Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ συμμετέχει σε τουρκική αποβατική άσκηση με σενάριο κατάληψης νησιού!!!

Μετά την συμ­με­το­χή αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σε τουρ­κι­κή άσκη­ση που περιεί­χε σενά­ριο κατά­λη­ψης νησιού («Γαλά­ζια Πατρί­δα»), αυτών δηλα­δή που τα αστι­κά κόμ­μα­τα εμφα­νί­ζουν εδώ στην Ελλά­δα ως εγγυ­η­τές των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, αμε­ρι­κα­νι­κό απο­βα­τι­κό σκά­φος θα συμ­με­τά­σχει στην τουρ­κι­κή πολυ­ε­θνι­κή άσκη­ση EFES που ξεκι­νά σήμερα.

Η …λεπτο­μέ­ρεια είναι πως πρό­κει­ται για απο­βα­τι­κή άσκη­ση (είναι προ­φα­νές που θέλουν να κάνουν από­βα­ση οι τουρ­κι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις στο Αιγαίο)!!!

Το απο­βα­τι­κό σκά­φος των ΗΠΑ που θα συμ­με­τά­σχει στην άσκη­ση είναι το «USS Arlington», το οποίο μάλι­στα πριν πάει στην Σμύρ­νη, βρι­σκό­ταν στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στην περιο­χή που έχει μετα­τρα­πεί σε μια μεγά­λη αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση, η οποία κατά τα κόμ­μα­τα του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού τόξου παρέ­χει ασφά­λεια στην χώρα μας…

Σύμ­φω­να δε με την ανα­κοί­νω­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, το «Arlington» και δυνά­μεις της 22ης Εκστρα­τευ­τι­κής Μονά­δας Πεζο­ναυ­τών (MEU) θα διε­ξά­γουν επι­χει­ρή­σεις προς υπο­στή­ρι­ξη της άσκη­σης FES22 «για την ενί­σχυ­ση της δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας με έναν βασι­κό σύμ­μα­χο του ΝΑΤΟ».

«Η άσκη­ση EFES είναι μια εξαι­ρε­τι­κή ευκαι­ρία για τους πεζο­ναύ­τες της 22 MEU να βελ­τιώ­σουν την ικα­νό­τη­τα και τη δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τά μας με τους Τούρ­κους Συμ­μά­χους μας και άλλους εταί­ρους που συμ­με­τέ­χουν στην άσκη­ση», δήλω­σε ο Αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης Christopher Myette, εκτε­λε­στι­κός αξιω­μα­τι­κός της 22ης MEU.

Η τουρ­κι­κή άσκη­ση έχει θέσει σε επι­φυ­λα­κή τις ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις στο Αιγαίο.

Πηγή: 902.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο