Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολιτικό μνημόσυνο του Λάζαρου Κυρίτση

Συμπλη­ρώ­νο­νται 40 μέρες από τον απο­χαι­ρε­τι­σμό του αγω­νι­στή, του κομ­μου­νι­στή Λάζα­ρου Κυρί­τση. Του ανθρώ­που που με τη στά­ση ζωής του υπη­ρέ­τη­σε τη λευ­τε­ριά και το δίκιο. Του ανθρώ­που που δεν λύγι­σαν το κολα­στή­ρι της Μακρο­νή­σου, οι φυλα­κές Αβέ­ρωφ, ο Κορυ­δαλ­λός, η Μπουμπουλίνας.

Στη μνή­μη του αγω­νι­στή Λάζα­ρου Κυρί­τση, οι κόρες του Αγλα­ΐα και Λεμο­νιά, τα εγγό­νια του, οι σύντρο­φοι και φίλοι του οργα­νώ­νουν πολι­τι­κό μνη­μό­συ­νο, την Κυρια­κή 12 Φεβρουα­ρί­ου, στις 11.00 το πρωί, στον κινη­μα­το­γρά­φο Αλέ­κα, 3ης Ορει­νής Ταξιαρ­χί­ας 13, Ζωγράφου.

Για τη συναρ­πα­στι­κή και γεμά­τη αγώ­νες ζωή του κομ­μου­νι­στή Λάζα­ρου Κυρί­τση, που «έφυ­γε» πιστός στις αρχές και τις ιδέ­ες του στα 103 του χρό­νια, θα μιλή­σουν φίλοι και συνα­γω­νι­στές του, εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ και θα προ­βλη­θεί ένα βίντεο-ντο­κου­μέ­ντο με χαρα­κτη­ρι­στι­κές στιγ­μές από τη ζωή του, ενώ οι μου­σι­κοί της «Ρωμιο­σύ­νης» θα «ντύ­σουν» τη συνά­ντη­ση τιμής και μνή­μης με το δικό τους μονα­δι­κό τρόπο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο