Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πολεμική οικονομία»

Οι ιαχές για πέρα­σμα της ευρω­παϊ­κής «αμυ­ντι­κής» βιο­μη­χα­νί­ας σε λει­τουρ­γία «πολε­μι­κής οικο­νο­μί­ας», με τις οποί­ες παρου­σί­α­σε προ­χτές η Κομι­σιόν το 3ο σκέ­λος του σχε­δί­ου της για παρα­πέ­ρα αύξη­ση της στρα­τιω­τι­κής στή­ρι­ξης του Κιέ­βου και συνο­λι­κό­τε­ρη αύξη­ση της παρα­γω­γής πυρο­μα­χι­κών και πυραύ­λων στα κρά­τη — μέλη, είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κές για τη νέα φάση κλι­μά­κω­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών και των πολε­μι­κών προ­ε­τοι­μα­σιών, όπως και για τα νέα δει­νά που προ­δια­γρά­φουν για τους λαούς.

Το σχέ­διο της ΕΕ που συμ­φω­νή­θη­κε τον Μάρ­τη και προ­βλέ­πε­ται να τεθεί σε εφαρ­μο­γή έως το καλο­καί­ρι του 2023, περι­λαμ­βά­νει 1 δισ. ευρώ για την επι­πλέ­ον παρο­χή πυρο­μα­χι­κών στην Ουκρα­νία από τα απο­θέ­μα­τα των στρα­τών των κρα­τών — μελών και άλλο 1 δισ. ευρώ για την από κοι­νού αγο­ρά πυρο­μα­χι­κών και πυραύ­λων, με στό­χο την ανα­πλή­ρω­ση των απο­θε­μά­των των κρα­τών — μελών και την απρό­σκο­πτη συνέ­χι­ση της στρα­τιω­τι­κής στή­ρι­ξης του Κιέβου.

Το τρί­το σκέ­λος του σχε­δί­ου προ­βλέ­πει χρη­μα­το­δο­τή­σεις επι­πλέ­ον 1 δισ. ευρώ προς τις «αμυ­ντι­κές» βιο­μη­χα­νί­ες της ΕΕ (500 εκατ. από την ΕΕ και άλλα τόσα από τα κρά­τη — μέλη), για την αύξη­ση της παρα­γω­γής τους. Οπως ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά, στό­χος είναι μέσα σε 12 μόλις μήνες να αυξή­σει η ΕΕ την παρα­γω­γι­κή της ικα­νό­τη­τα σε 1 εκα­τομ­μύ­ριο βλή­μα­τα πυρο­βο­λι­κού τον χρό­νο. Σ’ αυτήν την κατεύ­θυν­ση, ρόλο ανα­λαμ­βά­νουν και τα Ελλη­νι­κά Αμυ­ντι­κά Συστή­μα­τα, εμπλέ­κο­ντας τη χώρα ακό­μα πιο βαθιά στον πόλε­μο και στη σύγκρου­ση ΝΑΤΟ — Ρωσίας.

Συνο­λι­κό­τε­ρα, η στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη των κρα­τών — μελών της ΕΕ στην Ουκρα­νία υπο­λο­γί­ζε­ται πως έχει ήδη φθά­σει στα 12 δισ. ευρώ, εκ των οποί­ων 3,6 δισ. μέσω του «Ευρω­παϊ­κού Μηχα­νι­σμού για την Ειρήνη».

Τερά­στια αύξη­ση κατα­γρά­φε­ται και στις στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες σε όλα τα κρά­τη — μέλη της ΕΕ, προ­δί­δο­ντας την πολε­μι­κή προ­ε­τοι­μα­σία. Στα κρά­τη της Κεντρι­κής και Δυτι­κής Ευρώ­πης (περι­λαμ­βά­νε­ται και η Βρε­τα­νία) οι στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες ανήλ­θαν σε 345 δισ. δολά­ρια το 2022, ξεπερ­νώ­ντας για πρώ­τη φορά σε πραγ­μα­τι­κούς όρους τις αντί­στοι­χες δαπά­νες του 1989 και κατα­γρά­φο­ντας αύξη­ση 30% μέσα στην τελευ­ταία δεκαετία.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά είναι τα παρα­δείγ­μα­τα της Γερ­μα­νί­ας, με τη δημιουρ­γία ειδι­κού στρα­τιω­τι­κού ταμεί­ου ύψους 100 δισ. ευρώ, για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της ανα­συ­γκρό­τη­σης του στρα­τού της τα επό­με­να χρό­νια, όπως και της Πολω­νί­ας, οι «αμυ­ντι­κές» δαπά­νες της οποί­ας θα αντι­στοι­χούν φέτος στο 3% του ΑΕΠ.

Ολα αυτά τα σχέ­δια «κου­μπώ­νουν» και με την υπο­στή­ρι­ξη της αυξη­μέ­νης και μονι­μό­τε­ρης παρου­σί­ας των ΝΑΤΟι­κών δυνά­με­ων στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, των τερά­στιων πολυ­ε­θνι­κών ασκή­σε­ων της λυκο­συμ­μα­χί­ας κ.ο.κ.

Οι λαοί εκτί­θε­νται σε ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρους κιν­δύ­νους, ενώ με όλους τους τρό­πους πλη­ρώ­νουν και τις τερά­στιες δαπά­νες για τους εξο­πλι­σμούς. Την ίδια ώρα που ρέουν τα δισ. για τους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών, οι ανά­γκες του λαού και της νεο­λαί­ας πετσο­κό­βο­νται και δεν χωρά­νε στα «κοστο­λο­γη­μέ­να» και «ρεα­λι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα» των κυβερ­νή­σε­ων και των κομ­μά­των του κεφαλαίου.

Ολα τα παρα­πά­νω βέβαια περ­νά­νε στα «ψιλά», δεν χωρά­νε στις απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κές κοκο­ρο­μα­χί­ες ανά­με­σα σε ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, στα κόμ­μα­τα αυτά δηλα­δή που ήδη από το φθι­νό­πω­ρο του 2022 ψήφι­ζαν από κοι­νού στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ψήφι­σμα που επι­κρο­τού­σε την από­φα­ση της ΕΕ και των κρα­τών — μελών να «αυξή­σουν μαζι­κά τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια προς την Ουκρα­νία», ζητώ­ντας τη συγκρό­τη­ση «ενός μηχα­νι­σμού στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας μέσω εκμί­σθω­σης και δανει­σμού για την Ουκρα­νία», και καλώ­ντας σε συντο­νι­σμό τις κυβερ­νή­σεις για τις παρα­δό­σεις όπλων στο Κίεβο.

Κι αν απρο­κά­λυ­πτα πλέ­ον δηλώ­νουν ότι η ανά­γκη των ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λί­ων είναι η «πολε­μι­κή οικο­νο­μία», το ανα­γκαίο για τον λαό είναι να γυρί­σει την πλά­τη στην ΕΕ του πολέ­μου και τα κόμ­μα­τά της, να ισχυ­ρο­ποι­ή­σει το ΚΚΕ και την πάλη ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο!

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τη στή­λη «Η Άπο­ψή μας» του «Ριζο­σπά­στη»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο