Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολλή φαγούρα

«Ο κ. Κου­τσού­μπας εμφα­νί­στη­κε χθες σαν τσο­πά­νης. Εμείς έχου­με να του πού­με ότι οι αρι­στε­ροί πολί­τες, οι κομ­μου­νι­στές, δεν είναι πρό­βα­τα και κατα­νο­ούν ότι το δίλημ­μα της κάλ­πης είναι αν θα έχου­με μία αρι­στε­ρή κυβέρ­νη­ση που θα απο­κα­τα­στή­σει τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα που κατάρ­γη­σε η κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη ή θα επι­τρέ­ψει να συνε­χί­σει η ίδια κυβέρ­νη­ση το δρό­μο της». Τα παρα­πά­νω λόγια του Αλ. Τσί­πρα, χτες, από τη Λάρι­σα, δεί­χνουν τη …φαγού­ρα που τους ταλαι­πω­ρεί εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, μια βδο­μά­δα πριν από τις εκλο­γές. Δεν λέμε, δικαί­ω­μά τους να «ξύνο­νται στην γκλί­τσα», αλλά καρ­φώ­νο­νται και εκτί­θε­νται ολο­έ­να και πιο πολύ σε προ­ο­δευ­τι­κούς και αρι­στε­ρούς ανθρώ­πους που τους γυρ­νά­νε την πλά­τη. Αυτό είναι και το άγχος τους: Πώς θα αντι­με­τω­πί­σουν όσους τους πήραν χαμπά­ρι και τους εγκα­τα­λεί­πουν, προ­σεγ­γί­ζο­ντας με τιμιό­τη­τα το ΚΚΕ. Τον φόβο του …τσο­πά­νη τον έχουν σίγου­ρα κι αυτό δεν κρύ­βε­ται. Οσο για τις υπό­λοι­πες χυδαιό­τη­τες, πραγ­μα­τι­κά δεν ξέρου­με ποιος γελά­ει πιο πολύ όταν ακού­ει για «αρι­στε­ρή κυβέρ­νη­ση» και «εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα»: Οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφι­σαν τα μισά νομο­σχέ­δια της ΝΔ, ο Αντώ­να­ρος ή …ο Σολτς;

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο