Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολακιάδας συνέχεια… με επιστροφή στα ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ

Η Πολι­τι­κή Γραμ­μα­τεία του ΣΥΡΙΖΑ απο­φά­σι­σε σήμε­ρα ομό­φω­να την επι­στρο­φή του Παύ­λου Πολά­κη στα ψηφο­δέλ­τια του κόμ­μα­τος, περί­που 20 μέρες μετά την επί­σης ομό­φω­νη από­φα­ση του Εκτε­λε­στι­κού Γρα­φεί­ου του ΣΥΡΙΖΑ που τον άφη­νε εκτός ψηφο­δελ­τί­ων, μετά από ανάρ­τη­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Ως αιτιο­λό­γη­ση για αυτή τη μετα­στρο­φή, προ­βλή­θη­κε η επι­στο­λή που απέ­στει­λε χθες στα κομ­μα­τι­κά όργα­να του ΣΥΡΙΖΑ ο Π. Πολά­κης, στην οποία ανα­γνώ­ρι­ζε «αστο­χί­ες» στην ανάρ­τη­σή του και επι­βε­βαί­ω­νε τη στή­ρι­ξή του στον πρό­ε­δρο του κόμματος.

Στην εισή­γη­σή του στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της Πολι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας, ο Αλ. Τσί­πρας έκα­νε λόγο για «επι­στο­λή γεν­ναί­ας αυτο­κρι­τι­κής» και για «πρά­ξη πολι­τι­κής ευθύ­νης», η οποία «μας ανα­γκά­ζει θα έλε­γα να επα­νε­κτι­μή­σου­με και τις αρχι­κές μας προθέσεις».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο