Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολιτικό σκουπίδι

Το γνω­στό πολι­τι­κό σκου­πί­δι, το οποίο αφού γύρι­σε 4–5 κόμ­μα­τα κατέ­λη­ξε στη «θαλ­πω­ρή» της ΝΔ, εξα­πέ­λυ­σε χυδαία επί­θε­ση προς τους εκπαι­δευ­τι­κούς με αφορ­μή την Τρά­πε­ζα Θεμάτων.

«Παλιά μου τέχνη κόσκι­νο» η χυδαιό­τη­τα για έναν αλη­τή­ριο κηφή­να όπως ο Ψαριανός.

Η ΟΛΜΕ, ωστό­σο, δεί­χνει απο­φα­σι­σμέ­νη να κινη­θεί νομι­κά, ανα­φέ­ρο­ντας σε ανα­κοί­νω­σή της:

«Δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο κ. Ψαρια­νός κατα­φέ­ρε­ται ενα­ντί­ον των εκπαι­δευ­τι­κών και του λει­τουρ­γή­μα­τός τους. Εχθές, μετά την πρω­το­φα­νή κατάρ­ρευ­ση της Τρά­πε­ζας Θεμά­των, εξέ­φρα­σε για άλλη μία φορά το μένος του για τους/τις εκπαι­δευ­τι­κούς και την ΟΛΜΕ, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τους με χυδαί­ες ύβρεις. Η απα­ρά­δε­κτη συμπε­ρι­φο­ρά του δεν θα γίνει ανεκτή.

Η ΟΛΜΕ έχει ήδη δώσει εντο­λή στη νομι­κή της σύμ­βου­λο να προ­βεί σε όλες τις απα­ραί­τη­τες νομι­κές δια­δι­κα­σί­ες. Ανα­ρω­τιό­μα­στε αν η ΝΔ, με την οποία ο κ. Ψαρια­νός είναι υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής, συμ­φω­νεί με τις δηλώ­σεις αυτές και ανα­μέ­νου­με την αντί­δρα­σή της».

Εμάς πάλι, ουδό­λως μας εκπλή­σει η στά­ση του γυρο­λό­γου υβρι­στή. Οφεί­λου­με μονά­χα μια συγνώ­μη από τα σκου­πί­δια για την παρομοίωση.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο