Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολικές θερμοκρασίες φέρνει η κακοκαιρία «Ελπίς» σε διαδοχικά κύματα- Ποιες περιοχές θα πλήξει

Σημα­ντι­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας ανα­μέ­νε­ται στη χώρα μας τις επό­με­νες του­λά­χι­στον πέντε ημέ­ρες, σύμ­φω­να και με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών. Αιτία θα είναι η ανά­πτυ­ξη ενός ισχυ­ρού διπό­λου ατμο­σφαι­ρι­κών πιέ­σε­ων μετα­ξύ της Δυτι­κής και της Ανα­το­λι­κής Ευρώπης.

Συγκε­κρι­μέ­να, η επέ­κτα­ση ενός πεδί­ου υψη­λών ατμο­σφαι­ρι­κών πιέ­σε­ων πάνω από την Δυτι­κή Ευρώ­πη και η παράλ­λη­λη πτώ­ση της ατμο­σφαι­ρι­κής πίε­σης πάνω από την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη θα έχει ως απο­τέ­λε­σμα την επι­κρά­τη­ση βορειο­δυ­τι­κών ανέ­μων που θα επι­τρέ­ψουν την μετα­φο­ρά πολύ ψυχρών και ξηρών αερί­ων μαζών προς την περιο­χή της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ευρώ­πης. Η ψυχρή εισβο­λή θα αρχί­σει να επη­ρε­ά­ζει τη χώρα μας από σήμε­ρα (21/01) το από­γευ­μα από τα βόρεια και ανα­μέ­νε­ται να επε­κτα­θεί στα νότια έως και το τέλος του Σαβ­βά­του 22/01, καθώς ένα ψυχρό μέτω­πο ανα­μέ­νε­ται να έχει σαρώ­σει όλη τη χώρα.

Σήμε­ρα, Παρα­σκευή, ανα­μέ­νο­νται βρο­χές κυρί­ως στη Δυτι­κή Ελλά­δα και στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, στην Κρή­τη και στις Κυκλά­δες. Στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου μετά τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν και τοπι­κές καται­γί­δες, που δεν απο­κλεί­ε­ται να συνο­δεύ­ο­νται από τοπι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις μικρού μεγέ­θους. Στην υπό­λοι­πη χώρα ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές και ασθε­νείς βρο­χές κυρί­ως μετά το μεσημέρι.

Χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται αρχι­κά στα ορει­νά της Δυτι­κής και Βόρειας Ελλά­δας πάνω από τα 1.100–1.300 μέτρα. Από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, με τη στα­δια­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας από τα βόρεια, χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται επί­σης σε πεδι­νά τμή­μα­τα της Μακε­δο­νί­ας, της Θρά­κης, ενώ μέσα στη νύχτα και της Θεσ­σα­λί­ας. Τις νυχτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες κυρί­ως στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά θα σημειω­θεί παγετός.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑10 έως 9 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη βόρεια Ελλά­δα από ‑11 έως 10, στην Ήπει­ρο από ‑6 έως 13 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από ‑6 έως 14, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από ‑1 έως 15, στα νησιά του Ιονί­ου από 4 έως 13, στα νησιά του βόρειου Αιγαί­ου από ‑2 έως 12 βαθ­μούς, ενώ στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από 1 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά νοτιο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 6 Μπο­φόρ στα πελά­γη και θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς μετά τις μεσημ­βρι­νές ώρες έως 6 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών μετά τις μεσημ­βρι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά νοτιο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 3–4 Μπο­φόρ και στα νοτιο­α­να­το­λι­κά έως 5 Μπο­φόρ, ενώ στρο­φή των ανέ­μων ανα­μέ­νε­ται μετά τις μεσημ­βρι­νές ώρες σε βορειο­δυ­τι­κούς με εντά­σεις έως 4 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 1 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά ασθε­νείς από διά­φο­ρες διευ­θύν­σεις που γρή­γο­ρα θα εντα­θούν σε βορειο­δυ­τι­κούς με εντά­σεις έως 4 Μπο­φόρ και στο Θερ­μαϊ­κό έως 5–6 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 2 έως 7 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Αρχι­κά στη δυτι­κή Μακε­δο­νία και βαθ­μιαία και στα υπό­λοι­πα αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά και από το από­γευ­μα σε περιο­χές με χαμη­λό υψόμετρο.

Ανε­μοι: Αρχι­κά νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5, γρή­γο­ρα όμως θα στρα­φούν σε βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων 5 με 6 μπο­φόρ με ενί­σχυ­ση από τις βρα­δι­νές ώρες.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑03 (μεί­ον 3) έως 08 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

   ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά και από το από­γευ­μα και στα ημιο­ρει­νά της Ηπείρου.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ και από το από­γευ­μα βορειο­δυ­τι­κοί 5 με 6 και βαθ­μιαία στο Ιόνιο τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου από 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές από τις μεσημ­βρι­νές ώρες. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν από το από­γευ­μα στα ορει­νά της Θεσ­σα­λί­ας και της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς οι οποί­ες τη νύχτα θα επε­κτα­θούν και στα ημιο­ρει­νά των περιο­χών αυτών.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ. Από τις μεσημ­βρι­νές ώρες και από τα βόρεια θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­δυ­τι­κούς 5 με 6 μπο­φόρ που τη νύχτα θα ενισχυθούν.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

   ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στην Κρή­τη σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και πρό­σκαι­ρα έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

   ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και πρό­σκαι­ρα έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

   ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις οι οποί­ες βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από το από­γευ­μα θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και χιό­νια στα ορει­νά. Τη νύχτα θα χιο­νί­σει και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψόμετρο.

Ανε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ που από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­δυ­τι­κούς και θα ενισχυθούν.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία «Ελπίς» αύριο Σάββατο

Δια­δο­χι­κά και­ρι­κά συστή­μα­τα προ­βλέ­πε­ται να προ­κα­λέ­σουν κακο­και­ρία με το όνο­μα «ΕΛΠΙΣ» (ELPIS) στη χώρα μας τις επό­με­νες ημέ­ρες σύμ­φω­να με έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας (ΕΜΥ). Το πρώ­το και­ρι­κό σύστη­μα θα επη­ρε­ά­σει τη χώρα από το Σάβ­βα­το (22/1) και το δεύ­τε­ρο, που θα είναι πιο ισχυ­ρό, από τη Δευ­τέ­ρα (24/1).

Τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά θα είναι οι πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, οι πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μα και σε πεδι­νές περιο­χές της βόρειας και της ανα­το­λι­κής Ελλά­δας καθώς και στα νησιά του Αιγαί­ου και οι βόρειοι άνε­μοι εντά­σε­ως 8 με 9 μπο­φόρ στα ανατολικά.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

1) Χαμη­λές θερμοκρασίες

Από το Σάβ­βα­το ανα­μέ­νε­ται βαθ­μιαία πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας σε όλη τη χώρα. Επι­ση­μαί­νε­ται ότι από τη Δευ­τέ­ρα έως την Τετάρ­τη (26/1) οι θερ­μο­κρα­σί­ες θα είναι πολύ χαμη­λές και οι μέγι­στες τιμές τους δε θα ξεπε­ρά­σουν τους 2 με 3 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Παράλ­λη­λα ο παγε­τός θα είναι ισχυ­ρός και ειδι­κά στην κεντρι­κή και τη βόρεια χώρα τοπι­κά ολικός.

2) Χιο­νο­πτώ­σεις

α) το Σάβ­βα­το (22/1) θα επη­ρε­α­στούν με χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μα και πεδι­νές περιο­χές αρχι­κά της Μακε­δο­νί­ας και της Θρά­κης και βαθ­μιαία της Θεσ­σα­λί­ας, της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της Εύβοιας. Προς το βρά­δυ χιο­νο­πτώ­σεις θα ξεκι­νή­σουν σε όλο το Αιγαίο και κατά τόπους στο κεντρι­κό και το βόρειο τμή­μα του θα είναι πυκνές.

β) την Κυρια­κή (23/1) ανα­μέ­νε­ται ύφε­ση των φαι­νο­μέ­νων στα ηπει­ρω­τι­κά, ενώ στην Εύβοια και σε όλο το Αιγαίο θα συνε­χι­στούν κατά δια­στή­μα­τα οι πυκνές χιονοπτώσεις.

γ) τη Δευ­τέ­ρα (24/1) οι χιο­νο­πτώ­σεις θα εντα­θούν και θα είναι τοπι­κά πυκνές αρχι­κά στο κεντρι­κό και το βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία και την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και βαθ­μιαία στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο και σε όλο το νότιο Αιγαίο μέχρι την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα. Κατά δια­στή­μα­τα χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειώ­νο­νται στη Μακε­δο­νία και τη Θράκη.

δ) την Τρί­τη (25/1) τα φαι­νό­με­να θα παρου­σιά­σουν ύφε­ση στη βόρεια χώρα, αλλά στις υπό­λοι­πες περιο­χές θα συνε­χι­στούν οι πυκνές χιονοπτώσεις.

3) Θυελ­λώ­δεις Άνεμοι

Τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη θα επι­κρα­τούν στην ανα­το­λι­κή Ελλά­δα και κυρί­ως στην περιο­χή του Αιγαί­ου θυελ­λώ­δεις έως πολύ θυελ­λώ­δεις βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι (8 με 9 μποφόρ).

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο