άλλοι 5.500» . Τι δε λέει:

Τη στιγ­μή που τα νοσο­κο­μεία αδειά­ζουν από προ­σω­πι­κό, που οι ελλεί­ψεις «χτυ­πά­νε κόκ­κι­νο» και απει­λού­νται με λου­κέ­το κλι­νι­κές και τμή­μα­τα, ο κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός δεν προ­βλέ­πει ούτε ευρώ για προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού, ενώ διευ­ρύ­νε­ται η «ευε­λι­ξία» στις εργα­σια­κές σχέ­σεις για­τρών και νοσηλευτών.

  1. Το 2010 οι εργα­ζό­με­νοι στην Υγεία ήταν 104.000. Σήμε­ρα κι ενώ οι ανά­γκες είναι για περισ­σό­τε­ρους από 104.000, οι εργα­ζό­με­νοι είναι 78.000, στα­θε­ροί τα τελευ­ταία τρία χρό­νια, με κάποιες αυξο­μειώ­σεις με εργα­ζό­με­νους με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας (ατο­μι­κές συμ­βά­σεις η διάρ­κεια των οποί­ων, στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση δεν ξεπερ­νά τα δύο χρόνια).
  2. Οι εργα­ζό­με­νοι με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας δεν πλη­ρώ­νο­νται από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό αλλά από το νοσο­κο­μείο — επιχείρηση
  3. Οι 5.500 που υπό­σχε­ται πότε και με ποια σχέ­ση εργα­σί­ας θα προ­σλη­φθούν; Πάλι συμ­βα­σιού­χοι τους οποί­ους θα πλη­ρώ­νει το νοσο­κο­μείο — επιχείρηση;

Λέει ο κ. Πολά­κης: «Παρα­λά­βα­με ένα σύστη­μα υγεί­ας που χρώ­στα­γε περί­που 930 εκατ. ευρώ και φέτος έχει 300 εκατ. ευρώ θετι­κό ταμεια­κό πλε­ό­να­σμα». Είναι έτσι και αν ναι πώς προ­έ­κυ­ψε αυτό;

– Στα κρα­τι­κά νοσο­κο­μεία μόνο το 85% των εργα­ζο­μέ­νων πλη­ρώ­νο­νται από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Το υπό­λοι­πο 15% πλη­ρώ­νε­ται από το νοσο­κο­μείο επι­χεί­ρη­ση (με έσο­δα από τα απο­γευ­μα­τι­νά ιατρεία  — άμε­σες επι­πρό­σθε­τες πλη­ρω­μές ασθε­νών — ασφα­λι­σμέ­νων). Το κον­δύ­λι του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού βαί­νει μειού­με­νο και αυτό των ιδί­ων εσό­δων των νοσο­κο­μεί­ων βαί­νει ταχύ­τα­τα αυξανόμενο.

–  Οι δαπά­νες για τα δημό­σια νοσο­κο­μεία μειώ­νο­νται το 2019 κατά 65 εκατ. ευρώ, που προ­στί­θε­νται στις μειώ­σεις κατά 363 εκατ. ευρώ το 2018. Μόνο σε 6 χρό­νια (από το 2013 μέχρι και το 2019), το πετσό­κομ­μα των κρα­τι­κών κον­δυ­λί­ων για τα νοσο­κο­μεία ξεπερ­νά το 30%. Και όπως ομο­λό­γη­σε ο υπουρ­γός, «η μειω­μέ­νη χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό υπερ­κα­λύ­πτε­ται με την αυξη­μέ­νη μετα­βί­βα­ση πόρων από τον ΕΟΠΥΥ στο ΕΣΥ», δηλα­δή από τις αυξη­μέ­νες εισφο­ρές των εργα­ζο­μέ­νων. Την ίδια ώρα, η κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση του ΕΟΠΥΥ παρα­μέ­νει στα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προ­ο­ρί­ζο­νται για την «κάλυ­ψη» των ανα­σφά­λι­στων και δεν επαρ­κούν ούτε για τα φάρ­μα­κά τους! Μόνο σε δύο χρό­νια (2016 — 2017) περι­κό­πη­καν 405 εκατ. ευρώ από την κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση προς τον Οργανισμό.

Ψέμα­τα, εμπαιγ­μός και κοροϊ­δία από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Πολά­κη για να κρύ­ψουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της που δια­μόρ­φω­σε τρα­γι­κή κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία και να εξω­ρα­ΐ­σουν την ασφυ­κτι­κή και επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί για τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα στο χώρο της Υγείας.

Όσο για την Πολα­κιά­δα, ανα­δύ­ε­ται όλη η δυσο­σμία του αστι­κού πολι­τι­κού συστήματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο