Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα σχεδιάζει να στείλει το ΝΑΤΟ

Η Βρε­τα­νία σχε­διά­ζει με τους συμ­μά­χους της ένα πιθα­νό σχέ­διο απο­στο­λής πολε­μι­κών πλοί­ων στο λιμά­νι της Οδησ­σού της Μαύ­ρης Θάλασ­σας, για να προ­σφέ­ρει προ­στα­τευ­τι­κή συνο­δεία σε πλοία που εξά­γουν ουκρα­νι­κά σιτη­ρά, πως ανα­φέ­ρουν βρε­τα­νι­κά και αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ.

Η βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα Daily Mail, γρά­φει σήμε­ρα ότι ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Λιθουα­νί­ας Γκα­μπριέ­λιους Λάν­τσμ­μπερ­γκις δήλω­σε χθες ότι συζή­τη­σε τη δημιουρ­γία ενός τέτοιου «προ­στα­τευ­τι­κού δια­δρό­μου» από την Οδησ­σό με τη Βρε­τα­νί­δα υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Λιζ Τρας. Είπε επί­σης ότι ένας «συνα­σπι­σμός των πρό­θυ­μων», που απο­τε­λεί­ται από χώρες του ΝΑΤΟ και άλλα έθνη που εξαρ­τώ­νται από τα σιτη­ρά, όπως η Αίγυ­πτος, μπο­ρεί να είναι πρό­θυ­μος να δεσμεύ­σει στρα­τιω­τι­κούς πόρους για να ενι­σχύ­σει την προ­στα­σία και να απο­τρέ­ψει εκτε­τα­μέ­νες ελλεί­ψεις τροφίμων.

Εξάλ­λου, σύμ­φω­να με τους Times, το σχέ­διο προ­βλέ­πει ότι τα συμ­μα­χι­κά ναυ­τι­κά θα καθα­ρί­σουν την περιο­χή γύρω από το λιμά­νι της Οδησ­σού από ρωσι­κές νάρ­κες για να προ­στα­τεύ­σουν τα πολε­μι­κά σκά­φη αλλά και τα φορ­τη­γά πλοία που μετα­φέ­ρουν τα ζωτι­κά προ­ϊ­ό­ντα από τα πολε­μι­κά πλοία του Πούτιν.

Υπάρ­χουν έξι πλοία του ρωσι­κού Στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας και δύο υπο­βρύ­χια στη θάλασ­σα που απει­λούν επί του παρό­ντος την ασφά­λεια των εμπο­ρευ­μα­τι­κών πλοί­ων, σύμ­φω­να με ουκρα­νι­κές πηγές.

Θα ανα­πτυ­χθούν επί­σης πύραυ­λοι μεγά­λου βελη­νε­κούς για να απο­τρέ­ψουν κάθε ρωσι­κή προ­σπά­θεια να υπο­νο­μεύ­σει τον διά­δρο­μο. Η Δανία, σε κοι­νή ανα­κοί­νω­ση με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, υπο­σχέ­θη­κε χθες να παρά­σχει μια παρ­τί­δα αντι­πλοϊ­κών πυραύ­λων «Harpoon» και έναν εκτο­ξευ­τή, για να επε­κτεί­νει το βελη­νε­κές κρού­σης της Ουκρα­νί­ας και να υπε­ρα­σπι­στεί τα εμπο­ρευ­μα­τι­κά πλοία που εξά­γουν σιτη­ρά. Τα Harpoons, κατα­σκευα­σμέ­να από την Boeing Co., θα μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για να απω­θή­σουν το ρωσι­κό ναυ­τι­κό μακριά από τα λιμά­νια της Μαύ­ρης Θάλασ­σας της Ουκρα­νί­ας, επι­τρέ­πο­ντας την επα­νέ­ναρ­ξη των εξα­γω­γών σιτη­ρών και άλλων γεωρ­γι­κών προϊόντων.

Η απο­στο­λή των Harpoons είναι μία κίνη­ση που ενδε­χο­μέ­νως να οδηξ­γή­σει σε κλι­μά­κω­ση και επέ­κτα­ση της σύγκρου­σης, καθώς μέχρι σήμε­ρα καμία χώρα δεν ήθε­λε να στεί­λει τους συγκε­κρι­μέ­νους πυραύ­λους, υπό το φόβο των αντι­ποί­νων από τη Ρωσία εάν ένα πλοίο της βυθι­στεί με ένα Harpoon.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο