Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολιτικά χαϊδολογήματα σε κοινή θέα, παράταξη Πατούλη, Τζήμερος και εγκληματίες χρυσαυγίτες

Σε πολι­τι­κά χαϊ­δο­λο­γή­μα­τα επι­δό­θη­καν σήμε­ρα το από­γευ­μα σε κοι­νή θέα, κατά τη διάρ­κεια του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου, η διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας του Γ. Πατού­λη, το φασι­στοει­δές Τζή­με­ρος και η παρά­τα­ξη της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής.

Οι μάσκες έπε­σαν για άλλη μια φορά, όταν οι τρεις τους, έμει­ναν μόνοι στην αίθου­σα και ψήφι­σαν την πρό­τα­ση του Τζή­με­ρου να διε­ξα­χθεί συζή­τη­ση εκτός ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης με θέμα «Τάξη και Ασφά­λεια στις συνε­δριά­σεις του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου». Ολες οι υπό­λοι­πες παρα­τά­ξεις απο­χώ­ρη­σαν από το χώρο.

Ο ρόλος που έχει ανα­τε­θεί στον Τζή­με­ρο και που απο­κα­λύ­πτε­ται με ξεδιά­ντρο­πο πια τρό­πο φάνη­κε και κατά τη διάρ­κεια συζή­τη­σης του θέμα­τος για την ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση του κτι­ρί­ου «Σπί­τι του Αγω­νι­στή». Εκεί, ο Τζή­με­ρος, με την τοπο­θέ­τη­σή του προ­κά­λε­σε την άμε­ση απο­χώ­ρη­ση των παρα­τά­ξε­ων του Γ. Σγου­ρού, της Ρ. Δού­ρου και της Μ. Τσί­χλη (από την παρά­τα­ξη «Ανυ­πό­τα­κτη Αττι­κή») και βέβαια της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης. Καμία έκπλη­ξη δεν προ­κά­λε­σε το γεγο­νός πως ο πρό­ε­δρος του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Χρ. Θεο­δω­ρα­κό­που­λος άφη­σε τον Τζή­με­ρο να «ξερά­σει» τον αντι­κομ­μου­νι­στι­κό εμε­τό, κάτι που επι­βε­βαιώ­νει το ρόλο που έχει ανα­τε­θεί στο Τζήμερο.

Για το θέμα, τοπο­θε­τή­θη­κε ο περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Στέ­λιος Μπε­νε­τά­τος, ανα­φέ­ρο­ντας ανά­με­σα σε άλλα: «Είναι προς αιώ­νια τιμή του ΚΚΕ που σήκω­σε το κύριο βάρος της αντί­στα­σης στους ναζί κατα­κτη­τές και είναι ο ελά­χι­στος φόρος τιμής που μπο­ρού­με να δώσου­με σε αυτούς τους αγω­νι­στές που τώρα στα γερά­μα­τά τους τούς οφεί­λου­με μία περί­θαλ­ψη και όλη η συντε­ταγ­μέ­νη πολι­τεία έπρε­πε με όλους τους τρό­πους να βοηθάει».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο