Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολιτικές αθλιότητες του Γ. Βαρουφάκη ενάντια στο ΚΚΕ

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

«Δεν απο­δε­χό­με­θα το αφή­γη­μα ότι το ΚΚΕ πρό­κει­ται για ένα έντι­μο αλλά ουτο­πι­κό κόμ­μα. Είμα­στε οι μόνοι που συν­δυά­ζου­με την ουτο­πία, το ήθος και το ρεα­λι­σμό. Γι’ αυτό υπάρ­χου­με… Εμείς δεν πρό­κει­ται να γίνου­με ένα άλλο συντη­ρη­τι­κό κόμ­μα, όπως είναι το ΚΚΕ».

Αυτά είπε ο κ. Γιά­νης Βαρου­φά­κης μιλώ­ντας χθες στην διευ­ρυ­μέ­νη Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του κόμ­μα­τός του, του ΜεΡΑ25.

Πρό­κει­ται – υπεν­θυ­μί­ζου­με – για τον ίδιο κύριο που στις 28 Γενά­ρη 2015, όταν ανα­λάμ­βα­νε τα καθή­κο­ντά του ως υπουρ­γός της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μιλού­σε για την ανα­γκαιό­τη­τα του… «λιτού βίου». Στον ελλη­νι­κό λαό, στους εργα­ζό­με­νους, που είχαν γονα­τί­σει από την καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση και τα μνη­μό­νια, ο κ. Βαρου­φά­κης έλε­γε τότε πως πρέ­πει να αρκε­στούν στον «λιτό βίο» και στα ψίχου­λα που θα τους έδι­νε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι ο ίδιος κύριος που, παρά την «δημιουρ­γι­κή ασά­φεια» του πολι­τι­κού του λόγου, ήταν αρκού­ντως σαφής όταν συμ­φω­νού­σε με το 70% των μέτρων του 2ου μνη­μο­νί­ου. «Σε αυτές τις μεταρ­ρυθ­μί­σεις θα προ­σθέ­σου­με περί το 70% των μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων ή δεσμεύ­σε­ων που υπάρ­χουν στο υπάρ­χων μνη­μό­νιο. Δεσμεύ­σεις με τις οποί­ες ως σώφρο­νες άνθρω­ποι δεν έχου­με καμία αντίρ­ρη­ση», σημεί­ω­νε στις 9 Φλε­βά­ρη 2015 κατά τη διάρ­κεια των προ­γραμ­μα­τι­κών δηλώ­σε­ων της κυβέρνησης.

Μήπως όμως δεν ήταν ο κ. Βαρου­φά­κης αυτός που, ως υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, είχε συνυ­πο­γρά­ψει την περί­φη­μη συμ­φω­νία της 20ης Φλε­βά­ρη 2015, η οποία απο­τέ­λε­σε την κατο­χύ­ρω­ση των αντι­λαϊ­κών μέτρων του 1ου και του 2ου μνη­μο­νί­ου, ενώ άνοι­ξε το δρό­μο για το επό­με­νο, 3ο μνη­μό­νιο; Ναι, ο ίδιος ήταν.

Ο ιδρυ­τής του ΜεΡΑ25 – το οποίο «δεν πρό­κει­ται να γίνει συντη­ρη­τι­κό κόμ­μα όπως είναι το ΚΚΕ» – ήταν ο ίδιος κύριος που στις 10 Ιού­λη 2015 ψήφι­ζε «ΝΑΙ» στο 3ο μνη­μό­νιο δια επι­στο­λι­κής ψήφου.

Varoufakis letter«Αξιό­τι­μη κυρία Πρόεδρε,

Σας γνω­ρί­ζω ότι αδυ­να­τώ να παρευ­ρε­θώ στη σημε­ρι­νή ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία. Επι­θυ­μώ διά της παρού­σης να δηλώ­σω ότι εάν ήμουν σε θέση να ψηφί­σω στη σημε­ρι­νή ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία επί του σχε­δί­ου νόμου του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών “Για τη δια­πραγ­μά­τευ­ση και σύνα­ψη δανεια­κής σύμ­βα­σης με τον Ευρω­παϊ­κό Μηχα­νι­σμό Στα­θε­ρό­τη­τας (ESM)

θα ψήφι­ζα ΝΑΙ»

Με τιμή,
Βαρου­φά­κης Γιάνης.
Βου­λευ­τής Β’ Αθηνών»

Ανα­φε­ρό­μα­στε στον ίδιο πολι­τι­κό που, λίγο πριν τις εκλο­γές της 7ης Ιού­λη 2019, δια­λα­λού­σε δημό­σια, σαν άλλος Φώτης Κου­βέ­λης, την προ­θυ­μία του να συνερ­γα­στεί «και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη ΝΔ». Έτοι­μος δηλα­δή να «βάλει πλά­τη» για την υλο­ποί­η­ση βαθιά αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών τις οποί­ες παρι­στά­νει ότι αντιπολιτεύεται.

Σήμε­ρα, ο κ. Βαρου­φά­κης και το ΜεΡΑ25 έρχε­ται να ξανα­σερ­βί­ρει την ίδια, ξανα­ζε­στα­μέ­νη, σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής συντα­γής σού­πα περί ανθρώ­πι­νου καπι­τα­λι­σμού, «Green Deal», «πρά­σι­νης οικο­νο­μί­ας», «μεταρ­ρύθ­μι­σης» της ΕΕ, κεϊν­σια­νών οικο­νο­μι­κών μοντέ­λων ως αντί­δο­το στην… «χρε­ο­δου­λο­πα­ροι­κία».

Κάτω από τον φερε­τζέ μιας ψευ­δε­πί­γρα­φης ριζο­σπα­στι­κό­τη­τας και ασα­φών ρητο­ρι­κών σχη­μά­των περί «ουμα­νι­στι­κού μετα­κα­πι­τα­λι­σμού» κρύ­βε­ται η προ­σπά­θεια να εγκλω­βι­σμού εργα­τι­κών-λαϊ­κών στρω­μά­των στην μοι­ρο­λα­τρία της δια­χεί­ρι­σης του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος, καλ­λιερ­γώ­ντας σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές αυταπάτες.

Ξέρει πολύ καλά ο Γ. Βαρου­φά­κης και το κόμ­μα του τι είναι συντή­ρη­ση και τι πρό­ο­δος. Γι’ αυτό και επι­τί­θε­ται στο ΚΚΕ χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς το «συντη­ρη­τι­κό», για­τί είναι το μονα­δι­κό κόμ­μα που προ­τεί­νει ένα δια­φο­ρε­τι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης από το δικό τους, που μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει στους εργα­ζό­με­νους, αυτούς που παρά­γουν τον πλού­το, όλα όσα έχουν ανά­γκη και όλα όσα τους ανήκουν.

Θέλουν να πεί­σουν τους εργα­ζό­με­νους πως αυτά που προ­τεί­νει το ΚΚΕ είναι «ξεπε­ρα­σμέ­να» και «ανε­φάρ­μο­στα». Θέλουν ο λαός να μη βλέ­πει άλλη προ­ο­πτι­κή στον ορί­ζο­ντα, εκτός απ’ αυτή που του «προ­σφέ­ρει» το σημε­ρι­νό πολι­τι­κό σύστη­μα, με τις φιλε­λεύ­θε­ρες και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές του αποχρώσεις.

Σε τελευ­ταία ανά­λυ­ση, το να μιλά­ει ο κ. Βαρου­φά­κης για «εντι­μό­τη­τα» και «ήθος», ψέγο­ντας το ΚΚΕ, πάει πολύ, πάρα πολύ. Αλλά, ποιός έχα­σε την ντρο­πή για να την βρει εκεί­νος που σε όλη την πολι­τι­κή του δια­δρο­μή έμα­θε να «βγά­ζει φλας αρι­στε­ρά και να στρί­βει δεξιά».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο