Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολιτική συγκέντρωση ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ — Δημ. Κουτσούμπας: Ο λαός και η νεολαία έχουν μπροστά και δίπλα τους το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, πολύτιμα στηρίγματα στον δίκαιο αγώνα τους 🎥+ΦΩΤΟ

Σε πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Χανί­ων του ΚΚΕ, στο Εθνι­κό Στά­διο Χανί­ων με τίτλο: «Αδιέ­ξο­δα δεν υπάρ­χουν! Με το ΚΚΕ στον αγώ­να μπο­ρού­με να νική­σου­με», μίλη­σε το Σάβ­βα­το 17 Φλε­βά­ρη ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 🎥 Ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα στα Χανιά (LIVE)

Το άνοιγ­μα της εκδή­λω­σης έκα­νε ο Σπύρος Αγριμάκης, μέλος του Γρα­φεί­ου της Επι­τρο­πής Περιο­χής Κρή­της του ΚΚΕ και γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Χανί­ων του ΚΚΕ. Στη συγκέ­ντρω­ση παρα­βρέ­θη­καν ο Τηλέ­μα­χος Δημου­λάς, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, ο Σάβ­βας Βασι­λειά­δης, μέλος της ΚΕ και γραμ­μα­τέ­ας της ΚΟ Κρή­της του ΚΚΕ, οι Περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αλ. Μαρι­νά­κης και Νίκος Μανου­σά­κης και πολ­λοί δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» σε δήμους των Χανίων.

Μετά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ακο­λού­θη­σαν παρεμ­βά­σεις από τον Γιάννη Σκα­λιδάκη ΕΔΙΠ Τμή­μα­τος Πολι­τι­κής Επι­στή­μης του Πανε­πι­στη­μί­ου Κρή­της, υπο­ψή­φιο με την «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στον  Δήμου  Κισ­σά­μου, τον Γιώρ­γο Μυλωνάκη, μαθη­μα­τι­κό,  υπο­ψή­φιο με την «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στην Περι­φέ­ρεια Κρή­της, τον Γιάννη Τσουκάτο, αρχι­τέ­κτο­να μηχα­νι­κό, ιδρυ­τι­κό μέλος της πρω­το­βου­λί­ας Χανιώ­των για το στρα­τό­πε­δο «Μαρ­κό­που­λου», μέλος του ΔΣ Συσ­σι­τί­ων Σπλα­τζιας και τον Στα­μά­τη Σαρι­δά­κη, γραμ­μα­τέα του ΔΣ του Συν­δέ­σμου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Χανιων.

Παρα­τί­θε­νται απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία του Δ. Κουτσούμπα:

«Φίλες και φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Τώρα είναι η ώρα της μάχης, της απο­φα­σι­στι­κής συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ. Αυτό το μήνυ­μα στέλ­νου­με σήμε­ρα στα Χανιά, σε ολό­κλη­ρη την Κρήτη.

Για­τί όταν ο πραγ­μα­τι­κός αντί­πα­λος, το κεφά­λαιο και η εξου­σία του εξα­πο­λύ­ει ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση, παίρ­νεις θέση μάχης απέ­να­ντί του, να σώσεις ό,τι σώζε­ται, δεν ξεκι­νάς από πριν να μετράς απώ­λειες. Άλλω­στε η καλύ­τε­ρη άμυ­να είναι η επί­θε­ση, ή πιο σωστά η αντε­πί­θε­ση με το ΚΚΕ.
Έχει ο αντί­πα­λος τις δυνά­μεις του, στη φάση αυτή την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, απο­φα­σι­σμέ­νη να τα σαρώ­σει όλα, τα κόμ­μα­τα που μόνι­μα βάζουν πλά­τη, το εχθρι­κό για τον λαό κρά­τος του, τους μηχα­νι­σμούς του. Έχει όμως και η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός, τις δικές του δυνά­μεις, τα δικά του όπλα, την οργά­νω­ση, την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, την αλληλεγγύη.

Τέτοιες δυνά­μεις, τέτοια όπλα απο­δει­κνύ­ουν ότι δια­θέ­τουν οι αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι που δίνουν μια μεγά­λη μάχη με τα αγω­νι­στι­κά μπλό­κα τους, οι φοι­τη­τές και οι εκπαι­δευ­τι­κοί με τα μεγα­λειώ­δη συλ­λα­λη­τή­ριά τους για πάνω από έναν μήνα, οι εργά­τες με τις απερ­γί­ες τους σε μια σει­ρά κλάδους.

Και έχου­με δρό­μο ακό­μα, ώστε νέες εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνά­μεις να μπουν στη μάχη.

Αυτό πρέ­πει να γίνει κι αυτό θα γίνει μπρο­στά και στη μεγά­λη πανερ­γα­τι­κή απερ­γία που έχουν προ­κη­ρύ­ξει εκα­το­ντά­δες σωμα­τεία, Εργα­τι­κά Κέντρα και Ομο­σπον­δί­ες σε όλη τη χώρα στις 28 Φλεβάρη.

Για­τί σήμε­ρα πρέ­πει να στη­ρι­χτεί το λαϊ­κό εισό­δη­μα ενά­ντια στην ακρί­βεια, με αυξή­σεις στους μισθούς και Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας. Για να καταρ­γη­θεί επι­τέ­λους ο εμβλη­μα­τι­κός μνη­μο­νια­κός νόμος Βρού­τση — Αχτσιό­γλου, που απα­γο­ρεύ­ει τις συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για τον βασι­κό μισθό, ο οποί­ος πρέ­πει να πάει άμε­σα του­λά­χι­στον στα 900 ευρώ, για να επα­νέλ­θει η αρχή της ευνοϊ­κό­τε­ρης σύμβασης.

Για να δοθούν πίσω στους εργα­ζό­με­νους τα κλεμ­μέ­να με τις τριε­τί­ες μιας ολό­κλη­ρης δεκα­ε­τί­ας και να ανα­προ­σαρ­μο­στούν αμέ­σως οι μισθοί, να πάρουν ανά­σα οι εργαζόμενοι.

Ό,τι κι αν κάνουν, η 28η του Φλε­βά­ρη, η μέρα του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη, θα είναι μέρα γενι­κού ξεση­κω­μού σε όλη τη χώρα.

Θα είναι η μέρα που θα ακου­στεί ξανά το σύν­θη­μα που συντά­ρα­ξε μια ολό­κλη­ρη χώρα «τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας». Το οφεί­λου­με άλλω­στε στις 57 αθώ­ες ψυχές που χάθη­καν και στις οικο­γέ­νειές τους.

Φίλες και φίλοι,

Οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι είναι στον δρό­μο, στα μπλό­κα του αγώ­να και ήδη έχουν στρα­πα­τσά­ρει την κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα, τη συκο­φα­ντία, την τρομοκρατία.

Και να ‘ταν μόνο αυτά, κατά­φε­ραν ξανά και ξανά να αχρη­στεύ­σουν τα κυβερ­νη­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα περί στε­νού δημο­σιο­νο­μι­κού χώρου, που κάθε φορά επι­στρα­τεύ­ο­νται σε όσους διεκδικούν.

«Θα ξύσου­με τον πάτο του βαρε­λιού», είπε ο Μητσο­τά­κης, δίνο­ντας απ’ την αρχή το σήμα πως το βαρέ­λι έχει αδειά­σει προ πολ­λού, προς όφε­λος των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών, μεγα­λε­μπό­ρων, βιο­μη­χά­νων, καπι­τα­λι­στών και ό,τι υπο­λείμ­μα­τα έχουν απο­μεί­νει, αν έχουν κιό­λας απο­μεί­νει, θα πάνε στους αγρό­τες. Τέτοια κοροϊδία…

Οι αγρό­τες όμως δεν επαι­τούν, απαι­τούν μέτρα για να μπο­ρούν να επι­βιώ­σουν στα χωριά τους, για να μπο­ρούν να παρά­γουν. Γι’ αυτό διεκ­δι­κούν να στη­ρι­χτεί το εισό­δη­μά τους, που συρ­ρι­κνώ­νε­ται από το υπέ­ρο­γκο κόστος παρα­γω­γής, τις χαμη­λές τιμές που επι­βάλ­λουν στα προ­ϊ­ό­ντα τους οι βιο­μή­χα­νοι και οι μεγα­λέ­μπο­ροι, τις περι­κο­πές της νέας ΚΑΠ και τις απα­νω­τές κατα­στρο­φές στην παρα­γω­γή τους.

Και έχουν δίκιο, γι’ αυτό και ο λαός είναι με το μέρος τους.

Ο λαός, όμως, είναι και με το μέρος και των παι­διών του, των φοι­τη­τών που απαι­τούν αυτό το νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια να μην κατα­τε­θεί! Και διεκ­δι­κούν σύγ­χρο­νες ανα­βαθ­μι­σμέ­νες σπου­δές, απο­κλει­στι­κά δημό­σιες και δωρε­άν, πτυ­χία με αξία και όχι σε τιμοκατάλογο.

Και είναι με το μέρος τους για­τί έχει θυσιά­σει πολ­λά για να κατα­φέ­ρουν να μπουν τα παι­διά του στο πανεπιστήμιο.

Για­τί για τα παι­διά του λαού θα υπάρ­χει η ελά­χι­στη βάση εισα­γω­γής, ενώ για κάποιους λίγους η ελά­χι­στη βάση πληρωμής.

Εδώ, φίλες και φίλοι, στους αγώ­νες των αγρο­τών στα μπλό­κα, στις δια­δη­λώ­σεις των φοι­τη­τών, στους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων, είναι η αντι­πο­λί­τευ­ση που υπο­κρι­τι­κά ψάχνουν ορισμένοι.

Και οι της κυβέρνησης της ΝΔ,
και ορισμένοι από τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος,
τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά.

Και είναι πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση με το ΚΚΕ μπροστά.
Και η μόνη που υπολογίζει και μπορεί να στριμώξει την κυβέρνηση της ΝΔ,
που έχει ακόμα το θράσος να κουνάει το δάχτυλο του 41%.

Γιατί αυτή η αντιπολίτευση είναι η πλειοψηφία 
και μπορεί να τα σαρώσει όλα!

Αλλά ποιοι έχουν το θρά­σος να μιλούν για αντι­πο­λί­τευ­ση στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ; Αυτοί που ψήφι­ζαν τα νομο­σχέ­διά της και ακό­μα το κάνουν;

 • Αυτοί που έδω­σαν προ­ο­δευ­τι­κό άλλο­θι στον Μητσο­τά­κη, ψηφί­ζο­ντας τον νόμο για τον γάμο των ομό­φυ­λων και την τεκνο­θε­σία; Ας έρθουν να τα πουν εδώ τα περί παρέν­θε­της μητρό­τη­τας, εδώ στα Χανιά, στην πόλη που στή­θη­κε ολό­κλη­ρο κέντρο εκμε­τάλ­λευ­σης γυναικών!

Ποιοι αγω­νιούν αν υπάρ­χει αντιπολίτευση;

 • Αυτοί που μιλούν δήθεν για τα δίκαια αιτή­μα­τα των αγρο­τών και έχουν ψηφί­σει την ΚΑΠ στην ΕΕ που τους έχει χαντα­κώ­σει, για να μην πού­με πως τους χαντά­κω­σαν οι ίδιοι όταν ήταν κυβέρνηση;
 • Αυτοί που κλα­ψου­ρί­ζουν για­τί το νομο­σχέ­διο για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια προ­σπερ­νά το άρθρο 16, αλλά θεω­ρούν λογι­κό να μπουν δίδα­κτρα στα δημό­σια πανεπιστήμια;
 • Και βέβαια όλοι τους, και ως κυβέρ­νη­ση και ως αντι­πο­λί­τευ­ση, έχουν υπη­ρε­τή­σει την εμπλο­κή της χώρας στους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ μέχρι εκεί που δεν παίρνει.

Ας αφή­σουν, λοι­πόν, τις αναζητήσεις.

Για­τί η αντι­πο­λί­τευ­ση οργα­νώ­νε­ται από τον ίδιο τον λαό και τους αγώ­νες του, με το ΚΚΕ στην πρώ­τη γραμμή.

Και βάζει στο στό­χα­στρο όχι μόνο την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά και την ΕΕ, την πολι­τι­κή του κεφα­λαί­ου, αλλά και τα άλλα κόμ­μα­τα που υπη­ρε­τούν αυτή τη βάρ­βα­ρη στρατηγική.

Φίλες και φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Στους αγώ­νες του λαού μας, σε αυτούς που ξεδι­πλώ­νο­νται σήμε­ρα και στους ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρους που θα ξεδι­πλω­θούν αύριο, βρί­σκε­ται η ελπίδα.

Και ίσως η μεγα­λύ­τε­ρη αξία αυτών των αγώ­νων είναι το μήνυ­μα που στέλ­νουν: Ότι ένα σημα­ντι­κό τμή­μα του λαού και της νεο­λαί­ας δεν υπο­λο­γί­ζει πια ούτε τις υπο­σχέ­σεις της κυβέρ­νη­σης για «ανά­πτυ­ξη από την οποία θα επω­φε­λη­θούν όλοι», ούτε αυτές των κομ­μά­των της αμαρ­τω­λής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας για «δίκαιη ανά­πτυ­ξη», μέσα στην ΕΕ, μέσα σε αυτό το σύστη­μα, με τους εκμε­ταλ­λευ­τές να κάνουν κου­μά­ντο στην οικονομία.

Βλέ­πει στη δική του ενερ­γη­τι­κή παρέμ­βα­ση και δρά­ση τον μόνο δρό­μο για να βελ­τιω­θεί η ζωή του, για να αλλά­ξουν τα πράγ­μα­τα και αυτή από μόνη της είναι μια κατά­κτη­ση που πρέ­πει να δια­φυ­λα­χτεί και να ενισχυθεί.

Άλλω­στε, είναι η ίδια η ζωή που δια­ψεύ­δει την ψεύ­τι­κη εικό­να που καλ­λιερ­γεί η κυβέρνηση.

Για­τί σήμε­ρα, που η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία είναι ακό­μα σε φάση ανά­πτυ­ξης, φαί­νο­νται ίσως πιο καθα­ρά και από ό,τι σε περιό­δους κρί­σης, οι «δύο Ελλά­δες» που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα υπάρ­χουν και βρί­σκο­νται σε σύγκρουση.

Από τη μία είναι η Ελλά­δα των λίγων, των εφο­πλι­στών, των βιο­μη­χά­νων, των μεγαλοξενοδόχων.

 • Είναι η Ελλά­δα των 500 πιο κερ­δο­φό­ρων εται­ρειών που αύξη­σαν την κερ­δο­φο­ρία τους κατά 75%.
 • Είναι η Ελλά­δα των τρα­πε­ζών που κερ­δί­ζουν 1 δισ. ευρώ κάθε τρίμηνο.
 • Είναι η Ελλά­δα των αλυ­σί­δων σού­περ μάρ­κετ που αύξη­σαν τον τζί­ρο τους κατά 11 δισ. ευρώ πέρ­σι, επω­φε­λού­με­νοι από την άνο­δο των τιμών που βασα­νί­ζει τον λαό.

Και από την άλλη είναι η Ελλά­δα των πολ­λών, των ανθρώ­πων του μόχθου.
Των εργα­ζο­μέ­νων, των βιο­πα­λαι­στών της πόλης και της υπαί­θρου, της νεο­λαί­ας, των γυναι­κών των λαϊ­κών οικογενειών.

 • Αυτών που ζουν σήμε­ρα με μισθούς που είναι πιο κάτω από τα επί­πε­δα του 2009, όταν η φορο­λο­γία, οι εισφο­ρές και βέβαια οι τιμές στα πάντα δεν έχουν καμία σχέ­ση με τότε.
 • Αυτών που καλού­νται να πλη­ρώ­νουν κάθε χρό­νο το 95% των φορο­λο­γι­κών εσό­δων, όταν το μεγά­λο κεφά­λαιο πλη­ρώ­νει μόλις το 5%.
 • Αυτοί που ματώ­νουν οικο­νο­μι­κά για την εκπαί­δευ­ση των παι­διών τους και εξα­να­γκά­ζο­νται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέ­πη έτσι και τους προ­κύ­ψει κάποιο θέμα υγείας.

Αν, λοι­πόν, συμ­βαί­νουν αυτά σήμε­ρα, ο καθέ­νας κατα­λα­βαί­νει τι έρχε­ται αύριο, με την επα­να­φο­ρά των ματω­μέ­νων πλε­ο­να­σμά­των που έχει ήδη απο­φα­σι­στεί στην ΕΕ, και βέβαια με το ισχυ­ρό ενδε­χό­με­νο μιας νέας ύφε­σης, που πάλι θα προ­σπα­θή­σουν να φορ­τώ­σουν στον λαό, όπως τις προηγούμενες.

Μήπως όμως τα ίδια δεν τρα­βά­νε οι λαοί και σε όλες τις χώρες της ΕΕ τηρου­μέ­νων των αναλογιών;

Όλοι έχου­με πλέ­ον κάποιον γνω­στό που ζει στο εξω­τε­ρι­κό και μαθαί­νου­με ότι η κατά­στα­ση δεν είναι και τόσο ονει­ρι­κή όσο την παρου­σιά­ζουν ορι­σμέ­να κόμ­μα­τα που θέλουν να ξεπλύ­νουν την ΕΕ από τις ευθύ­νες της και υπό­σχο­νται πάλι εύκο­λες λύσεις από τα πάνω, οι οποί­ες όμως ξέρου­με πλέ­ον καλά ότι δεν υπάρχουν.

Γι’ αυτό άλλωστε οι λαοί βγαίνουν στους δρόμους, απεργούν,
διαδηλώνουν τα τελευταία χρόνια σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ,
με πολύ μεγαλύτερη ένταση και συχνότερα από ό,τι παλιότερα.

Και αυτό είναι επίσης ό,τι πιο ελπιδοφόρο.

Φίλες και φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Ιδιαί­τε­ρα σε αυτόν εδώ τον τόπο, στα Χανιά, δεν μπο­ρού­με να μην ανα­φερ­θού­με στα ζητή­μα­τα που έχουν να κάνουν με την εμπλο­κή της χώρας μας στους πολέ­μους και τις σφα­γές που μαί­νο­νται στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς που ρίχνουν όλο και μεγα­λύ­τε­ρο «λάδι στη φωτιά».

Η πρό­σφα­τη επί­σκε­ψη του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, που συνα­ντή­θη­κε με τον πρω­θυ­πουρ­γό στην έπαυ­λή του εδώ στα Χανιά, μόνο τυχαία δεν ήταν. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι η βάση της Σού­δας επε­κτεί­νε­ται διαρ­κώς, ότι γίνε­ται ανα­φο­ρά σε αυτή σε όλες τις συνε­ντεύ­ξεις του πρέ­σβη των ΗΠΑ, αλλά και στο ανα­κοι­νω­θέν του πρό­σφα­του γύρου του Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου ΗΠΑ — Ελλά­δας, τον οποίο εγκαι­νί­α­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και συνε­χί­ζει η ΝΔ.

Δυστυ­χώς, όλο αυτό το ενδια­φέ­ρον αυτών των γερα­κιών για τα Χανιά μόνο για καλό δεν είναι.

 • Για­τί ποιος μπο­ρεί να χαί­ρε­ται, όταν ο τόπος του γίνε­ται πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο για να μπαί­νουν στο στό­χα­στρο άλλοι λαοί, όπως είναι ο λαός της Παλαι­στί­νης, που αντι­με­τω­πί­ζει μια πραγ­μα­τι­κή γενο­κτο­νία από το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, με την υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ;
 • Ποιος μπο­ρεί αντί­στοι­χα να χαί­ρε­ται όταν ο τόπος του γίνε­ται μαγνή­της επι­θέ­σε­ων από τα αντί­πα­λα ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρα­τό­πε­δα, σε μια περί­ο­δο που η κατά­στα­ση πραγ­μα­τι­κά μυρί­ζει μπαρούτι;
 • Το απο­δει­κνύ­ουν αυτό οι πυραυ­λι­κές επι­θέ­σεις των ΗΠΑ, της Βρε­τα­νί­ας και των συμ­μά­χων τους κατά της Υεμέ­νης, του Ιράκ, της Συρί­ας και του Λιβά­νου, οι απει­λές των Αμε­ρι­κα­νών για επί­θε­ση στο έδα­φος του Ιράν.
 • Τους νέους εξο­πλι­σμούς που συζή­τη­σαν εδώ ο Μητσο­τά­κης με τον Μπλίν­κεν και ανα­κοι­νώ­θη­καν λίγο αργό­τε­ρα, θα τους πλη­ρώ­σει πάρα πολύ ακρι­βά για μία ακό­μη φορά ο ελλη­νι­κός λαός, την ώρα που υπο­τί­θε­ται ότι δεν υπάρ­χουν χρή­μα­τα για τις ανά­γκες του.
 • Το χει­ρό­τε­ρο, όμως, είναι ότι αυτή η κούρ­σα εξο­πλι­σμών στην οποία εμπλέ­κουν και τους δύο λαούς οι κυβερ­νή­σεις, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, δεν έχει σχέ­ση με την άμυ­να της χώρας μας.

Το βλέ­που­με αυτό άλλω­στε πεντα­κά­θα­ρα για μία ακό­μα φορά αυτές τις μέρες, αφού η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με τη συναί­νε­ση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, στέλ­νει ελλη­νι­κή φρε­γά­τα χιλιά­δες μίλια μακριά από τα σύνο­ρα, στον πόλε­μο στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και το πλή­ρω­μά της στο στό­μα του λύκου, για τη στή­ρι­ξη των επι­χει­ρή­σε­ων της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Πρό­κει­ται για πολύ επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη που προ­στί­θε­ται στην εμπλο­κή στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας, η οποία συνε­χί­ζε­ται με νέες απο­στο­λές εξο­πλι­σμού, στη στή­ρι­ξη του κρά­τους — δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ στη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού.

Αυτή η εμπλοκή βάζει τη χώρα μας πιο βαθιά στη δίνη του πολέμου.

Και ας πάψει η κυβέρ­νη­ση να επι­κα­λεί­ται υπο­κρι­τι­κά την ασφά­λεια των ναυ­τερ­γα­τών, για­τί αυτοί έχουν εκφρά­σει την κατη­γο­ρη­μα­τι­κή τους αντί­θε­ση σε ταξί­δια στις εμπό­λε­μες ζώνες και αρνού­νται να θυσιά­σουν τη ζωή τους για τα συμ­φέ­ρο­ντα των εφοπλιστών.

Δεκά­δες είναι όμως και οι δημό­σιες δια­μαρ­τυ­ρί­ες στρα­τευ­μέ­νων που υπη­ρε­τούν τη θητεία τους, ενώ μόνο τυχαία δεν είναι η αύξη­ση των παραι­τή­σε­ων στε­λε­χών του Πολε­μι­κού Ναυτικού.

Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και απαι­τεί να μην στα­λεί καμιά φρε­γά­τα στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, κανέ­νας Έλλη­νας αξιω­μα­τι­κός, ναύ­της, στρα­τιώ­της στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να επι­στρέ­ψουν οι ελλη­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις από τις ευρω­α­τλα­ντι­κές αποστολές.

Οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις, το προ­σω­πι­κό τους, οι φρε­γά­τες και τα άλλα στρα­τιω­τι­κά μέσα έχουν την ευθύ­νη να υπε­ρα­σπί­ζο­νται την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της χώρας. Δεν έχουν καμία δου­λειά έξω από τα σύνο­ρα, στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές ανά την υδρό­γειο και στην προ­στα­σία του εφο­πλι­στι­κού κεφαλαίου.

Είναι κυριο­λε­κτι­κά ζήτη­μα ζωής και θανά­του, αλλά και ζήτη­μα ανθρω­πιάς και δικαιο­σύ­νης, να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή πάλη για απε­μπλο­κή της χώρας μας από όλους αυτούς τους σχε­δια­σμούς και τους πολέ­μους, για το κλεί­σι­μο όλων των ξένων πολε­μι­κών βάσεων.

Το ότι όλα τα άλλα κόμ­μα­τα δεν μιλούν στον λαό για αυτά, το ότι δεν υπάρ­χει αντι­πα­ρά­θε­ση γύρω από αυτά τα ζητή­μα­τα, δεν σημαί­νει ότι δεν είναι υπαρ­κτά ή σοβα­ρά. Κάθε άλλο. Σημαί­νει ότι είναι τόσο ταυ­τι­σμέ­νοι που δεν έχουν τι να πουν, σε τι να αντιπαρατεθούν.

Το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύ­σεις σε κανέ­ναν μακε­λά­ρη. Η μόνη του δέσμευ­ση είναι η ασφά­λεια, το δίκιο του ελλη­νι­κού λαού και των άλλων λαών με τους οποί­ους δεν έχει να χωρί­σει τίποτα.

Γι’ αυτό θα συνε­χί­σει να ενη­με­ρώ­νει υπεύ­θυ­να, να θέτει αυτά τα ζητή­μα­τα πολύ ψηλά στις διεκ­δι­κή­σεις του λαϊ­κού κινήματος.

Φίλες και φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Στους δρόμους του οργανωμένου αγώνα
είναι που χρεοκοπούν τα ψέματα, οι αυταπάτες και οι εφησυχασμοί.

Γι’ αυτό επι­στρα­τεύ­ο­νται το «μαστί­γιο», η κατα­στο­λή, ο κοι­νω­νι­κός αυτο­μα­τι­σμός, η προ­σπά­θεια να καλ­λιερ­γη­θεί η ηττοπάθεια.

Όμως σήμε­ρα οι δυνα­τό­τη­τες είναι ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρες, υπάρ­χουν περι­θώ­ρια για να στρι­μω­χτούν κι άλλο η κυβέρ­νη­ση, η ΕΕ και τα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου, να τα βρουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο σκού­ρα, από την είσο­δο και νέων δυνά­με­ων στην πάλη.

Σε αυτήν την πάλη ο λαός και η νεο­λαία έχουν μπρο­στά και δίπλα τους το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, πολύ­τι­μα στη­ρίγ­μα­τα στον δίκαιο αγώ­να τους.

Έχουν να ακου­μπή­σουν στην πολι­τι­κή του Κόμ­μα­τος, που σημα­δεύ­ει τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, την ΕΕ, δεί­χνο­ντας ότι ο λαός μπο­ρεί να κερ­δί­σει τη ζωή του σε σύγκρου­ση με τη στρα­τη­γι­κή της κερ­δο­φο­ρί­ας και με την αντι­λαϊ­κή συναί­νε­ση των άλλων κομμάτων.

Το ΚΚΕ ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη του για να δυνα­μώ­σει η πραγ­μα­τι­κή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, για να ανοί­ξου­με τον δρό­μο της ανα­τρο­πής, με τον λαό πρω­τα­γω­νι­στή των εξε­λί­ξε­ων για τη δική του δια­κυ­βέρ­νη­ση και εξουσία.

Για μια ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κή οργά­νω­ση της κοι­νω­νί­ας, τη σοσια­λι­στι­κή — κομ­μου­νι­στι­κή, όπου ο εργα­ζό­με­νος είναι οργα­νω­τής της δικής του εξου­σί­ας, με τον πλού­το και τα μέσα παρα­γω­γής κοι­νω­νι­κή ιδιοκτησία.

Στην πορεία του αγώ­να για αυτή την εργα­τι­κή — λαϊ­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση και εξου­σία, μπο­ρούν ο λαός και οι εργα­ζό­με­νοι να υπο­λο­γί­ζουν στην από­σπα­ση και νέων κατα­κτή­σε­ων στις σημε­ρι­νές δύσκο­λες συνθήκες.

Μόνο αν συν­δε­θεί με αυτή την προ­ο­πτι­κή το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης που ανα­δύ­ε­ται σήμε­ρα, θα μετα­τρα­πεί σε ένα ισχυ­ρό, ριζο­σπα­στι­κό ρεύ­μα, που θα μπο­ρεί να αντι­πα­ρα­τε­θεί ολο­μέ­τω­πα, με το κεφά­λαιο και την στρα­τη­γι­κή του.

Βαδί­ζου­με με αυτήν την πυξί­δα, για­τί είναι ο μόνος τρό­πος για να πετύ­χου­με κατα­κτή­σεις στο σήμε­ρα, να εμπο­δί­σου­με αντι­λαϊ­κά μέτρα, να πάρου­με ανά­σες ανα­κού­φι­σης, αλλά και αισιοδοξίας.

Και η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές
του Ιουνίου θα είναι η καλύτερη συμβολή σε αυτή την υπόθεση.

Για­τί θα δώσει ηχη­ρό μήνυ­μα στους κυβερ­νώ­ντες και σε όσους προ­σφέ­ρουν συναί­νε­ση, ότι ο λαός και η νεο­λαία είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να μην παραι­τη­θούν από τη διεκ­δί­κη­ση των ανα­γκών τους, ότι δεν δέχο­νται πια να τις βλέ­πουν να θυσιά­ζο­νται για τα κέρ­δη των λίγων.

Θα δώσει μήνυ­μα αγω­νι­στι­κής αισιο­δο­ξί­ας σε όλους τους λαούς της ΕΕ, που σε πολ­λές περι­πτώ­σεις βρί­σκο­νται και αυτοί στους δρό­μους του αγώνα.

Θα είναι ένα χαστού­κι που θα φτά­σει μέχρι τις Βρυ­ξέλ­λες, εκεί που μέσα σε κλει­στές αίθου­σες τα διά­φο­ρα κορά­κια της Κομι­σιόν και τα λόμπι της ΕΕ μηχα­νορ­ρα­φούν απέ­να­ντι στους λαούς για να κερ­δί­ζουν τρε­λά τα αφε­ντι­κά τους.

Πάμε, λοι­πόν, να κάνου­με τα επό­με­να βήμα­τα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, στον δρό­μο του αγώ­να. Και τον Ιού­νη στις ευρω­ε­κλο­γές, ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ!

Προ­χω­ρά­με μπρο­στά, προ­χω­ρά­με δυνα­τά, θα τα καταφέρουμε!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο