Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολλά προβλήματα στην Αθήνα από την κακοκαιρία

Σε δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας σε δρό­μους της Αθή­νας προ­χώ­ρη­σε η Αστυ­νο­μία λόγω της έντο­νης βρο­χό­πτω­σης και υπερ­χεί­λι­σης υδάτων.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση απο την ΕΛΑΣ έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία στους εξής δρόμους:

-Επι της οδού Πει­ραιώς από το ύψος της δια­σταύ­ρω­σης της με την οδό Πέτρου Ράλ­λη, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Πειραια.

- Επι της οδού Πει­ραιώς από το ύψος της δια­σταύ­ρω­σης της με την οδό Χαμο­στέρ­νας, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς την Αθήνα.

-Επι της Νέας Παρα­λια­κής στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Αθή­να (λίγο πριν την υπό­γεια σήραγ­γα) στο ύψος του Σταύ­ρος Νιάρχος.

-Επί της οδού Ωκε­α­νί­δων από το ύψος της δια­σταύ­ρω­σης με την οδό Μαρα­θώ­νος στην περιο­χή του Ασπρόπυργο.

-Στην έξο­δο Λαχα­νά επί της λεω­φό­ρου Κηφι­σού στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Λαμία

-Στη λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης στο ρεύ­μα προς Αθή­να, απο το ύψος της οδού Ανθέ­ων έως την οδό Ζέππου.

Στην Αττι­κή η κακο­και­ρία έκα­νε την εμφά­νι­σή της με καται­γί­δες και χαλά­ζι ακό­μα και σε περιο­χές του κέντρου της πρω­τεύ­ου­σας. Από το 112 εστά­λη μήνυ­μα στους πολί­τες για επι­κίν­δυ­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να και σύστα­ση για περιο­ρι­σμό των μετακινήσεων.

Το μήνυ­μα ανα­φέ­ρει: «Προει­δο­ποι­η­τι­κό μήνυ­μα για επι­κίν­δυ­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να. Περιο­ρί­στε τις μετα­κι­νή­σεις κατά τη διάρ­κεια των φια­νο­μέ­νων στις απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τες & ακο­λου­θή­στε τις οδη­γί­ες των Αρχών».

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες εκτι­μή­σεις, τα φαι­νό­με­να ήταν αρκε­τά έντο­να στα νότια προ­ά­στια και το κέντρο της πόλης, όπου έπε­σε χαλά­ζι μέχρι και στο Σύνταγμα.

Προς την Εύβοια η καταιγίδα

Η καται­γί­δα που «χτύ­πη­σε» την Αττι­κή φαί­νε­ται πως κινεί­ται προς την Εύβοια, όπου και εκεί «ήχη­σε» το 112.

Στο νησί, σημειώ­νο­νται βρο­χο­πτώ­σεις από το πρωί, χωρίς πάντως να κατα­γρά­φο­νται προβλήματα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο